Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Kunskapsunderlag om persontransporter

Trafikanalys ska inom ramen för ett regeringsuppdrag redovisa ett fördjupat underlag om hur persontransportsituationen ser ut i Sverige.

I uppdraget ligger att redovisa ett uppdaterat kunskapsunderlag om persontransportsituationen i Sverige. Det ska belysa olika trafikslag och färdsätt, nationellt, i storstadsregioner, i små och medelstora städer, samt i gles- och landsbygd.

Även internationella resor ska belysas med fokus på övriga länder i Norden. Redovisningen ska omfatta hur resor sker idag, samt innehålla en analys av möjligheterna att resa för olika grupper i samhället.

Uppdraget ska redovisas till regeringskansliet senast 15 december.

Under uppdragets gång kommer underlagsrapporter att publiceras på den här sidan.

Uppdraget i Trafikanalys regleringsbrev.
Remissynpunkter på slutbetänkandet - Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift?


Trafikanalys har lämnat remissynpunkter på s lutbetänkandet - Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift? (SOU...

Svar på remiss angående utvärderingen av den officiella statistikens kvalitet


Trafikanalys har beretts tillfälle att yttra sig över SCB:s förslag på ändringar i bilagan (frågeformuläret) till föreskriften...

Kommissionen föreslår ökade medel till CEF-fonden samt utökning av TEN-T:s stomnät


Som en del av EU:s kommande långtidsbudget för perioden 2021–2027 föreslår kommissionen att Fonden för ett sammanlänkat Europa...