Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling

""

Med anledning av coronapandemins stora påverkan på transportsystemet publicerar Trafikanalys löpande aktuella indikatorer för att beskriva utvecklingen. Underlaget är snabbt framtaget och ger inte möjlighet till samma kvalitetssäkring som i den officiella statistiken. Data- och statistikkällorna varierar, vissa uppgifter finns per vecka, andra per månad och någon mer sällan.

Samtliga uppgifter som visas i figurer återfinns i den här Excel-filen.

Här hittar du källor och definitioner för Transportläget - Källor och definitioner.

Vissa uppgifter presenteras veckovis, andra månatligen och ett fåtal mer sällan.

Transportläget – uppdaterat 24 juni 2021

Figur 1. Trafik per trafikslag, förändring av trafikvolym i procent under de fyra senaste veckorna 2021, jämfört med motsvarande vecka 2019. Veckan med benämningen ”lägsta” avser den vecka under 2020 då nedgången var som störst jämfört med samma vecka 2019.*
Källa: Se Källor och definitioner.
Anm: Vägtrafik ovan avser enbart det statliga vägnätet. För vägtrafik och järnväg finns uppgifter enbart t.o.m. vecka 21. För sjöfarten saknas veckouppgifter för 2021.

* Veckonumret för den senaste veckan – under perioden vecka 11 2020 t.o.m. den senast tillgängliga veckan – med lägsta notering per trafikslag återges inom parentes (samtliga avser året 2020): total vägtrafik (vecka 15), tung vägtrafik (16), persontåg (21), godståg (15), lastfartyg (28), inrikes flyg (15), utrikes flyg (15).

För  senast tillgängliga vecka (vecka 23 2021 för flyget, vecka 21 för väg och järnväg) märks följande skillnader jämfört med motsvarande vecka 2019 dvs. före pandemins påverkan:

  • Vägtrafiken totalt på det statliga vägnätet låg 9 procent under 2019 års nivå (statistiskt säkerställd minskning). Tung trafik låg +4 procent jämfört med motsvarande vecka 2019. 
  • På järnvägarna minskade persontågstrafiken med 6 procent och godstågstrafiken ökade med 3 procent.
  • Antal utrikes flygningar till och från Sverige minskade med 70 procent och antal inrikes flygningar med 44 procent.

De flesta delarna av transportsystemet hade sin lägsta notering för trafiken runt vecka 15, 2020 (påskveckan i början av april) (Figur 2). Godstrafik på järnväg och tung trafik på väg har under nästan hela perioden varit minst påverkad av pandemin. Tung trafik på väg har under flera veckor under hösten 2020 och även under början av 2021 överträffat trafiknivåerna innan pandemin. Flygtrafiken är mest påverkad under hela perioden och är även det trafikslag som fortfarande är längst ifrån de trafiknivåer som rådde innan coronapandemin.

Figur 2. Trafik per trafikslag, förändring av trafikvolym i procent under vecka 11, 2020 – vecka 11, 2021, jämfört med motsvarande vecka året innan och fr.o.m. vecka 12 2021 jämfört med 2019.
Källa: Se Källor och definitioner.
Anm: Vägtrafik ovan avser enbart det statliga vägnätet och har endast uppgifter t.o.m. vecka 16. För sjöfarten saknas veckouppgifter för 2021.

Transportläget 2020

Transportläget 2020 beskriver situationen för transportsektorn under år 2020 med anledning av coronapandemin.

» Läs mer