Flygtrafik - 2020

""

Flygtrafik - 2020

Coronapandemins effekter syns allra tydligast för flyget. Vi använder som indikatorer för flygtrafiken antal inrikes landningar respektive antal utrikes starter och landningar sammantaget, på svenska flygplatser. Detta kallas nedan inrikes respektive utrikes flygningar.

Flygtrafiken i Sverige har återhämtat sig en del från bottennivån i början av pandemin, även om nivån fortfarande är väldigt låg jämfört med förra året. Inrikestrafiken vecka 53 låg 44 procent lägre än motsvarande vecka 2019 (Figur 1). För utrikestrafiken var skillnaden hela -69 procent (Figur 2).

Dessutom minskade antal överflygningar i svenskt luftrum med 67 procent under vecka 53, jämfört med samma vecka 2019. Flygtrafiken har minskat i hela Europa i ungefär samma utsträckning som i Sverige. Vecka 53 var antalet flygningar i hela Europa 61 procent färre än samma vecka 2019.

Figur 1. Antal flygningar i inrikes flygtrafik, per vecka (11–53) år 2019 respektive 2020.
Källa: LFV (Luftfartsverket)

 

Figur 2. Antal flygningar i utrikes flygtrafik, per vecka (11–53) år 2019 respektive 2020.
Källa: LFV (Luftfartsverket)

Antal passagerare som passerar svenska flygplatser har minskat ännu mer än antalet flygningar. I inrikestrafiken i december 2020, jämfört med december året innan, minskade antalet passagerare med 84 procent. I utrikestrafiken minskade antalet passagerare med 86 procent. Därmed är den långsamma återhämtningen av antal flygpassagerare som pågått sedan maj månad bruten (Figur 3).

Figur 3. Antal in- och utrikespassagerare som passerade svenska flygplatser. Procentuell skillnad per månad 2020, jämfört med samma månad 2019.
Källa: Transportstyrelsen

Flygtrafiken har med andra ord minskat dramatiskt i samband med coronapandemin och ligger sedan slutet av mars kvar på en extremt låg nivå.

Mer information


Flyget kan bli klimatneutralt 2050


Flera organisationer inom luftfartsområdet uppger att de genom en kombination av energieffektivisering, hållbara bränslen och...

Sverige och sju andra länder önskar åtgärder för ökad användning av hållbara flygbränslen


Ministrar från åtta länder uppmanar Europeiska kommissionen i ett gemensamt uttalande att vidta åtgärder för att öka användning...