Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling vecka 27

""

Med anledning av coronakrisen publicerar Trafikanalys varje måndag (tisdag denna publicering) aktuella indikatorer och andra relevanta uppgifter i syfte att illustrera utvecklingen i transportsystemet. Underlaget är snabbt framtaget för ändamålet och ger inte möjlighet till samma kvalitetssäkring som i den officiella statistiken Trafikanalys ansvarar för. Våra data- och statistikkällor varierar (se detaljer i Källor och definitioner). Vissa uppgifter är möjliga att presentera veckovis medan andra enbart finns månadsvis.

Transportläget – vecka 27 år 2020 (29 juni–5 juli)

Figur 1. Trafiken vecka 25, 26 och vecka 27 år 2020, jämfört med samma veckor 2019. Procentuell skillnad.
Källa: Se Källor och definitioner.
Anm: Vägtrafik ovan avser enbart det statliga vägnätet.

Vecka 27 i år låg trafiken i samtliga trafikslag på lägre nivåer än samma vecka 2019. Skillnaderna mellan åren har minskat flera veckor i rad, för järnvägstrafiken och för flyget. Trots viss återhämtning för utrikesflyget ligger trafiken fortfarande kvar på en mycket låg nivå.

  • Vägtrafiken på det statliga vägnätet minskade med 10 procent. För den tunga trafiken var minskningen 8 procent.
  • På järnvägarna minskade persontågstrafiken med 18 procent och godstågstrafiken med 5 procent.
  • Sjöfarten mätt i antal anlöp till 40 hamnar minskade med 21 procent för lastfartyg.
  • Antal inrikes flygningar minskade med 59 procent och antal utrikes flygningar till och från Sverige minskade med 79 procent.

Underlag om beläggning av passagerare och/eller gods saknas till stor del för både inrikes och gränsöverskridande trafik. Enskilda branschuppgifter pekar på särskilt låg beläggning inom persontrafiken. Passagerarlinjer på sjö upprätthålls trots mycket lågt resande. I tågtrafiken har under en tid inte alla sittplatser sålts och i den regionala kollektivtrafiken har biljettförsäljningen minskat kraftigt, trots nära normal trafikering.

Förutom att inte sälja alla sittplatser på tågen kan trängsel bland de resande undvikas genom att öka tågens kapacitet, exempelvis genom att koppla på fler vagnar. Från och med vecka två i år kan vi följa genomsnittlig längd på tågen i trafik (figur 2). Från vecka 12 då persontågstrafiken började reduceras, minskade också den genomsnittliga längden på medel- och långdistanståg i trafik. Vecka 14 var tågen 9 respektive 3 procent kortare än genomsnittet vecka 2–11. Sedan dess har tågen blivit längre igen. Vecka 27 var kortdistanstågen 11 procent längre, medeldistanstågen 1 procent längre och långdistanstågen 7 procent längre, jämfört med innan coronapandemin påverkade tågtrafiken (vecka 2–11).

Figur 2: Genomsnittlig längd (meter) på persontåg per tågsort, per vecka år 2020.
Källa: Trafikverket
Anm. Jämförelser mellan veckor påverkas av kalendereffekter, exempelvis när påsken infaller.
Ett mindre antal tåg saknar tågsort och redovisas inte i figuren.