Flygtrafik vecka 24

""


Coronapandemins effekter syns allra tydligast för flyget. Vi använder som indikatorer för flygtrafiken antal inrikes landningar respektive antal utrikes starter och landningar sammantaget, på svenska flygplatser. Detta kallas nedan inrikes respektive utrikes flygningar. Inrikestrafiken med flyg låg vecka 24 i år 75 procent lägre än motsvarande vecka 2019 (Figur 1). Utrikestrafiken minskade med hela 87 procent under samma period (Figur 2). Sammantaget minskade inrikes- och utrikestrafiken med 84 procent.

Dessutom minskade antal överflygningar i svenskt luftrum med 77 procent under vecka 24, jämfört med samma vecka 2019. Flygtrafiken har minskat i hela Europa. Vecka 24 var antalet flygningar i Europa 82 procent färre än samma vecka 2019 (Figur 3).

Figur 1. Antal flygningar i inrikes flygtrafik, per vecka år 2019 respektive 2020.
Källa: LFV (Luftfartsverket)
Figur 2. Antal flygningar för utrikes flygtrafik, per vecka år 2019 respektive 2020.
Källa: LFV (Luftfartsverket)

Figur 3. Antal flygningar i Europa, per vecka år 2019 respektive 2020.
Källa: Eurocontrol

Antal passagerare som passerar svenska flygplatser har minskat ännu mer än antalet flygningar. Både i inrikes- och utrikestrafiken minskade antal passagerare med 98 procent i april i år jämfört med april 2019 och den minskningen kvarstår under maj (Figur 4). Inrikes flygfrakt mätt i ton har minskat med 77 procent i maj (mot 86 procent i april) medan utrikes flygfrakt till och från svenska flygplatser påverkats i mindre utsträckning, -19 procent (-23 procent i april). (Figur 5)

Figur 4. Antal in- och utrikes passagerare som passerade svenska flygplatser per månad 2020 jämfört med samma månad 2019.
Källa: Transportstyrelsen
Figur 4. Antal in- och utrikes passagerare som passerade svenska flygplatser per månad 2020 jämfört med samma månad 2019.
Källa: Transportstyrelsen
Figur 5. In- och utrikes flygfrakt (ton) som hanterades på svenska flygplatser. Procentuell skillnad per månad 2020 jämfört med samma månad 2018.
Källa: Transportstyrelsen
Anm: På grund av svårigheter att samla in data om flygfrakt under 2019 jämförs 2020 här med samma månad 2018 (se vidare Källor och definitioner).
Figur 5. In- och utrikes flygfrakt (ton) som hanterades på svenska flygplatser. Procentuell skillnad per månad 2020 jämfört med samma månad 2018.
Källa: Transportstyrelsen
Anm: På grund av svårigheter att samla in data om flygfrakt under 2019 jämförs 2020 här med samma månad 2018 (se vidare Källor och definitioner).


Flygtrafiken har med andra ord minskat dramatiskt i samband med coronapandemin och ligger sedan slutet av mars kvar på en extremt låg nivå. I vilken utsträckningen de flygningar som fortfarande sker är med mindre plan än vanligt, har vi inga uppgifter om. Vi har heller inga uppgifter om hur flygningar utvecklats uppdelat på passagerarflyg och fraktflyg.

Mer information