Interna styrinstrument och kvalitetsledningssystem

""

De interna styrinstrumenten består av arbetsordning och kvalitetsledningssystem. Arbetsordningen är obligatorisk för alla förvaltningsmyndigheter under regeringen och slår fast organisation, roller och tillgänglighet, bland annat. Kvalitetsledningssystemet består av våra riktlinjer och väl dokumenterade rutiner. Exempel på riktlinjer är vår kvalitetspolicy och avvikelserutin.

Statistikverksamhetens roller och organisation

Uppdraget att producera statistiken ligger på avdelningen Utvärdering, nulägesanalys och statistik. På en mer övergripande nivå finns en statistikansvarig som samordnar och bereder förslag om utveckling och prioriteringar samt följer upp statistikverksamheten, i nära samarbete med produktansvariga och projektledare.

Avdelningschefen har enligt Trafikanalys arbetsordning det övergripande ansvaret för avdelningens verksamhet, arbetsledning, personal och budget. Beslutar om arbetsplan, justeringar inom avdelningens budget samt om avtal enligt delegationsordningen. Avdelningschefen fastställer projektplaner efter att projektledare och statistikansvarig förberett förslag till beslut.

Statistikverksamheten får stöd och hjälp av Avdelningen för verksamhetsstöd. Det gäller särskilt spridning av resultat via rapporter och webb samt juridiska frågor.

Mer om kvalitet inom statistik