Flygtrafik vecka 21

""


Inte för något trafikslag syns coronakrisens effekter så tydligt som för flyget. Vi använder som indikatorer för flygtrafiken antal inrikes landningar respektive antal utrikes starter och landningar sammantaget, på svenska flygplatser.

Detta kallas nedan inrikes respektive utrikes flygningar. Inrikestrafiken med flyg låg vecka 21 i år 79 procent lägre än motsvarande vecka 2019 Figur 1. Utrikestrafiken minskade med hela 90 procent under samma period Figur 2. Sammantaget minskade inrikes- och utrikestrafiken med 86 procent.

Dessutom minskade antal överflygningar i svenskt luftrum med 75 procent under vecka 21, jämfört med samma vecka 2019. Flygtrafiken har minskat i hela Europa. Vecka 21 var antalet flygningar i Europa 85 procent färre än samma vecka 2019 Figur 3.

Figur 1. Antal flygningar i inrikes flygtrafik, per vecka år 2019 respektive 2020.
Källa: LFV (Luftfartsverket)
Figur 2. Antal flygningar för utrikes flygtrafik, per vecka år 2019 respektive 2020.
Källa: LFV (Luftfartsverket)

Figur 3. Antal flygningar i Europa, per vecka år 2019 respektive 2020.
Källa: LFV (Luftfartsverket)

Antal passagerare som passerar svenska flygplatser har minskat ännu mer än antalet flygningar. Både i inrikes- och utrikestrafiken minskade antal passagerare med 98 procent i april i år jämfört med april 2019 (Figur 4). Inrikes flygfrakt mätt i ton har minskat med 86 procent i april medan utrikes flygfrakt till och från svenska flygplatser påverkats i mindre utsträckning- 23 procent(Figur 5).

Figur 4. Antal in- och utrikes passagerare som passerade svenska flygplatser per månad 2020 jämfört med samma månad 2019.
Källa: Transportstyrelsen
Figur 5. In- och utrikes flygfrakt (ton) som hanterades på svenska flygplatser per månad 2020 jämfört med samma månad 2018.
Källa: Transportstyrelsen

Flygtrafiken har med andra ord minskat dramatiskt i samband med coronakrisen och ligger sedan slutet av mars kvar på en extremt låg nivå. I vilken utsträckningen de flygningar som fortfarande sker är med mindre plan än vanligt, har vi inga uppgifter om. Vi har heller inga uppgifter om hur flygningar utvecklats uppdelat på passagerarflyg och fraktflyg.

 

Mer information