Kvalitet i den officiella statistiken

Stora delar av den statistik som publiceras ingår i den så kallade officiella statistiken. Regeringen utser vilka myndigheter som ansvarar för officiell statistik inom respektive område och dessa ska följa Lagen om den officiella statistiken. 

Den officiella statistiken i Sverige ska vara objektiv och allmänt tillgänglig. Följande kvalitetskriterier gör det tydligt vad som menas med kvalitet i detta sammanhang. Kriterierna är i princip samma i Sveriges och EU:s lagstiftning.

  1. relevans: mått på i hur hög grad statistiken tillgodoser användarnas nuvarande och potentiella behov,
  2. noggrannhet: grad av överensstämmelse mellan skattningarna och de okända sanna värdena,
  3. aktualitet: perioden mellan den tidpunkt då de statistiska uppgifterna finns tillgängliga och den händelse eller företeelse som de beskriver,
  4. punktlighet: den tid som förflyter mellan det datum då den statistikansvariga myndigheten gör uppgifterna tillgängliga och det datum då de ska lämnas,
  5. tillgänglighet och tydlighet: hur användarna kan få tillgång till, använda och tolka uppgifter,
  6. jämförbarhet: mätning av effekten av skillnader i de statistiska begrepp, mätverktyg och mätförfaranden som använts, när statistik från olika geografiska områden eller sektorsområden eller från olika tidsperioder jämförs, samt
  7. samstämmighet: mått på i vilken utsträckning uppgifterna med tillförlitlighet kan kombineras på olika sätt och för olika ändamål.

Källa: Lagen om den officiella statistiken (§ 3a)

Mer om kvalitet inom statistik