Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling vecka 22

""

Sedan en tid har Sverige och övriga världen försatts i ett helt nytt tillstånd på grund av coronapandemin. Trafikanalys publicerar därför varje måndag indikatorer och andra relevanta uppgifter, som på ett aktuellt och lättförståeligt sätt ska illustrera utvecklingen i transportsystemet.

Vi använder både våra egna data och andras som källor (se detaljer i Källor och definitioner). Vissa uppgifter är möjliga att presentera veckovis medan andra enbart finns månadsvis. Vi hoppas att dessa snabba trendbeskrivningar ska vara användbara för våra läsare. Uppgifterna i Transportläget är snabbt framtagna trendbeskrivningar vilket inte ger möjlighet till samma kvalitetssäkring som i den officiella statistiken Trafikanalys ansvarar för.

Transportläget – vecka 22 år 2020 (25–31 maj)Figur 1. Trafiken vecka 20, 21 och vecka 22 år 2020, jämfört med samma veckor 2019. Procentuell skillnad.
Källa: Se Källor och definitioner.
Anm: Vägtrafik ovan avser enbart det statliga vägnätet. Observera att kalendereffekter kan påverka årsjämförelserna i och med att Kristi himmelsfärdshelgen var vecka 22 ifjol och vecka 21 i år.

Vecka 22 i år låg trafiken för samtliga trafikslag utom godståg på lägre nivåer än samma vecka 2019. Vi kan dock se att skillnaderna mot ifjol börjar minska för flera trafikslag. Utrikesflyget ligger dock fortfarande på en mycket låg nivå.

  • Vägtrafiken på det statliga vägnätet minskade med 11 procent. För den tunga trafiken var minskningen 2 procent.
  • På järnvägarna minskade persontågstrafiken med 17 procent till skillnad från godstågstrafiken som ökade med 9 procent.
  • Sjöfarten mätt i antal anlöp till 43 stora hamnar minskade med 32 procent för passagerarfartyg och 26 procent för lastfartyg.
  • Antal inrikes flygningar minskade med 68 procent och antal utrikes flygningar till och från Sverige minskade med 88 procent.

Gemensamt för samtliga trafikslag i både inrikes och gränsöverskridande trafik är att vi saknar nästan genomgående kännedom om beläggning av passagerare och/eller gods. Spridda rapporter från branschen visar dock att beläggningen särskilt inom persontrafiken är betydligt lägre än normalt. Passagerarlinjer på sjö upprätthålls trots mycket lågt resande och i tågtrafiken får inte alla sittplatser säljas. I den regionala kollektivtrafiken har man stora problem med betydligt lägre biljettförsäljning trots nära nog normal trafikering. Detta leder till en sämre ekonomisk sits för både trafikbolag och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, vilket föranlett statligt stöd i ett akut skede.