Flygtrafik

""

Flygtrafik - uppdaterat 25 mars 2021

Coronapandemins effekter syns allra tydligast för flyget. Vi använder som indikatorer för flygtrafiken antal inrikes landningar respektive antal utrikes starter och landningar sammantaget, på svenska flygplatser. Detta kallas nedan inrikes respektive utrikes flygningar.

Flygtrafiken i Sverige har återhämtat sig en del från bottennivån i början av pandemin, även om nivån fortfarande är väldigt låg jämfört med innan pandemin. Inrikestrafiken vecka 11, 2021 låg 61 procent lägre än motsvarande vecka 2020 (Figur 1). För utrikestrafiken var skillnaden hela -77 procent (Figur 2).

Dessutom minskade antal överflygningar i svenskt luftrum med 65 procent under vecka 11, jämfört med samma vecka 2020. Flygtrafiken har minskat i hela Europa i ungefär samma utsträckning som i Sverige. Vecka 11 var antalet flygningar i hela Europa 57 procent färre än samma vecka 2020.

Figur 1. Antal flygningar i inrikes flygtrafik, per vecka år 2019 – 2021.
Källa: LFV (Luftfartsverket)

 

Figur 2. Antal flygningar i utrikes flygtrafik, per vecka år 2019 – 2021.
Källa: LFV (Luftfartsverket)

Antal passagerare som passerar svenska flygplatser har minskat ännu mer än antalet flygningar. I inrikestrafiken i februari 2021, jämfört med februari 2020, minskade antalet passagerare med 86 procent. I utrikestrafiken minskade antalet passagerare med 92 procent. (Figur 3).

Figur 3. Antal in- och utrikespassagerare som passerade svenska flygplatser. Procentuell skillnad per månad januari 2020 – februari 2021, jämfört med samma månad året innan.
Källa: Transportstyrelsen

Flygtrafiken har med andra ord minskat dramatiskt i samband med coronapandemin och ligger sedan slutet av mars 2020 kvar på en extremt låg nivå.

Frakt som går med flyg uppgick under 2020 till ungefär 132 000 ton, varav 73 procent till/från Europa, 26 procent till/från övriga världen och 1 procent inom Sverige. På grund av rapporteringsproblem finns inga jämförbara uppgifter om hur mycket frakt som gick med flyg under 2019 och tidigare år.

Januari – februari 2021 har flygfrakt till/från Europa legat på ungefär samma nivå som samma månader 2020, medan flygfrakten till/från övriga världen minskat med hela 25 – 30 procent. (Figur 4)

Flygfrakt går antingen med rena fraktflyg eller i ”belly” på passagerarplan. Pga pandemin finns idag väldigt få långflygningar med passagerarplan från Sverige och därmed är fraktkapaciteten begränsad. Mer gods än vanligt går därför med lastbil från Sveriges flygplatser till norra Europa, för vidare transport med flyg därifrån. Inrikes flygfrakt är av väldigt begränsad omfattning (runt 1 procent av all flygfrakt) men har minskat med 60 – 70 procent under 2021 i jämförelse med 2020.

Figur 4. Mängd flygfrakt (ton) på samtliga svenska flygplatser. Procentuell skillnad per månad januari – februari 2021, jämfört med samma månad året innan.
Källa: Transportstyrelsen

Mer information


Inblandning av hållbara bränslen även för långdistansflyg från EU?


Det europeiska flyget är delat i två läger huruvida ett eventuellt EU-krav på inblandning av hållbart bränsle i flygbränslet sk...

Flyget kan bli klimatneutralt 2050


Flera organisationer inom luftfartsområdet uppger att de genom en kombination av energieffektivisering, hållbara bränslen och...