Externa styrinstrument

All officiell statistik i Sverige styrs av lagen om den officiella statistiken och förordningen om den officiella statistiken. Eftersom vi är medlemmar av EU och FN påverkas vi även av deras regelverk för statistik.

I lagen om den officiella statistiken framgår bland annat vad som menas med officiell statistik, att den ska vara objektiv och allmänt tillgänglig och vilka statistikmyndigheter som ansvarar för vilka ämnen. I förordningen om den officiella statistiken ges Statistiska centralbyrån (SCB) möjlighet att utfärda föreskrifter och allmänna råd om dokumentation och kvalitets­deklaration av statistiken. Föreskrifterna är tvingande medan de allmänna råden är rekommendationer. Vi på trafikverket strävar efter att följa både föreskrifterna och råden.

Alla statistikansvariga myndigheter i Sverige samarbetar under ledning av SCB i Rådet för den officiella statistiken (ROS). Rådet är på generaldirektörsnivå och under det finns ett antal permanenta och tillfälliga arbetsgrupper. En av de permanenta grupperna arbetar med övergripande metod- och kvalitetsfrågor. Rådet har fastställt ett antal riktlinjer som alla myndigheter har accepterat att följa.

Eftersom Sverige är en del av EU deltar många av våra statistikmyndigheter, däribland Trafikanalys, i ett internationellt statistiksamarbete som kallas European Statistical System (ESS). Mycket av vår statistik skickar vi till EU:s statistikbyrå Eurostat. Därmed lyder vi under det regelverk som utarbetats inom EU.

Även medlemskapet i FN medför åtaganden på kvalitetsområdet. De grundläggande principerna för FN-statistik motsvarar till stora delar de svenska och de europeiska motsvarigheterna, men några skillnader finns.

Läs mer om SCB:s förordningar och allmänna råd:

Lagen om den officiella statistiken
Förordningen om den officiella statistiken
SCB:s föreskrifter och allmänna råd för offentliggörande m.m. av officiell statistik 

Läs mer om Rådet för den officiella statistiken:

Rådet för den officiella statistiken (ROS)
Riktlinjer och handböcker för den officiella statistiken

Läs mer om EU:s regelverk för statistik

European Statistical System (ESS)
Eurostat

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik
Quality Declaration of the ESS (på engelska)
Riktlinjer för europeisk statistik för medlemsstaternas och gemenskapens statistikansvariga myndigheter (CoP)
Peer Reviews

Läs mer om FN:s regelverk för statistik

FN:s Fundamental Principles of Official Statistics (på engelska och flera andra språk)

Mer om kvalitetsarbete