Statistikverksamhetens roller och organisation

""

När ny statistik ska produceras och publiceras kallas det för en produkt och det finns tydliga roller och ansvar oavsett vilket ämne som produkten gäller.

Uppdraget att producera statistiken ligger på avdelningen Utvärdering, nulägesanalys och statistik.

Varje produkt har en produktansvarig och en biträdande produktansvarig som samarbetar. Syftet är att minska personberoendet. Mindre utvecklingsarbeten hanteras inom produkterna. Större utvecklingsprojekt får sina egna projektledare, som kan vara samma som produktansvarig.

På en mer övergripande nivå finns en statistikansvarig som samordnar förslag om utveckling och prioriteringar och följer upp statistikverksamheten, i nära samarbete med produktansvariga och projektledare. Som stöd för diskussioner kring gemensamma frågor och problem finns en statistikgrupp.

Avdelningschefen har det övergripande ansvaret för avdelningens verksamhet, arbetsledning, personal och budget. I detta ansvar ingå att besluta om arbetsplan, justeringar inom avdelningens budget samt om avtal. Avdelningschefen fastställer projektplaner efter att projektledare och statistiksamordnare förberett förslag till beslut.

Statistikverksamheten får stöd och hjälp av Avdelningen för verksamhetsstöd. Det gäller särskilt spridning av resultat via rapporter och webb samt juridiska frågor.

Mer om kvalitet inom statistik