Vägtrafik vecka 32

""

Trafikarbete på statligt vägnät

Trafikverket redovisar löpande hur trafikarbetet (fordonskilometer) utvecklas på det statliga vägnätet. De publicerar varje vecka utvecklingstal som avser dels total trafik, dels tung trafik (tung lastbil och buss). Vecka 32 2020 var minskningen cirka 3 respektive 1 procent, jämfört med samma vecka 2019.

Figur 1. Trafikarbete på statligt vägnät, totalt respektive för tung trafik (tung lastbil och buss). Procentuell förändring ett antal veckor 2020, jämfört med motsvarande veckor 2019.
Källa: Trafikverket

Vägtrafik i centrala Stockholm och Göteborg: passager vid trängselskattestationer

För att åka in och ut ur centrala Stockholm och Göteborg med personbil, lastbil eller buss betalar fordonsägare en trängselskatt per passage med undantag för vissa tider och fordon (se vidare Källor och definitioner).

Under juni månad i år jämfört med juni 2019 minskade totala antalet passager med 5 procent i Stockholm och 3 procent i Göteborg (Tabell 1). Mätt i antal passager innebar detta ungefär 360 000 färre passager i Stockholm och 320 000 färre i Göteborg. Trängselskattepassagerna under juni visar på mindre nedgång i trafiken, jämfört med både april och maj. I april minskade totalt antal passager i både Stockholm och Göteborg med 11 procent och i maj månad var motsvarande minskning 8 procent i Stockholm och 9 procent i Göteborg.

Tabell 1. Trängselskattepassager (samtliga under skattebelagda tider, även skattebefriade fordon) i Stockholm respektive Göteborg. Procentuell förändring juni 2020, jämfört med motsvarande månad 2019. Siffror för maj månad inom parantes.
Källa: Transportstyrelsen.
   
  Personbil Lätt lastbil Tung lastbil Buss Totalt
Stockholm

-6 %

(-9 %)

1 %

(-1 %)

-5 %

(-5 %) 

-18 %

(-23 %)

-5 %

(-8 %)

Göteborg

-4 %

(-11 %)

3 %

(+/- 0 %)

2 %

(-1 %)

-8 %

(-6 %)

-3 %

(-9 %)

Personbilarna står för den övervägande delen av alla passagerna, 73 – 74 procent i juni 2020 (Figur 2 och Figur 3). Personbilarnas passager minskade under juni med 6 procent i Stockholm och 4 procent i Göteborg. Passager med lätta lastbilar ökade något i båda städerna, medan tunga lastbilar minskade i Stockholm (-5 procent) och ökade något i Göteborg ( +2 procent).

Bussarnas passager minskade med 8 procent i Göteborg och med hela 18 procent i Stockholm under juni månad, jämfört med juni 2019. Under coronapandemins första veckor minskades busstrafikens omfattning i Stockholm vilket skapade stor trängsel på bussarna och trafikeringen utökades igen. Trots ökningen är busstrafiken starkt reducerad i Stockholm. Enligt Svensk kollektivtrafik har tre av fyra ändrat sina resvanor till följd av covid-19. Förändringen är att fler sysslor sköts på distans för att undvika resandet helt men även ökat cyklande, ökad bilanvändning och minskat resande med kollektivtrafik. För mer om ändrade resvanor till följd av coronapandemin, se vidare avsnittet om Resvanor.

Antalet trängselpassager i Stockholm (Figur 2) och Göteborg (Figur 3) har likartad fördelning mellan fordonsslagen. Den tydligaste skillnaden mellan städerna är att Stockholm har en något större andel passager med lätta lastbilar och Göteborg en något större andel med tunga lastbilar.

Figur 2. Stockholms trängselskattepassager (samtliga under skattebelagda tider, även skattebefriade fordon). Miljoner passager per månad, januari 2019 – juni 2020 .
Källa: Transportstyrelsen
Anm: Juni månad 2019 har markerats med ett lodrätt streck.

Figur 3. Göteborgs trängselskattepassager (samtliga under skattebelagda tider, även skattebefriade fordon). Miljoner passerande fordon per månad, januari 2019–juni 2020.
Källa: Transportstyrelsen
Anm: Juni månad 2019 har markerats med ett lodrätt streck.

Mer information


Yttrande över promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel


Trafikanalys har lämnat följande yttrande över promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel. 

Risker och sårbarheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade vägfordon


Utvecklingen mot att allt fler fordon kopplas upp, samverkar och automatiseras medför att fler verksamheter exponeras mot...