Sjöfart

Passagerarfartyg Foto: Leif Ingvarsson/Mostphotos

Sjöfart - uppdaterat 24 juni 2021

Antal anlöp av lastfartyg till 40 större svenska hamnarna används som en indikator på godstrafiken till sjöss. Notera att ett anlöp enbart redovisar att ett fartyg anlöpt hamnen, det säger ingenting om godsvolymen. Under veckorna 11–50 år 2019 gjordes i genomsnitt 430 anlöp per vecka med lastfartyg, och under samma veckor 2020 sjönk detta till 364 anlöp per vecka, en minskning med 15 procent. Under den senaste mätveckan vi har tillgång till, vecka 50 år 2020, minskade antal anlöp av lastfartyg med 10 procent, jämfört med samma vecka 2019 (Figur 1).

Figur 1. Fartygsanlöp för lastfartyg till 40 svenska hamnar, per vecka år 2019 respektive 2020.
Källa: Seasearcher
Anm: Data finns enbart t.o.m. vecka 50. Lastfartyg består av fartygstyperna bulk, container, Ro/Ro, biltransportfartyg och övriga lastfartyg.

Veckodata ovan täcker enbart lastfartygen. Vi har fler uppgifter om sjöfarten i Trafikanalys officiella statistik Sjötrafik som publiceras per kvartal, senast för kvartal 1, 2021. Antal fartyg som ankom till svenska hamnar 2020 började minska redan i kvartal 1, jämfört med året innan: -9 procent. Under andra kvartalet minskade antal ankommande fartyg som mest, med 26 procent (Figur 2). Sedan tredje kvartalet 2020 har nedgångarna varit procentuellt ungefär lika stora varje kvartal. Under tredje kvartalet minskade antal ankommande fartyg med 18 procent medan negången under fjärde kvartalet stannade på 15 procent. Under kvartal 1, 2021 är nedgången återigen 18 procent. Om vi istället för antal fartyg räknar ankommande fartygskapacitet i form av bruttodräktighet är den procentuella skillnaden mot ifjol i princip densamma som för antal ankommande fartyg, för de senaste kvartalen.

Figur 2. Antal fartyg som anlöpt svensk hamn, kvartal 1 2019 till kvartal 1 2021.
Källa: Trafikanalys

Det är färjeresandet som påverkats mest under pandemin medan godstrafiken till sjöss påverkats i mindre utsträckning.

Av allt gods som hanteras i svenska hamnar (summan av lastat och lossat gods) transporteras ungefär 85 procent av godset mätt i ton utrikes dvs. till/från en utländsk hamn. Hanterad godsmängd låg första kvartalet 2020 på samma nivå som året innan. Andra kvartalet var skillnaden -1 procent och tredje kvartalet -6 procent. Sedan dess har utvecklingen varierat. Under fjärde kvartalet skedde det en ökning då godsmängderna steg med 3 procent. Under det första kvartalet 2021 sjönk återigen hanterade godsmängder med 3 procent till 41,9 miljoner ton (Figur 3) Lägre antal ton lossade godsmängder från utrikes hamn (importerade varor) bidrog till minskningarna under det senaste kvartalet.

Figur 3. Total hanterad godsmängd i svenska hamnar. Tusentals ton, inrikes respektive utrikes. Kvartal 1 2019 till kvartal 1 2021.
Källa: Trafikanalys

Normalt kommer ungefär 90 procent av samtliga ankommande passagerare till svenska hamnar, från en utländsk hamn. Under pandemin har utrikesandelen varit betydligt lägre. Vi ser en fortsatt stor påverkan på passagerartrafiken. Ankommande passagerare i svenska hamnar minskade redan i kvartal 1 (-15 procent) och sedan följde drastiska minskningar under kvartal 2 (-75 procent) och även under kvartal 3 (-54 procent) och kvartal 4 (-59%). Under kvartal 1 2021 är färjetrafiken fortfarande kvar på låga nivåer, -58 procent (Figur 4).

Figur 4. Antal passagerare i svenska hamnar, ankommande och avgående. Tusentals personer, inrikes respektive utrikes. Kvartal 1 2019 till kvartal 1 2021.
Källa: Trafikanalys

Det är de stora hamnarna som stått för de största tappen i passagerarvolym och utrikestrafiken har påverkats mest. Färre passagerare till/från finska hamnar bidrog mest till minskningen under kvartal 1, 2021. Antal passagerare till/från finska hamnar minskade med 83 procent. De norska hamnarna har tappat samtliga passagerare till och från Sverige. Totalt minskade passagerare till/från EU-länder till 1,5 miljoner (-59%) Den inrikes passagerartrafiken är till nära nog 100 procent till/från Gotland.

Mer information


Global avgift ska göra sjöfarten mer klimatvänlig


Två sjöfartsorganisationer föreslår i ett gemensamt uttalande att en global avgift på utsläpp av koldioxid införs för att...

EU-byråer efterlyser renare sjöfart


Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) och Europeiska miljöbyrån (EEA) konstaterar i en gemensam rapport att ytterligare ansträngn...

Remiss av EU-kommissionens förslag FuelEU Maritime


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över EU-kommissionens förslag FuelEU Maritime. Förslaget är komplext och har dessutom...