Interna styrinstrument och kvalitetsledningssystem

De interna styrinstrumenten består av arbetsordning och kvalitetsledningssystem. Arbetsordningen är obligatorisk för alla förvaltningsmyndigheter under regeringen och slår fast organisation, roller och tillgänglighet, bland annat. Kvalitetsledningssystemet består av våra riktlinjer och väl dokumenterade rutiner. Exempel på riktlinjer är vår kvalitetspolicy och avvikelserutin.

Statistikverksamhetens roller och organisation

Uppdraget att producera statistiken ligger på avdelningen Utvärdering, nulägesanalys och statistik. Inom avdelningen finns fem områden: Person­transportstatistik, godstransport­statistik, utredning, kvalitetsarbete samt gemensamma verktyg. Varje område har områdesansvariga som bereder förslag och följer upp inom sitt område, i nära samarbete med produktansvariga och projektledare.

De områdesansvariga bildar tillsammans med avdelningschef en strategigrupp för bland annat områdesövergripande diskussioner om utveckling och prioriteringar inom avdelningens produktion.

Avdelningschefen har enligt Trafikanalys arbetsordning det övergripande ansvaret för avdelningens verksamhet, arbetsledning, personal och budget. Beslutar om arbetsplan, justeringar inom avdelningens budget samt om avtal enligt delegationsordningen. Fastställer projektplaner efter att de områdesansvariga förberett förslag till beslut. Sammankallar och leder avdelningens rådgivande strategigrupp.

Statistikverksamheten får stöd och hjälp av avdelningen Verksamhetsstöd. Det gäller särskilt spridning av resultat via rapporter och webb samt juridiska frågor.

Mer om kvalitet inom statistik