Passagerarfartyg Foto: Leif Ingvarsson/Mostphotos

Sjöfart - 2020

Antal anlöp av lastfartyg till 40 större svenska hamnarna används som en indikator på godstrafiken till sjöss. Notera att ett anlöp enbart redovisar att ett fartyg anlöpt hamnen, det säger ingenting om godsvolymen. Under veckorna 11–50 år 2019 gjordes i genomsnitt 430 anlöp per vecka med lastfartyg, och under samma veckor 2020 sjönk detta till 364 anlöp per vecka, en minskning med 15 procent. Vecka 50 år 2020 minskade antal anlöp av lastfartyg med 10 procent, jämfört med samma vecka 2019 (Figur 1).

Veckodata ovan täcker enbart lastfartygen. Vi har fler uppgifter om sjöfarten i Trafikanalys officiella statistik Sjötrafik som publiceras per kvartal, senast för kvartal 3, 2020. Antal fartyg som ankom till svenska hamnar 2020 minskade redan i kvartal 1, jämfört med året innan: -9 procent. Under andra och tredje kvartalet minskade ankommande fartyg med 26 respektive 18 procent (Figur 2). Av fartygskapaciteten (mätt i bruttodräktighet) som ankommer till svenska hamnar är knappt 90 procent från en utländsk hamn. Om man istället för antal fartyg räknar ankommande fartygskapacitet i form av bruttodräktighet är den procentuella skillnaden mot ifjol i princip densamma som för antal ankommande fartyg, för kvartal 2 och 3.

Av allt gods som hanteras i svenska hamnar (summan av lastat och lossat gods) transporteras ungefär 85 procent av godset mätt i ton utrikes dvs. till/från en utländsk hamn. Hanterad godsmängd låg första kvartalet 2020 på samma nivå som året innan. Andra kvartalet var skillnaden -1 procent och tredje kvartalet -6 procent. Tredje kvartalet minskade inrikes godsmängd betydligt mer än utrikes godsmängd (-13 mot -4 procent, Figur 2).

Normalt kommer ungefär 90 procent av samtliga ankommande passagerare till svenska hamnar, från en utländsk hamn. Ankommande passagerare till svenska hamnar minskade redan i kvartal 1 (-15 procent) och sedan följde drastiska minskningar under kvartal 2 (-75 procent) och även under kvartal 3 (-54 procent) (Figur 3).

Det är förstås de största hamnarna som stått för de största tappen i passagerarvolym. Antal passagerare från danska hamnar till svenska minskade med 68 procent under kvartal 2, och från de finska hamnarna var minskningen 94 procent. De norska hamnarna tappade samtliga passagerare, både kvartal 2 och 3. Kvartal 3 skedde en betydande återhämtning men antal passagerare ligger fortfarande på ungefär hälften av 2019 års nivå. Den inrikes passagerartrafiken är till nära nog 100 procent till/från Gotland.


Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2022

Sjötrafiken minskade tydligt under pandemiåren med vissa tecken på en påbörjad återhämtning under 2021. Antalet fartygsanlöp i...

Förutsättningar och styrmedel för ökad elsjöfart

Det finns potential att öka elektrifieringen i svensk sjöfart. Inom ramen för ett regeringsuppdrag föreslår Trafikanalys nya...

Styrmedel för sjöfartens klimatomställning

Denna promemoria om styrmedel för sjöfarten är en del av Trafikanalys uppdrag att ta fram underlag om transportområdet till den...