Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling

""

Sedan några veckor har Sverige och övriga världen försatts i ett helt nytt tillstånd på grund av coronakrisen. Därför kommer Trafikanalys att varje måndag publicera indikatorer och andra uppgifter som på ett aktuellt och lättförståeligt sätt ska illustrera utvecklingen i transportsystemet. Vi använder både våra egna data och andras som källor (se detaljer i Källor och definitioner nedan). Vissa uppgifter är möjliga att presentera veckovis medan andra enbart finns månadsvis. Vi hoppas att dessa snabba trendbeskrivningar är användbara för våra besökare. Eftersom uppgifterna i Transportläget är snabbt framtagna trendbeskrivningar ges inte möjlighet till samma kvalitetssäkring som i den officiella statistiken Trafikanalys ansvarar för.

Transportläget - vecka 18 år 2020 (27 april–3 maj)Figur 1. Trafiken vecka 18 år 2020 jämfört med samma vecka 2019. Procentuell skillnad.
Källa: Se avsnitt Källor och definitioner.
Anm: Vägtrafik ovan avser enbart statliga vägnätet.


Vecka 18 i år, jämfört med samma vecka 2019, minskade trafiken i samtliga trafikslag.

  • Vägtrafiken på de statliga vägarna minskade med 17 procent. För den tunga trafiken var minskningen 7 procent.
  • På järnvägarna minskade persontågstrafiken med 27 procent och godstågen med 14 procent.
  • Sjöfarten mätt i antal anlöp till stora svenska hamnar minskade med 28 procent för passagerarfartyg och 25 procent för lastfartyg.
  • Flyget mätt i antal starter och landningar på svenska flygplatser minskade med 84 procent.

Trängselskattepassager i april 2020

Stockholm: -12 %

Göteborg: - 11 %

Antal passerade fordon totalt (även skattefria men enbart under skattebelagd tid) genom betalstationer för trängselskatt i april 2020, jämfört med april 2019.

Vägtrafik

Trafikarbete på statliga vägar

Trafikverket redovisar löpande hur trafikarbetet (fordonskilometer) utvecklas på det statliga vägnätet. De publicerar utvecklingstal som avser dels total trafik, dels tung trafik (tung lastbil och buss). Vecka 18 minskade den totala trafiken på statligt vägnät med 17 procent, jämfört med samma vecka 2019. För tung trafik var motsvarande minskning 7 procent.

Tabell 1. Trafikarbete på statligt vägnät, totalt respektive för tung trafik. Procentuell förändring ett antal veckor 2020, jämfört med motsvarande veckor 2019.
Källa: Trafikverket
Anm: Trafikverket jämför påskveckan 2020 med påskveckan 2019, för direkt jämförbarhet (se vidare Källor och definitioner).
 
  Totalt fordonskilometer Tung trafik fordonskilometer
Vecka 11 -4 % +3 %
Vecka 12 -18 % -1 %
Vecka 13 -21 % -3 %
Vecka 14 -23 % -8 %
Vecka 15 (påsk 2020) -27 % -9 %
Vecka 16 (påsk 2019) -26 % -12 %
Vecka 17  -20 % -8 %
Vecka 18 -17 % -7 %

Vägtrafik i centrala Stockholm och Göteborg - passager vid trängselskattestationer

Som en indikator på vägtrafiken i storstäderna använder vi registrerade passager vid mätstationerna för trängselskatt i centrala Stockholm och Göteborg (se vidare Källor och definitioner). Under april månad i år jämfört med april 2019 minskade totala antalet passager med 12 procent i Stockholm och 11 procent i Göteborg (Tabell 2). Mätt i antal passager innebar detta knappt 900 000 färre passager i Stockholm ochdrygt 1 200 000 färre i Göteborg.

Tabell 2. Trängselskattepassager (samtliga, även skattefria) i Stockholm respektive Göteborg. Procentuell förändring april 2020, jämfört med motsvarande månad 2019. Källa:Transportstyrelsen.
   
  Personbil Lätt lastbil Tung lastbil Buss Totalt
Stockholm -14 % -2 % -4 % -32 % -12 %
Göteborg -14 % +2 % -1 % -4 % -11 %


Personbilarna står för den övervägande delen av alla passagerna, 72-73 procent i april 2020. Personbilarnas passager minskade under april med 14 procent i både Stockholm och Göteborg, jämfört med samma månad ifjol. Lätta lastbilar minskade något i Stockholm (-2 procent) och ökade något i Göteborg (+2 procent), medan tunga lastbilar minskade i båda städerna, med 4 respektive 1 procent.

Bussarnas passager minskade med 4 procent i Göteborg och med hela 32 procent i Stockholm under april månad, jämfört med april 2019. Under coronakrisens första veckor minskades busstrafikens omfattning i Stockholm vilket skapade stor trängsel och trafikeringen utökades igen. Trots ökningen är busstrafikenstarkt reducerad i Stockholm.

