Statistikverksamhetens roller och organisation

När ny statistik ska produceras och publiceras kallas det för en produkt och det finns tydliga roller och ansvar som följs oavsett vilket ämne som produkten gäller.

Uppdraget att producera statistiken ligger på avdelningen Utvärdering, nulägesanalys och statistik.

Varje löpande produkt har en produktansvarig och en biträdande produktansvarig som samarbetar. Mindre utvecklingsarbeten hanteras inom produkterna. Större utvecklingsprojekt får sina egna projektledare, som kan vara samma som produktansvarig.

På en mer övergripande nivå finns fem områdesansvariga som bereder förslag och följer upp inom sitt område, i nära samarbete med produktansvariga och projektledare. Aktuella områden är: Person­transportstatistik, godstransport­statistik, utredning, kvalitetsarbete samt gemensamma verktyg. För de tre förstnämnda finns en fast beredningsgrupp som behandlar ärenden tillsammans.

De områdesansvariga bildar tillsammans med avdelningschef en strategigrupp för bland annat områdesövergripande diskussioner om utveckling och prioriteringar inom avdelningens produktion.

Avdelningschefen har enligt Trafikanalys arbetsordning det övergripande ansvaret för avdelningens verksamhet, arbetsledning, personal och budget. Beslutar om arbetsplan, justeringar inom avdelningens budget samt om avtal enligt delegationsordningen. Fastställer projektplaner efter att de områdesansvariga förberett förslag till beslut. Sammankallar och leder avdelningens rådgivande strategigrupp.

Statistikverksamheten får stöd och hjälp av avdelningen Verksamhetsstöd. Det gäller särskilt spridning av resultat via rapporter och webb samt juridiska frågor.

Mer om kvalitet inom statistik