Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling vecka 25

""

Med anledning av coronakrisen publicerar Trafikanalys varje måndag (tisdag denna publicering) aktuella indikatorer och andra relevanta uppgifter i syfte att illustrera utvecklingen i transportsystemet. Underlaget är snabbt framtaget för ändamålet och ger inte möjlighet till samma kvalitetssäkring som i den officiella statistiken Trafikanalys ansvarar för. Våra data- och statistikkällor varierar (se detaljer i Källor och definitioner). Vissa uppgifter är möjliga att presentera veckovis medan andra enbart finns månadsvis.

Transportläget – vecka 25 år 2020 (15–21 juni)


Figur 1. Trafiken vecka 23, 24 och vecka 25 år 2020, jämfört med samma veckor 2019. Procentuell skillnad.
Källa: Se Källor och definitioner.
Anm: Vägtrafik ovan avser enbart det statliga vägnätet. 

Vecka 25 i år låg trafiken för samtliga trafikslag på lägre nivåer än samma vecka 2019. Utrikesflyget ligger fortfarande kvar på en mycket låg nivå.

  • Vägtrafiken på det statliga vägnätet minskade med 11 procent. För den tunga trafiken var minskningen 4 procent. Under midsommarhelgen minskade total trafik med 12 procent och tung med 8 procent, jämfört med samma helg 2019.
  • På järnvägarna minskade persontågstrafiken med 24 procent och godstågstrafiken med 11 procent.
  • Sjöfarten mätt i antal anlöp till 40 hamnar minskade med 21 procent för lastfartyg. Från och med vecka 24 omfattar rapporteringen av sjöfart endast anlöp av lastfartyg. Se under ”Sjöfart” för mer information om förändringen.
  • Antal inrikes flygningar minskade med 65 procent och antal utrikes flygningar till och från Sverige minskade med 87 procent.

Underlaget om beläggning av passagerare och/eller gods saknas till stor del för både inrikes och gränsöverskridande trafik. Enskilda branschuppgifter pekar på särskilt låg beläggning inom persontrafiken. Passagerarlinjer på sjö upprätthålls trots mycket lågt resande. I tågtrafiken har under en tid inte alla sittplatser sålts och i den regionala kollektivtrafiken har biljettförsäljningen minskat kraftigt, trots nära normal trafikering.

Transportbranschernas omsättning har i både april och maj 2020 legat på betydligt lägre nivåer jämfört med motsvarande månad 2019. I maj minskade järnvägsbranschen sin omsättning med 41 procent. Kollektivtrafiken minskade omsättningen med 16 procent och taxibranschen med 51 procent. Godstrafik och flyttjänster (lastbilstransporter) hade en i sammanhanget blygsam minskning på 8 procent. Sjötransporter minskade omsättningen med hela 53 procent och allra sämst gick det för lufttransport där försäljningen sjönk med 83 procent. Slutligen, Magasinering och stödtjänster som inkluderar verksamheter inom samtliga trafikslag, minskade med 22 procent.
Figur 2. Omsättning Transporter och magasinering (SNI 49-53) i löpande priser i mars – maj 2020. Procentuell skillnad mot samma månad föregående år.
Källa: SCB
Anm: Branschen Post- och kurirverksamhet (SNI 53) utelämnas ur figuren.
Figur 2. Omsättning Transporter och magasinering (SNI 49-53) i löpande priser i mars – maj 2020. Procentuell skillnad mot samma månad föregående år.
Källa: SCB
Anm: Branschen Post- och kurirverksamhet (SNI 53) utelämnas ur figuren.