Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling vecka 30

""

Med anledning av coronakrisen publicerar Trafikanalys varje måndag (tisdag denna publicering) aktuella indikatorer och andra relevanta uppgifter i syfte att illustrera utvecklingen i transportsystemet. Underlaget är snabbt framtaget för ändamålet och ger inte möjlighet till samma kvalitetssäkring som i den officiella statistiken Trafikanalys ansvarar för. Våra data- och statistikkällor varierar (se detaljer i Källor och definitioner). Vissa uppgifter är möjliga att presentera veckovis medan andra enbart finns månadsvis.

Transportläget – vecka 30 år 2020 (20 juli–26 juli)

 

Figur 1. Trafiken vecka 28, 29 och vecka 30 år 2020, jämfört med samma veckor 2019. Procentuell skillnad.
Källa: Se Källor och definitioner.
Anm: Vägtrafik ovan avser enbart det statliga vägnätet.

Vecka 30 i år låg trafiken i samtliga trafikslag på lägre nivåer än samma vecka 2019, utom godstågen som låg en procent högre. Trenden är i princip genomgående minskande skillnader mellan åren. Trots viss återhämtning för utrikesflyget ligger trafiken fortfarande kvar på en mycket låg nivå.

  • Vägtrafiken totalt på det statliga vägnätet minskade med 7 procent. För den tunga trafiken var minskningen 6 procent.
  • På järnvägarna minskade persontågstrafiken med 12 procent medan godstågstrafiken ökade med en procent.
  • Sjöfarten mätt i antal anlöp till 40 hamnar minskade med 25 procent för lastfartyg.
  • Antal inrikes flygningar minskade med 50 procent och antal utrikes flygningar till och från Sverige minskade med 77 procent.

I semestertider kommer inte alla indikatorer att uppdateras med samma frekvens som hittills. Det framgår av respektive temasida när den senast blev uppdaterad (se högst upp på respektive temasida).