Sjöfart

Passagerarfartyg Foto: Leif Ingvarsson/Mostphotos

Sjöfart - uppdaterad 12 november 2021

Antal anlöp av lastfartyg till 40 större svenska hamnarna används som en indikator på godstrafiken till sjöss. Notera att ett anlöp enbart redovisar att ett fartyg anlöpt hamnen, det säger ingenting om godsvolymen. Under veckorna 11–50 år 2019 gjordes i genomsnitt 430 anlöp per vecka med lastfartyg, och under samma veckor 2020 sjönk detta till 364 anlöp per vecka, en minskning med 15 procent. Under den senaste mätveckan vi har tillgång till, vecka 50 år 2020, minskade antal anlöp av lastfartyg med 10 procent, jämfört med samma vecka 2019 (Figur 1).

Figur 1. Fartygsanlöp för lastfartyg till 40 svenska hamnar, per vecka år 2019 respektive 2020.

Figur 1. Fartygsanlöp för lastfartyg till 40 svenska hamnar, per vecka år 2019 respektive 2020.
Källa: Seasearcher
Anm: Data finns enbart t.o.m. vecka 50. Lastfartyg består av fartygstyperna bulk, container, Ro/Ro, biltransportfartyg och övriga lastfartyg.

Veckodata ovan täcker enbart lastfartygen. Vi har fler uppgifter om sjöfarten i Trafikanalys officiella statistik Sjötrafik som publiceras per kvartal, senast för kvartal 2, 2021. Antal fartyg som ankom till svenska hamnar började minska redan i kvartal 1 2020, jämfört med året innan: -9 procent. Under andra kvartalet minskade antal ankommande fartyg som mest, med 26 procent (Figur 2). Under tredje och fjärde kvartalet 2020 samt första kvartalet 2021 har nedgångarna varit procentuellt ungefär lika stora varje kvartal. Om vi jämför läget under andra kvartalet 2021 med motsvarande kvartal 2019, innan pandemin, kunde ingen återhämtning synas. Nedgången under andra kvartalet 2021 stannade på -20 procent. Om vi istället för antal fartyg räknar ankommande fartygskapacitet i form av bruttodräktighet är den procentuella skillnaden mot läget innan pandemin ungefär densamma som för antal ankommande fartyg, för de senaste kvartalen.

Figur 2. Antal fartyg som anlöpt svensk hamn, kvartal 1 2019 till kvartal 2  2021.

Figur 2. Antal fartyg som anlöpt svensk hamn, kvartal 1 2019 till kvartal 2 2021.
Källa: Trafikanalys

Det är färjeresandet som påverkats mest under pandemin medan godstrafiken till sjöss påverkats i mindre utsträckning.

Av allt gods som hanteras i svenska hamnar (summan av lastat och lossat gods) transporteras runt 85 procent av godset mätt i ton utrikes dvs. till/från en utländsk hamn. Mätt i godsvikt är Tyskland störst; 16 procent av all godsvikt över svensk hamn går till/från tyska hamnar.

Hanterad godsmängd låg första kvartalet 2020 på samma nivå som året innan. Andra kvartalet var skillnaden -1 procent. Tredje kvartalet 2020 var det  kvartalet med lägst godsvolymer hittills under pandemin, då total godshantering i hamnarna minskade med 6 procent. Sedan dess har utvecklingen varierat. Under fjärde kvartalet skedde det en ökning då godsmängderna steg med 3 procent. Under det första kvartalet 2021 sjönk återigen hanterade godsmängder med 3 procent. Under andra kvartalet sågs en svag ökning jämfört med läget innan pandemin, +0,4 procent till 43,3 miljoner ton hanterat gods (Figur 3). Om vi ser till nivån på hanterad godsmängd i svenska hamnar sammanlagt under pandemin (2020Kv2 – 2021Kv2) och jämför med nivån perioden närmast innan (2019Kv1 – 2020Kv1), stannar minskningen på -1 procent.

Figur 3. Total hanterad godsmängd i svenska hamnar.

Figur 3. Total hanterad godsmängd i svenska hamnar. Tusentals ton, inrikes respektive utrikes. Kvartal 1 2019 till kvartal 2 2021.
Källa: Trafikanalys

Normalt reser ungefär 90 procent av samtliga passagerare i svenska hamnar, från och till en utländsk hamn. Under pandemin har utrikesandelen varit betydligt lägre. Vi ser en fortsatt stor påverkan på passagerartrafiken men det har skett en viss återhämtning från den snabba nedgången som sågs i början av pandemin. Ännu är det däremot långt kvar till nivån för resandet som sågs 2019. Antal passagerare i svenska hamnar minskade redan i kvartal 1 (-15%) och sedan följde drastiska nedgångar under kvartal 2 (-75%). Sedan kvartal 3 (-56%) har det skett en viss återhämtning. Nedgångarna mot läget innan pandemin har sedan dessa varit ungefär lika stora. Under kvartal 4, stannade nedgången på -59 procent, under kvartal 1 2021 sjönk färjetrafiken med - 58 procent. Under kvartal 2, 2021 var nedgången 62 procent jämfört med samma period 2019. Det var ändå en ökning med 53 procent jämfört med den låga nivån samma kvartal 2020 (Figur 4). Om vi ser till antal passagerare sammanlagt under pandemin (2020Kv2 – 2021Kv2) och jämför med nivån perioden närmast innan (2019Kv1 – 2020Kv1), är minskningen 58 procent.

Figur 4. Antal passagerare i svenska hamnar, ankommande och avgående.

Figur 4. Antal passagerare i svenska hamnar, ankommande och avgående. Tusentals personer, inrikes respektive utrikes. Kvartal 1 2019 till kvartal 2 2021.
Källa: Trafikanalys

Passagerarfartyg mellan Sverige och andra länder går främst till/från Danmark och Finland; cirka 70 procent av alla passagerare vid utrikes turer åker till/från dessa två länder.

Det är de stora hamnarna som stått för de största tappen i passagerarvolym och utrikestrafiken har påverkats mest. Passagerartrafik med fartyg till/från Norge har helt upphört under pandemin.
Den inrikes passagerartrafiken är till nära nog 100 procent till/från Gotland.

Mer information


Yttrande över Trafikverkets rapport Analys av alternativa modeller för färjetrafik till Gotland


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över Trafikverkets rapport om alternativa modeller för upphandling av färjetrafik till...

Sjöfartsstödets effekter 2020


För att möta den internationella regelverkskonkurrens som råder för sjöfartsnäringen ger Sverige, under vissa villkor, ett s.k....

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2021


Syftet med denna rapport är att beskriva den svenska sjöfartens internationella konkurrens­situation med fokus på år 2020. Meda...