""


Trafikanalys redovisar regeringsuppdraget om en prognos över vägfordonsflottans sammansättning och utveckling för de kommande tre åren. Uppdraget redovisas senast 15 maj.

Läs mer om prognoserna här


Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2021

Trafikanalys har avrapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...