Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Kvinna vid dator och telefon i handen

Strada – Transportstyrelsens olycksdatabas

Yttrande om "Strada – Transportstyrelsens olycksdatabas" (Ds 2016:20)

Trafikanalys har tagit del av rubricerad Ds och vill med anledning av det lämna följande yttrande.

Trafikanalys ser det som positivt att ett system som är tänkt att ligga till grund för många olika typer av beslut och innehåller känsliga uppgifter är tydligt reglerat.

Utöver bestämmelser om personuppgiftsbehandling och därmed sammanhängande frågor, innehåller den nya lagen en uppgiftsskyldighet för de vårdgivare som i dag rapporterar till Transportstyrelsen genom Strada med stöd av avtal. Det föreslås också att olyckor i fritidssjöfart ska rapporteras i Strada med stöd av uppgiftsskyldighet och att rapporteringen ska vara obligatorisk och rikstäckande. Det föreslås att Transportstyrelsen ska få ersätta de vårdgivare som har en uppgiftsskyldighet till Strada och att avgifter tas ut vid elektroniskt.
Mer ändamålsenliga ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelser av cabotagetransporter


Trafikanalys har yttrat sig över remissen "Mer ändamålsenliga ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelser av cabotagetransp...

Ändrad beräkning av bilförmån


Trafikanalys har lämnat ett remissyttrande på promemorian "Ändrad beräkning av bilförmån".