Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling vecka 24

""

Med anledning av coronakrisen publicerar Trafikanalys varje måndag (tisdag denna publicering) aktuella indikatorer och andra relevanta uppgifter i syfte att illustrera utvecklingen i transportsystemet. Underlaget är snabbt framtaget för ändamålet och ger inte möjlighet till samma kvalitetssäkring som i den officiella statistiken Trafikanalys ansvarar för. Våra data- och statistikkällor varierar (se detaljer i Källor och definitioner). Vissa uppgifter är möjliga att presentera veckovis medan andra enbart finns månadsvis.

Transportläget – vecka 24 år 2020 (8–14 juni)Figur 1. Trafiken vecka 22, 23 och vecka 24 år 2020, jämfört med samma veckor 2019. Procentuell skillnad.
Källa: Se Källor och definitioner.
Anm: Vägtrafik ovan avser enbart det statliga vägnätet. Observera att kalendereffekter kan påverka årsjämförelserna i och med att Kristi himmelsfärdshelgen inföll vecka 22 ifjol och vecka 21 i år.

Vecka 24 i år låg trafiken för samtliga trafikslag på lägre nivåer än samma vecka 2019. Utrikesflyget ligger fortfarande kvar på en mycket låg nivå.

  • Vägtrafiken på det statliga vägnätet minskade med 12 procent. För den tunga trafiken var minskningen 1 procent.
  • På järnvägarna minskade persontågstrafiken med 24 procent och godstågstrafiken med 12 procent.
  • Sjöfarten mätt i antal anlöp till 40 hamnar minskade med 16 procent för lastfartyg. Från och med vecka 24 omfattar rapporteringen av sjöfart endast anlöp av lastfartyg. Se under ”Sjöfart” för mer information om förändringen.
  • Antal inrikes flygningar minskade med 75 procent och antal utrikes flygningar till och från Sverige minskade med 87 procent.

Underlaget om beläggning av passagerare och/eller gods saknas till stor del för både inrikes och gränsöverskridande trafik. Enskilda branschuppgifter pekar på särskilt låg beläggning inom persontrafiken. Passagerarlinjer på sjö upprätthålls trots mycket lågt resande. I tågtrafiken har under en tid inte alla sittplatser sålts och i den regionala kollektivtrafiken har biljettförsäljningen minskat kraftigt, trots nära normal trafikering.

I och med coronapandemin har tågtrafiken minskat betydligt och detta inom samtliga tågsorter; kort-, medel och långdistanståg. Största minskningen står långdistanstågen för, -52 procent under vecka 24 i år jämfört med föregående år. Motsvarande uppgift för kort- och medeldistanstågen är -11 respektive -15 procent. Det var även långdistanstågen som var tidigast ut med kraftiga minskningar av antal framförda tågkilometer.


Figur 2. Persontågstrafik på järnväg per tågsort och vecka år 2020, jämfört med samma vecka 2019. Procentuell skillnad.
Källa: Trafikverket
Anm. Jämförelser mellan veckor påverkas av kalendereffekter, exempelvis när påsken infaller.