Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling

""

Sedan en tid har Sverige och övriga världen försatts i ett helt nytt tillstånd på grund av coronakrisen. Trafikanalys publicerar därför varje måndag indikatorer och andra relevanta uppgifter som på ett aktuellt och lättförståeligt sätt ska illustrera utvecklingen i transportsystemet. Vi använder både våra egna data och andras som källor (se detaljer i Källor och definitioner nedan). Vissa uppgifter är möjliga att presentera veckovis medan andra enbart finns månadsvis. Vi hoppas att dessa snabba trendbeskrivningar är användbara för våra läsare. Eftersom uppgifterna i Transportläget är snabbt framtagna trendbeskrivningar ges inte möjlighet till samma kvalitetssäkring som i den officiella statistiken Trafikanalys ansvarar för.

Transportläget – vecka 21 år 2020 (18–24 maj)Figur 1. Trafiken vecka 20 och 21 år 2020 jämfört med samma veckor 2019. Procentuell skillnad.
Källa: Se avsnitt Källor och definitioner.
Anm: Vägtrafik ovan avser enbart statliga vägnätet.

 

Vecka 21 i år låg trafiken för samtliga trafikslag på lägre nivåer jämfört med samma vecka 2019.

  • Vägtrafiken på de statliga vägarna minskade med 17 procent. För den tunga trafiken var minskningen 7 procent.
  • På järnvägarna minskade persontågstrafiken med 30 procent och godstågstrafiken med 10 procent.
  • Sjöfarten mätt i antal anlöp till 43 stora hamnar minskade med 33 procent för passagerarfartyg och 21 procent för lastfartyg.
  • Antal inrikes flygningar minskade med 79 procent och antal utrikes flygningar till och från Sverige minskade med 90 procent.