Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling vecka 41

""

Med anledning av coronapandemin publicerar Trafikanalys varje måndag aktuella indikatorer på utvecklingen i transportsystemet. Underlaget är snabbt framtaget och ger inte möjlighet till samma kvalitetssäkring som i den officiella statistiken. Data- och statistikkällorna varierar (se detaljer i Källor och definitioner). Vissa uppgifter presenteras veckovis, andra månatligen.

Transportläget – vecka 41 år 2020 (5 oktober–11 oktober)

Figur 1. Trafik per trafikslag, förändring av trafikvolym i procent under en vecka 2020 jämförd med motsvarande vecka 2019. Veckan med ”lägsta” notering avser en vecka 11–41 2020 då nedgången var som störst. Veckan med lägsta notering varierar mellan trafikslag. (Veckonumret för den senaste veckan – under perioden vecka 11 t.o.m. denna vecka – med lägsta notering per trafikslag återges inom parentes: total vägtrafik (vecka 15), tung vägtrafik (16), persontåg (21), godståg (15), lastfartyg (28), inrikes flyg (15), utrikes flyg (15)).
Källa: Se Källor och definitioner.
Anm: Vägtrafik ovan avser enbart det statliga vägnätet.

För vecka 41 märks följande skillnader jämfört med motsvarande vecka föregående år:

  • Vägtrafiken totalt på det statliga vägnätet minskade med 2 procent (ej statistiskt säkerställd skillnad) medan tung trafik ökade med 3 procent (statistiskt säkerställd ökning).
  • På järnvägarna minskade persontågstrafiken med 9 procent medan godstågstrafiken ökade med 5 procent.
  • Sjöfarten mätt i antal anlöp av lastfartyg till 40 hamnar minskade med 10 procent.
  • Antal inrikes flygningar minskade med 55 procent och antal utrikes flygningar till och från Sverige minskade med 69 procent.

Pandemin har nu påverkat vårt samhälle i mer än ett halvår. Vi summerar nedan utvecklingen för de olika (del-)trafikslagen (Figur 2). De flesta delarna av transportsystemet hade sin lägstanotering för trafiken runt vecka 15 vilket var påskveckan i början av april. Vi kan konstatera att godstrafik på järnväg och tung trafik på väg under nästan hela perioden varit minst påverkad av pandemin. Vägtrafiken hade en stor minskning i början av pandemin (som lägst -27 procent) men har sedan återgått till nära det normala. Flygtrafiken är mest påverkad under hela perioden och är även det trafikslag som fortfarande är längst ifrån fjolårets nivå.

Figur 2. Trafik per trafikslag, förändring av trafikvolym i procent under vecka 11–41 2020, jämfört med motsvarande vecka 2019.
Källa: Se Källor och definitioner.
Anm: Vägtrafik ovan avser enbart det statliga vägnätet.