Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Planskild korsning

Kunskapsunderlag för skatter och avgifter inom transportsektorn

Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att ta fram kunskapsunderlag om hur skatter och avgifter inom transportområdet bidrar till de transportpolitiska målen, och till regeringens föreslagna etappmål att växthusgasutsläppen ska minska med 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

Transportpolitiskt motiverade skatter och avgifter ska främja en samhällsekonomiskt effektiv resursanvändning inom sektorn. Regeringen har därför gett Trafikanalys i uppdrag att ta fram kunskapsunderlag om hur skatter och avgifter inom transportområdet bidrar till de transportpolitiska målen. 

Uppdraget innebär också att ta fram underlag för hur skatter och avgifter bidrar till att uppfylla regeringens föreslagna etappmål för transportsektorn att växthusgasutsläppen ska minska med 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. I uppdraget ingår även att fokusera på hur skatter och avgifter påverkar det svenska näringslivets kostnadsbild.

Uppdraget ska slutredovisas den 31 oktober 2018.
Kvalitetsgranskning av förslag till planer för transportsystemet 2018–2029 – slutredovisning


Trafikanalys har slutredovisat ett regeringsuppdrag för att kvalitetsgranska förslag till planer om åtgärdsplaneringen för...

Kommissionen presenterar utvärdering av Connecting Europe Facility


EU-kommissionen har publicerat en halvtidsutvärdering av EU:s fond för europeiska infrastrukturprojekt, Connecting Europe...

Yttrande över betänkandet - En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet


Trafikanalys har yttrat sig över det nämnda betänkandet och tillstyrker de huvudsakliga förslagen. Vi ställer oss positiva till...