Sjöfart vecka 21

Passagerarfartyg Foto: Leif Ingvarsson/Mostphotos

Som en indikator över sjöfartens utveckling redovisar vi summan av anlöp till 43 hamnar i Sverige (se vidare Källor och definitioner). Anlöpen till dessa hamnar ger en övergripande bild över utvecklingen av fartygstrafiken till svenska hamnar. Notera att ett anlöp enbart redovisar att ett fartyg anlöpt hamnen, det säger ingenting om volymer av passagerare eller gods. De flesta fartyg som är klassade som passagerarfartyg kan även ta viss mängd gods ombord. Ungefär en fjärdedel av godsmängden går i passagerarfartyg och under april 2020 var denna andel en femtedel, enligt uppgifter från Sjöfartsverket.

Vecka 11 var antal anlöp av passagerarfartyg och lastfartyg tillsammans ungefär lika många 2019 och 2020; drygt 800 anlöp. Under veckorna 12–21 år 2019 gjordes i genomsnitt 966 anlöp per vecka och under samma veckor 2020 sjönk detta till 763 anlöp per vecka. Det är en minskning i antal anlöp av passagerarfartyg och lastfartyg tillsammans med 21 procent.

Vecka 21 år 2020 minskade antal anlöp av passagerarfartyg med 33 procent och anlöp av lastfartyg med 21 procent, jämfört med samma vecka 2019 (Figur 1, Figur 2). Det motsvarar en minskning i antal anlöp av passagerarfartyg och lastfartyg tillsammans med 28 procent.

Sjöfartsverket har statistik om bland annat ankommande passagerare och total hanterad godsmängd. Under april 2020 (dvs. vecka 14–18) minskade antal passagerare med knappt 90 procent, jämfört med samma månad 2019. Godsmängden ökade med drygt en procent samma period.

Figur 1. Fartygsanlöp för passagerarfartyg, per vecka år 2019 respektive 2020, till 43 svenska hamnar.
Källa: Seasearcher
Anm: Passagerarfartyg är fartygstyperna färja, kryssning, Ro/Pax och övriga passagerarfartyg.

 

Figur 2. Fartygsanlöp för lastfartyg, per vecka år 2019 respektive 2020, till 43 svenska hamnar.
Källa: Seasearcher
Anm: Lastfartyg är fartygstyperna bulk, container, Ro/Ro, biltransportfartyg och övriga lastfartyg.

 

 

Mer information