Fartyg 2017 - svenska och utländska fartyg i svensk regi

Båt lastar i hamn


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabellverk och pressmeddelande om fartyg, svenska och utländska i svensk regi, under 2017.


Andra generationens TEN-T korridor - arbetsplaner godkända


Den andra generationens arbetsplaner från de 11 europeiska koordinatorerna som blev godkända i december 2016 finns nu...

Jämställdhetsanalys av trender inom transportsektorn


Trafikanalys har i uppdrag att bedriva omvärldsanalys inom transportområdet. En del i detta är att identifiera och beskriva oli...

Ministerrådet enades om ståndpunkt om flygsäkerhet och säkerhet för passagerarfartyg


Översynen av säkerhetsbestämmelser för den civila luftfarten innehåller ett nytt mandat för Europeiska byrån för flygsäkerhet,...