Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling

""

Med anledning av coronapandemins stora påverkan på transportsystemet publicerar Trafikanalys löpande aktuella indikatorer för att beskriva utvecklingen. Underlaget är snabbt framtaget och ger inte möjlighet till samma kvalitetssäkring som i den officiella statistiken. Data- och statistikkällorna varierar, vissa uppgifter finns per vecka, andra per månad och någon mer sällan.

För att tydliggöra utvecklingen under pandemin vill vi jämföra alla veckor/månader med hur det såg ut före pandemin. Fr.o.m. mars/april (exakt när skiljer mellan olika indikatorer beroende på hur snabbt de förändrades i pandemins inledning) jämförs veckan/månaden 2021 med motsvarande år 2019. Detta eftersom en jämförelse med 2020 blir svårtolkad. Det ska framgå vid respektive figur vad som är jämförelseperiod.

Samtliga uppgifter som visas i figurer återfinns i den här Excel-filen.

Här hittar du källor och definitioner för Transportläget - Källor och definitioner.

Transportläget – uppdaterat 12 november 2021

För senast tillgängliga vecka (vecka 42 2021 för flyget och järnväg samt september månad för väg)) märks följande skillnader jämfört med motsvarande vecka/månad 2019 dvs. före pandemins påverkan:

  • För vägtrafiken på det statliga vägnätet låg den lätta trafiken -9 procent jämfört med 2019 medan den tunga trafiken låg på +3 procent
  • På järnvägarna minskade persontågstrafiken med 6 procent och godstågstrafiken ökade med 9 procent.
  • Antal utrikes flygningar till och från Sverige minskade med 45 procent och antal inrikes flygningar med 34 procent.

De flesta delarna av transportsystemet hade sin lägsta notering för trafiken runt vecka 15, 2020 (påskveckan i början av april 2020). Godstrafik på järnväg och tung trafik på väg har under nästan hela perioden varit minst påverkad av pandemin. Tung trafik på väg har under flera veckor under hösten 2020 och även under 2021 överträffat trafiknivåerna innan pandemin. Flygtrafiken är mest påverkad under hela perioden och är även det trafikslag som fortfarande är längst ifrån de trafiknivåer som rådde innan coronapandemin.

Transportläget 2020

Transportläget 2020 beskriver situationen för transportsektorn under år 2020 med anledning av coronapandemin.

» Läs mer