Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling vecka 29

""

Med anledning av coronakrisen publicerar Trafikanalys varje måndag (tisdag denna publicering) aktuella indikatorer och andra relevanta uppgifter i syfte att illustrera utvecklingen i transportsystemet. Underlaget är snabbt framtaget för ändamålet och ger inte möjlighet till samma kvalitetssäkring som i den officiella statistiken Trafikanalys ansvarar för. Våra data- och statistikkällor varierar (se detaljer i Källor och definitioner). Vissa uppgifter är möjliga att presentera veckovis medan andra enbart finns månadsvis.

Transportläget – vecka 29 år 2020 (13 juli–19 juli)

Figur 1. Trafiken vecka 27, 28 och vecka 29 år 2020, jämfört med samma veckor 2019. Procentuell skillnad.
Källa: Se Källor och definitioner.
Anm: Vägtrafik ovan avser enbart det statliga vägnätet.

Vecka 29 i år låg trafiken i samtliga trafikslag på lägre nivåer än samma vecka 2019, utom godstågen som låg på samma nivå. Skillnaderna mellan åren är i princip genomgående minskande. Trots viss återhämtning för utrikesflyget ligger trafiken fortfarande kvar på en mycket låg nivå.

  • Vägtrafiken totalt på det statliga vägnätet minskade med 6 procent. För den tunga trafiken var minskningen också 6 procent.
  • På järnvägarna minskade persontågstrafiken med 12 procent medan godstågstrafiken var oförändrad.
  • Sjöfarten mätt i antal anlöp till 40 hamnar minskade med 22 procent för lastfartyg.
  • Antal inrikes flygningar minskade med 50 procent och antal utrikes flygningar till och från Sverige minskade med 76 procent.

I semestertider kommer inte alla indikatorer att uppdateras med samma frekvens som hittills. Det framgår av respektive temasida när den senast blev uppdaterad (se högst upp på respektive temasida).