Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling vecka 28

""

Med anledning av coronakrisen publicerar Trafikanalys varje måndag (tisdag denna publicering) aktuella indikatorer och andra relevanta uppgifter i syfte att illustrera utvecklingen i transportsystemet. Underlaget är snabbt framtaget för ändamålet och ger inte möjlighet till samma kvalitetssäkring som i den officiella statistiken Trafikanalys ansvarar för. Våra data- och statistikkällor varierar (se detaljer i Källor och definitioner). Vissa uppgifter är möjliga att presentera veckovis medan andra enbart finns månadsvis.

Transportläget – vecka 28 år 2020 (6 juli–12 juli)

Figur 1. Trafiken vecka 26, 27 och vecka 28 år 2020, jämfört med samma veckor 2019. Procentuell skillnad.
Källa: Se Källor och definitioner.
Anm: Vägtrafik ovan avser enbart det statliga vägnätet.

Vecka 28 i år låg trafiken i samtliga trafikslag på lägre nivåer än samma vecka 2019. Skillnaderna mellan åren har minskat flera veckor i rad, för järnvägstrafiken och för flyget. Trots viss återhämtning för utrikesflyget ligger trafiken fortfarande kvar på en mycket låg nivå.

  • Vägtrafiken på det statliga vägnätet minskade med 10 procent. För den tunga trafiken var minskningen 8 procent.
  • På järnvägarna minskade persontågstrafiken med 13 procent och godstågstrafiken med 1 procent.
  • Sjöfarten mätt i antal anlöp till 40 hamnar minskade med 29 procent för lastfartyg.
  • Antal inrikes flygningar minskade med 48 procent och antal utrikes flygningar till och från Sverige minskade med 78 procent.

För att åka in och ut ur centrala Stockholm och Göteborg med personbil, lastbil eller buss betalar fordonsägare en trängselskatt per passage med undantag för vissa tider och fordon (se vidare Källor och definitioner).

Under juni månad i år jämfört med juni 2019 minskade totala antalet passager med 5 procent i Stockholm och 3 procent i Göteborg (Tabell 2). Mätt i antal passager innebar detta ungefär 360 000 färre passager i Stockholm och 320 000 färre i Göteborg. Trängselskattepassagerna under juni visar på mindre nedgång i trafiken jämfört med både april och maj. I april minskade totalt antal passager i både Stockholm och Göteborg med 11 procent och i maj månad var motsvarande minskning 8 procent i Stockholm och 9 procent i Göteborg.

Tabell 1. Trängselskattepassager (samtliga under skattebelagda tider, även skattebefriade fordon) i Stockholm respektive Göteborg. Procentuell förändring juni 2020, jämfört med motsvarande månad 2019. Siffror för maj månad inom parentes.
Källa: Transportstyrelsen
   
  Personbil Lätt lastbil Tung lastbil Buss Totalt
Stockholm

-6 %

(-9 %)

1 %

(-1 %)

-5 %

(-5 %)

-18 %

(-23 %)

-5 %

(-8 %)

Göteborg

-4 %

(-11 %)

3 %

(+/- 0 %)

2 %

(-1 %)

-8 %

(-6 %)

-3 %

(-9 %)