Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling vecka 32

""

Med anledning av coronapandemin publicerar Trafikanalys varje måndag aktuella indikatorer och andra relevanta uppgifter i syfte att illustrera utvecklingen i transportsystemet. Underlaget är snabbt framtaget och ger inte möjlighet till samma kvalitetssäkring som i den officiella statistiken Trafikanalys ansvarar för. Våra data- och statistikkällor varierar (se detaljer i Källor och definitioner). Vissa uppgifter är möjliga att presentera veckovis medan andra enbart finns månadsvis.

Transportläget – vecka 32 år 2020 (3 augusti –9 augusti)

Figur 1. Trafik per trafikslag, tre veckor i 2020 jämfört med samma veckor 2019. Procentuell skillnad.
Källa: Se Källor och definitioner.
Anm: Vägtrafik ovan avser enbart det statliga vägnätet.

Vecka 32 märks en fortsatt återhämtning av vägtrafiken, samt begynnande återhämtning av utrikes flygtrafik.

  • Vägtrafiken totalt på det statliga vägnätet minskade med 3 procent; 1 procent för tung vägtrafik.
  • På järnvägarna minskade persontågstrafiken med 14 procent medan godstågstrafiken ökade med 4 procent.
  • Sjöfarten mätt i antal anlöp till 40 hamnar minskade med 15 procent för lastfartyg.
  • Antal inrikes flygningar minskade med 50 procent och antal utrikes flygningar till och från Sverige minskade med 73 procent.

Under sommaren har inte alla indikatorer uppdaterats med samma frekvens som tidigare. Det framgår av respektive temasida när den uppdaterades senast (se högst upp på respektive temasida).