Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Vit lastbil på en väg

Intelligenta transportsystem vid vägtransporter

Remissyttrande över Framställan om ändring i förordning (2016:383) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter.

Trafikanalys har anmodats yttra sig över rubricerad remiss och vill därför anföra följande.

I framställan föreslås att regeringen ska ändra i förordning (2016:383) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter för att myndigheter ska kunna pröva frågor och fullgöra uppgifter som åligger Sverige enligt den delegerade akten förordning (EU) nr 2015/962 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller tillhandahållande av EU-omfattande realtidstrafikinformationstjänster.

Förslagen är att

- Trafikverket efter ansökan ska utse prioriterade zoner.

- Trafikverket ska ansvara för nationella åtkomstpunkter för data.

- Transportstyrelsen blir nationellt organ med behörighet att bedöma om kraven som ställs på vägmyndigheter, väghållare, tjänsteleverantörer och producenter av digitala kartor uppfylls.

- Transportstyrelsen ska ansvara för Sveriges rapportering till kommissionen.

- Transportstyrelsen ska ha rätt att meddela verkställighetsföreskrifter.

Förslaget i sig innebär inga nya åtaganden för Sverige.
Mer ändamålsenliga ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelser av cabotagetransporter


Trafikanalys har yttrat sig över remissen "Mer ändamålsenliga ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelser av cabotagetransp...

Ändrad beräkning av bilförmån


Trafikanalys har lämnat ett remissyttrande på promemorian "Ändrad beräkning av bilförmån".