Antalet trängselpassager i Stockholm (Figur 2) och Göteborg (Figur 3) har likartad fördelning mellan fordonsslagen. Den tydligaste skillnaden är att Stockholm har en större andel passager med lätta lastbilar och Göteborg en större andel med tunga lastbilar.

Figur 2. Stockholms trängselskattepassager (samtliga, även avgiftsfria). Per månad januari 2019–april 2020.
Källa: Transportstyrelsen.
Anm: April månad 2019 har markerats med ett lodrätt streck.

Figur 3. Göteborgs trängselskattepassager (samtliga, även avgiftsfria). Per månad januari 2019–april 2020.
Källa: Transportstyrelsen
Anm: April månad 2019 har markerats med ett lodrätt streck.

Järnväg

Persontrafiken på järnväg är sedan vecka 13 (slutet av mars månad) starkt påverkad av coronakrisen medan godstågen visar mindre känslighet.

Stora minskningar i persontågstrafiken

Persontågstrafiken mätt i tågkilometer har sedan 2005 ökat varje år. Utvecklingen av tågkilometer de inledande 10 veckorna 2020 ser ut att följa samma trend(Figur 4). Därefter minskar persontågstrafiken snabbt till nivåer som understiger de från 2019. Veckorna 14–18 var trafiken i år 20–30 procent lägre jämfört med 2019. Under den senaste mätveckan (vecka 18) var skillnaden -27 procent. Notera att kalendereffekter, såsom tidpunkten då påsken infaller, påverkar veckojämförelser. Påsken inföll under vecka 15 i år och under vecka 16 i fjol, vilket syns genom lägre trafiknivåer de veckorna.

Figur 4. Persontågstrafik per vecka år 2019 respektive 2020. Tusentals tågkilometer.
Källa: Trafikverket
Anm. Jämförelser mellan veckor påverkas av kalendereffekter, exempelvis när påsken infaller.

Mindre variationer i godstågstrafiken

Utvecklingen av godstågstrafiken visar så här långt inte på någon tydlig trend under 2020. Utvecklingen är snarlik den från året innan (Figur 5). Under den senaste mätveckan (vecka 18) var godstågstrafiken mätt i bruttotonkilometer 14 procent lägre 2020 jämfört med året innan. Större skillnader mellan 2019 och 2020 kan till viss del förklaras av kalendereffekter, såsom tidpunkt då påsken infaller. Påsken inföll under vecka 15 i år och under vecka 16 i fjol, vilket syns genom lägre godstrafik på järnväg båda dessa veckor.

Figur 5. Godstågstrafik per vecka år 2019 respektive 2020. Miljontals bruttotonkilometer.
Källa: Trafikverket
Anm. Jämförelser mellan veckor påverkas av kalendereffekter, exempelvis när påsken infaller.

Sjöfart

Som en indikator över sjöfartens utveckling redovisar vi summan av anlöp till 43 hamnar i Sverige. Anlöpen till dessa hamnar ger en övergripande bild över utvecklingen av fartygstrafiken.

Under april 2019 gjordes ungefär 960 anlöp per vecka av passagerarfartyg och lastfartyg tillsammans. l april 2020 har detta sjunkit till under 720 anlöp per vecka. Vecka 18 minskade antal anlöp av passagerarfartyg med 28 procent och av lastfartyg med 25 procent, jämfört med samma vecka 2019 (Figur 6, Figur 7).

Figur 6. Fartygsanlöp för passagerarfartyg, per vecka år 2019 respektive 2020, vid 43 svenska hamnar.
Källa: Seasearcher
Anm: Passagerarfartyg är fartygstyperna färja, kryssning, Ro/Pax och övriga passagerarfartyg.

Figur 7. Fartygsanlöp för lastfartyg, per vecka år 2019 respektive 2020, vid 43 svenska hamnar.
Källa: Seasearcher
Anm: Lastfartyg är fartygstyperna bulk, container, Ro/Ro, biltransportfartyg och övriga lastfartyg.

Flygtrafik

Inte för något trafikslag syns coronakrisens effekter så tydligt som för flyget. Vi använder som indikator för flygtrafiken antal inrikes landningar samt antal utrikes starter och landningar på svenska flygplatser. Antal starter och landningar var vecka 18 i år 84 procent lägre än motsvarande vecka 2019 (Figur 8). Utrikestrafiken minskade med 90 procent, medan inrikestrafiken minskade med 70 procent. Dessutom minskade antal överflygningar i svenskt luftrum med 80 procent under vecka 18, jämfört med samma vecka 2019.

Flygtrafiken har med andra ord nästan upphört i samband med coronakrisen och ligger sedan slutet av mars kvar på en extremt låg nivå. I vilken utsträckningen de luftfartsrörelser som fortfarande sker är med mindre plan än vanligt, har vi inga uppgifter om. Vi har heller inga uppgifter om hur flygrörelser utvecklats uppdelat på passagerarflyg respektive fraktflyg.

Figur 8. Antal inrikes landningar samt starter och landningar i utrikestrafiken på svenska flygplatser, per vecka år 2019 respektive 2020.
Källa: LFV