Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Fronter på flera lastbilar

Mer ändamålsenliga ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelser av cabotagetransporter

Trafikanalys har yttrat sig över remissen "Mer ändamålsenliga ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelser av cabotagetransporter".

Trafikanalys har anmodats att yttra sig om rubricerande remiss och vill med anledning av det lämna följande yttrande. Trafikanalys anser att det är bra att regelverket förtydligas och har i övrigt inga invändningar mot förslaget.

Yttrandet över remissen "Mer ändamålsenliga ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelser av cabotagetransporter".
Ändrad beräkning av bilförmån


Trafikanalys har lämnat ett remissyttrande på promemorian "Ändrad beräkning av bilförmån".

Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon


Trafikanalys har lämnat ett remissvar på promemorian Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon.