Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling vecka 23

""

Med anledning av coronakrisen publicerar Trafikanalys varje måndag aktuella indikatorer och andra relevanta uppgifter i syfte att illustrera utvecklingen i transportsystemet. Underlaget är snabbt framtaget för ändamålet och ger inte möjlighet till samma kvalitetssäkring som i den officiella statistiken Trafikanalys ansvarar för. Våra data- och statistikkällor varierar (se detaljer i Källor och definitioner). Vissa uppgifter är möjliga att presentera veckovis medan andra enbart finns månadsvis.

Transportläget – vecka 23 år 2020 (1–7 juni)

Figur 1. Trafiken vecka 21, 22 och vecka 23 år 2020, jämfört med samma veckor 2019. Procentuell skillnad.
Källa: Se Källor och definitioner.
Anm: Vägtrafik ovan avser enbart det statliga vägnätet. Observera att kalendereffekter kan påverka årsjämförelserna i och med att Kristi himmelsfärdshelgen inföll vecka 22 ifjol och vecka 21 i år.

Vecka 23 i år låg trafiken för samtliga trafikslag på lägre nivåer än samma vecka 2019. Vi kan dock se att skillnaderna börjar minska för några trafikslag. Utrikesflyget ligger dock fortfarande kvar på en mycket låg nivå.

  • Vägtrafiken på det statliga vägnätet minskade med 18 procent. För den tunga trafiken var minskningen 8 procent.
  • På järnvägarna minskade persontågstrafiken med 21 procent och godstågstrafiken med 10 procent.
  • Sjöfarten mätt i antal anlöp till 43 stora hamnar minskade med 34 procent för passagerarfartyg och 23 procent för lastfartyg.
  • Antal inrikes flygningar minskade med 70 procent och antal utrikes flygningar till och från Sverige minskade med 88 procent.

Underlaget om beläggning av passagerare och/eller gods saknas till stor del för både inrikes och gränsöverskridande trafik. Enskilda branschuppgifter pekar på särskilt låg beläggning inom persontrafiken. Passagerarlinjer på sjö upprätthålls trots mycket lågt resande. I tågtrafiken har under en tid inte alla sittplatser sålts och i den regionala kollektivtrafiken har biljettförsäljningen minskat kraftigt, trots nära normal trafikering.

Under april 2020 gjorde vi 76 procent färre resor med kollektivtrafik jämfört med april 2019. Innan pandemin bröt ut, i januari-februari 2020, gjorde vi ungefär lika många kollektivtrafikresor som motsvarande period 2019. En förklaring här är myndigheters uppmaning att undvika resor med kollektivtrafik (Figur 2).

Figur 2. Antal resor (huvudresor) med kollektivtrafik per person 2020 jämfört med motsvarande tidsperiod 2019. Statistiska osäkerhetsintervall (95%) är markerade på staplarna.
Källa: Preliminära uppgifter från Resvanor i Sverige (Trafikanalys).