Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling vecka 35

""

Med anledning av coronapandemin publicerar Trafikanalys varje måndag aktuella indikatorer på utvecklingen i transportsystemet. Underlaget är snabbt framtaget och ger inte möjlighet till samma kvalitetssäkring som i den officiella statistiken. Data- och statistikkällorna varierar (se detaljer i Källor och definitioner). Vissa uppgifter presenteras veckovis, andra månatligen.

Transportläget – vecka 35 år 2020 (24 augusti –30 augusti)

Figur 1. Trafik per trafikslag, förändring av trafikvolym i procent under en vecka 2020 jämförd med motsvarande vecka 2019. Veckan med ”lägsta” notering avser en vecka 18–35 2020 då nedgången var som störst. Veckan med lägsta notering varierar mellan trafikslag.*
Källa: Se Källor och definitioner.
Anm: Vägtrafik ovan avser enbart det statliga vägnätet.

För vecka 35 2020 märks följande skillnader jämfört med motsvarande vecka föregående år:

  • Vägtrafiken totalt på det statliga vägnätet minskade med 5 procent; 3 procent för tung vägtrafik.
  • På järnvägarna minskade persontågstrafiken med 14 procent medan godstågstrafiken ökade med 7 procent.
  • Sjöfarten mätt i antal anlöp till 40 hamnar minskade med 22 procent för lastfartyg.
  • Antal inrikes flygningar minskade med 56 procent och antal utrikes flygningar till och från Sverige minskade med 71 procent.

Du hittar fler uppgifter på undersidorna, denna vecka även nya uppgifter om förändringar i kollektivtrafikens utbud (se ”Kollektivtrafik och resvanor vecka 35”). Under ”Övriga transportrelaterade indikatorer vecka 35” hittar du även uppgifter om kollektivtrafikens ekonomiska utveckling (omsättning).

* Veckonumret för den senaste veckan med lägsta notering per trafikslag återges inom parantes: total vägtrafik (20), tung vägtrafik (28), persontåg (21), godståg (18), lastfartyg (28), inrikes flyg (21), utrikes flyg (21).