Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling

""

Med anledning av coronapandemins stora påverkan på transportsystemet publicerar Trafikanalys löpande aktuella indikatorer för att beskriva utvecklingen. Underlaget är snabbt framtaget och ger inte möjlighet till samma kvalitetssäkring som i den officiella statistiken. Data- och statistikkällorna varierar, vissa uppgifter finns per vecka, andra per månad och någon mer sällan.

Samtliga uppgifter som visas i figurer återfinns i den här Excel-filen.

Här hittar du källor och definitioner för Transportläget - Källor och definitioner.

Vissa uppgifter presenteras veckovis, andra månatligen och ett fåtal mer sällan.

Transportläget – uppdaterat 10 maj 2021

Figur 1. Trafik per trafikslag, förändring av trafikvolym i procent under de fyra senaste veckorna 2021, jämfört med motsvarande vecka 2019. Veckan med benämningen ”lägsta” avser den vecka under 2020 då nedgången var som störst jämfört med samma vecka 2019.
Källa: Se Källor och definitioner.
Anm: Vägtrafik ovan avser enbart det statliga vägnätet och har endast uppgifter t.o.m. vecka 16. För sjöfarten saknas veckouppgifter för 2021.

Veckonumret för den senaste veckan – under perioden vecka 11 2020 t.o.m. den senast tillgängliga veckan – med lägsta notering per trafikslag återges inom parentes (samtliga avser året 2020): total vägtrafik (vecka 15), tung vägtrafik (16), persontåg (21), godståg (15), lastfartyg (28), inrikes flyg (15), utrikes flyg (15).

För vecka 17, 2021 (vecka 16 för vägtrafiken) märks följande skillnader jämfört med motsvarande vecka 2019 dvs. före pandemins påverkan:

  • Vägtrafiken totalt på det statliga vägnätet låg hela 19 procent under 2019 års nivå (statistiskt säkerställd minskning). Tung trafik låg vecka 16 på +3 procent jämfört med motsvarande vecka 2019. Den relativt stora skillnaden för vecka 14 är till stor del en kalendereffekt (påsken).
  • På järnvägarna minskade persontågstrafiken med 3 procent medan godstågstrafiken ökade med 4 procent.
  • Antal inrikes flygningar minskade med 60 procent och antal utrikes flygningar till och från Sverige minskade med 80 procent.

De flesta delarna av transportsystemet hade sin lägsta notering för trafiken runt vecka 15, 2020 (påskveckan i början av april) (Figur 2). Godstrafik på järnväg och tung trafik på väg har under nästan hela perioden varit minst påverkad av pandemin. Tung trafik på väg har under flera veckor under hösten 2020 och även under början av 2021 överträffat trafiknivåerna innan pandemin. Flygtrafiken är mest påverkad under hela perioden och är även det trafikslag som fortfarande är längst ifrån de trafiknivåer som rådde innan coronapandemin.

Figur 2. Trafik per trafikslag, förändring av trafikvolym i procent under vecka 11, 2020 – vecka 11, 2021, jämfört med motsvarande vecka året innan och vecka 12–17, 2021 jämfört med 2019.
Källa: Se Källor och definitioner.
Anm: Vägtrafik ovan avser enbart det statliga vägnätet och har endast uppgifter t.o.m. vecka 16. För sjöfarten saknas veckouppgifter för 2021.

Transportläget 2020

Transportläget 2020 beskriver situationen för transportsektorn under år 2020 med anledning av coronapandemin.

» Läs mer