Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling

""

Med anledning av coronapandemins stora påverkan på transportsystemet publicerar Trafikanalys löpande aktuella indikatorer för att beskriva utvecklingen. Underlaget är snabbt framtaget och ger inte möjlighet till samma kvalitetssäkring som i den officiella statistiken. Data- och statistikkällorna varierar, vissa uppgifter finns per vecka, andra per månad och någon mer sällan.

Samtliga uppgifter som visas i figurer återfinns i den här Excel-filen.

Här hittar du källor och definitioner för Transportläget - Källor och definitioner.

Vissa uppgifter presenteras veckovis, andra månatligen och ett fåtal mer sällan.

Transportläget – uppdaterat 26 februari 2021

Figur 1. Trafik per trafikslag, förändring av trafikvolym i procent under de fyra senaste veckorna 2020, jämfört med motsvarande vecka 2019. Veckan med benämningen ”lägsta” avser den vecka av veckorna 11, 2020 – vecka 6, 2021 då nedgången var som störst*.

Källa: Se Källor och definitioner.
Anm: Vägtrafik ovan avser enbart det statliga vägnätet. För sjöfarten saknas veckouppgifter för 2021. För järnvägen finns uppgifter t.o.m. vecka 4.

* Veckonumret för den senaste veckan – under perioden vecka 11 2020 t.o.m. den senast tillgängliga veckan – med lägsta notering per trafikslag återges inom parentes (samtliga avser året 2020): total vägtrafik (vecka 15), tung vägtrafik (16), persontåg (21), godståg (15), lastfartyg (28), inrikes flyg (15), utrikes flyg (15).

För vecka 6, 2021 (eller senast tillgänglig vecka) märks följande skillnader jämfört med motsvarande vecka föregående år:

  • Vägtrafiken totalt på det statliga vägnätet minskade med 13 procent (statistiskt säkerställd minskning). Varje vecka sedan mitten av oktober 2020 har det varit en statistiskt säkerställd minskning i totalt trafikflöde på statligt vägnät, jämfört med motsvarande veckor året innan. Tung trafik låg vecka 6 på +2 procent jämfört med samma vecka året innan.
  • På järnvägarna senaste veckan (vecka 4, 2021) minskade persontågstrafiken med 14 procent och godstågstrafiken ökade med 1 procent.
  • Antal inrikes flygningar minskade vecka 6 med 63 procent och antal utrikes flygningar till och från Sverige minskade med 77 procent.

De flesta delarna av transportsystemet hade sin lägsta notering för trafiken runt vecka 15 (påskveckan i början av april) (Figur 2). Godstrafik på järnväg och tung trafik på väg under nästan hela perioden varit minst påverkad av pandemin. Tung trafik på väg har under flera veckor under hösten 2020 till och med överträffat fjolårets trafiknivåer. Flygtrafiken är mest påverkad under hela perioden och är även det trafikslag som fortfarande är längst ifrån normala trafiknivåer. De till synes stora trafikförändringarna för järnväg runt nyåret beror främst på kalendereffekter dvs. när helgdagar infaller de olika jämförelseåren.

Figur 2. Trafik per trafikslag, förändring av trafikvolym i procent under vecka 11, 2020 – vecka 6, 2021, jämfört med motsvarande vecka året innan.
Källa: Se Källor och definitioner.
Anm: Vägtrafik ovan avser enbart det statliga vägnätet. För sjöfarten saknas veckouppgifter för 2021. För järnvägen finns uppgifter t.o.m. vecka 4.

Transportläget 2020

Transportläget 2020 beskriver situationen för transportsektorn under år 2020 med anledning av coronapandemin.

» Läs mer