Transportläget 2020

""

Med anledning av coronapandemins stora påverkan på transportsystemet publicerar Trafikanalys löpande aktuella indikatorer för att beskriva utvecklingen. Underlaget är snabbt framtaget och ger inte möjlighet till samma kvalitetssäkring som i den officiella statistiken. Data- och statistikkällorna varierar, vissa uppgifter finns per vecka, andra per månad och någon mer sällan.

Här redovisas situationen för slutet av 2020. 

Samtliga uppgifter som visas i figurer finns i denna Excel-fil.

Transportläget – 2020

För vecka 53 (28 december 2020 – 3 januari 2021) märks följande skillnader jämfört med motsvarande vecka föregående år:

  • Vägtrafiken totalt på det statliga vägnätet minskade med 13 procent (statistiskt säkerställd minskning). Detta är elfte veckan i rad med statistiskt säkerställd minskning i totalt trafikflöde på statligt vägnät, jämfört med motsvarande veckor ifjol. Tung trafik har istället ökat flera veckor under hösten men är mot årsslutet på ungefär samma nivåer som 2019.
  • På järnvägarna ökade senaste veckan (vecka 52, julveckan) persontågstrafiken med 1 procent och godstågstrafiken med 27 procent.
  • Sjöfarten mätt i antal anlöp av lastfartyg till 40 hamnar minskade senaste veckan (vecka 50) med 10 procent.
  • Antal inrikes flygningar minskade vecka 53 med 44 procent och antal utrikes flygningar till och från Sverige minskade med 69 procent.

De flesta delarna av transportsystemet hade sin lägsta notering för trafiken runt vecka 15 (påskveckan i början av april) (Figur 2). Godstrafik på järnväg och tung trafik på väg har under nästan hela perioden varit minst påverkad av pandemin. Tung trafik på väg har under flera veckor under hösten 2020 till och med överträffat fjolårets trafiknivåer. Flygtrafiken är mest påverkad under hela perioden och är även det trafikslag som fortfarande är längst ifrån fjolårets nivå.