Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Transportmyndigheternas producentråd för statistik

Transportmyndigheterna producerar både officiell och icke-officiell statistik. Statistikverksamheten är sammanflätad, både ämnesmässigt och organisatoriskt. Trafikanalys har i egenskap av statistikansvarig myndighet tagit på sig att koordinera arbetet i ett producentråd.

Gruppen ägnar sig åt kunskapsutbyte om tillgänglig statistik och underlagsdata samt samordning av transportområdets statistikproduktion och publikationer. Intresset ska vara riktat såväl mot officiell statistik som mot icke-officiell statistik, från de myndigheter som tillhör rådet. I fokus är att identifiera och undvika dubbelarbete, vilket vi vill koppla ihop med frågor om databasanvändning för statistikändamål. Ett annat fokusområde är att hålla kontroll på skillnader i resultat mellan olika undersökningar, eller undvika skillnader.

Producentrådet är inte ett beslutsfattande organ, utan när behov uppstår fattar varje myndighet beslut i vanlig ordning.

Rådet träffas fyra gånger per år. Det är Trafikanalys avdelning Utvärdering, nulägesanalys och statistik som ansvarar för användarrådet.

I producentrådet ingår utöver Trafikanalys följande myndigheter:

  • Sjöfartsverket
  • Trafikverket
  • Transportstyrelsen