Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
bilar i kö

Ändrad beräkning av bilförmån

Trafikanalys har lämnat ett remissyttrande på promemorian "Ändrad beräkning av bilförmån".

Trafikanalys har anmodats att yttra sig om rubricerad remiss och vill med anledning av det lämna följande yttrande. Trafikanalys anser att det är viktigt att varje fordons kostnader, i form av utsläpp och trängsel, är synliga för fordonsbrukaren, och tillstyrker således förslaget.

Yttrandet över promemorian Fi2017/01480S1.
Mer ändamålsenliga ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelser av cabotagetransporter


Trafikanalys har yttrat sig över remissen "Mer ändamålsenliga ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelser av cabotagetransp...

Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon


Trafikanalys har lämnat ett remissvar på promemorian Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon.