Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling

""

Sedan en tid har Sverige och övriga världen försatts i ett helt nytt tillstånd på grund av coronakrisen. Trafikanalys publicerar därför varje måndag (onsdag denna gång p.g.a. helgdagar) indikatorer och andra relevanta uppgifter som på ett aktuellt och lättförståeligt sätt ska illustrera utvecklingen i transportsystemet. Vi använder både våra egna data och andras som källor (se detaljer i Källor och definitioner nedan). Vissa uppgifter är möjliga att presentera veckovis medan andra enbart finns månadsvis. Vi hoppas att dessa snabba trendbeskrivningar är användbara för våra läsare. Eftersom uppgifterna i Transportläget är snabbt framtagna trendbeskrivningar ges inte möjlighet till samma kvalitetssäkring som i den officiella statistiken Trafikanalys ansvarar för.

Transportläget – vecka 20 år 2020 (11–17 maj)Figur 1. Trafiken vecka 19 och 20 år 2020 jämfört med samma veckor 2019. Procentuell skillnad.
Källa: Se avsnitt Källor och definitioner.
Anm: Vägtrafik ovan avser enbart statliga vägnätet.

 

Vecka 21 i år låg trafiken för samtliga trafikslag på lägre nivåer jämfört med samma vecka 2019.

  • Vägtrafiken på de statliga vägarna minskade med 19 procent. För den tunga trafiken var minskningen 8 procent.
  • På järnvägarna minskade persontågstrafiken med 25 procent och godstågstrafiken med 6 procent.
  • Sjöfarten mätt i antal anlöp till 43 stora hamnar minskade med 28 procent för passagerarfartyg och 6 procent för lastfartyg.
  • Antal inrikes flygningar minskade med 75 procent och antal utrikes flygningar till och från Sverige minskade med 89 procent.