Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling vecka 31

""

Med anledning av coronapandemin publicerar Trafikanalys varje måndag (onsdag denna vecka) aktuella indikatorer och andra relevanta uppgifter i syfte att illustrera utvecklingen i transportsystemet. Underlaget är snabbt framtaget och ger inte möjlighet till samma kvalitetssäkring som i den officiella statistiken Trafikanalys ansvarar för. Våra data- och statistikkällor varierar (se detaljer i Källor och definitioner). Vissa uppgifter är möjliga att presentera veckovis medan andra enbart finns månadsvis.

Transportläget – vecka 31 år 2020 (27 juli–2 augusti)

Figur 1. Trafiken vecka 29, 30 och vecka 31 år 2020, jämfört med samma veckor 2019. Procentuell skillnad.
Källa: Se Källor och definitioner.
Anm: Vägtrafik ovan avser enbart det statliga vägnätet.

Vecka 31 i år låg trafiken i samtliga trafikslag på lägre nivåer jämfört med samma vecka 2019. Inga större förändringar har skett under de sista veckorna i juli, med undantag för en återhämtning av godstrafiken till sjöss under vecka 31.

  • Vägtrafiken totalt på det statliga vägnätet minskade med 6 procent. Detsamma för tung vägtrafik.
  • På järnvägarna minskade persontågstrafiken med 11 procent medan godstågstrafiken minskade med 4 procent.
  • Sjöfarten mätt i antal anlöp till 40 hamnar minskade med 12 procent för lastfartyg.
  • Antal inrikes flygningar minskade med 53 procent och antal utrikes flygningar till och från Sverige minskade med 76 procent.

I semestertider kommer inte alla indikatorer att uppdateras med samma frekvens som hittills. Det framgår av respektive temasida när den senast blev uppdaterad (se högst upp på respektive temasida).