Flygtrafik

""

Flygtrafik - uppdaterat 24 juni 2021

Coronapandemins effekter syns allra tydligast för flyget. Vi använder som indikatorer för flygtrafiken antal inrikes landningar respektive antal utrikes starter och landningar sammantaget, på svenska flygplatser. Detta kallas nedan inrikes respektive utrikes flygningar.

Flygtrafiken i Sverige har återhämtat sig en del från bottennivån i början av pandemin, även om nivån fortfarande är väldigt låg jämfört med innan coronapandemin.

Inrikestrafiken vecka 23, 2021 låg fortfarande 44 procent lägre än motsvarande vecka 2019 (Figur 1). 
Utrikestrafiken ligger alltjämt kvar på extremt låga nivåer, vecka 23 var skillnaden jämfört med 2019 hela -70 procent (Figur 18). I maj 2021 (vecka 18 – 23) är dock flygets omfattning betydligt över den extraordinärt låga nivån 2020.

Antal överflygningar i svenskt luftrum minskade med 64 procent under vecka 23, jämfört med samma vecka 2019. Flygtrafiken har minskat i hela Europa i nästan samma utsträckning som i Sverige. Vecka 23 var antalet flygningar i hela Europa 53 procent färre än samma vecka 2019.

 

Figur 1. Antal flygningar i inrikes flygtrafik, per vecka år 2019 – 2021.
Källa: LFV (Luftfartsverket)

 

Figur 2. Antal flygningar i utrikes flygtrafik, per vecka år 2019 – 2021.
Källa: LFV (Luftfartsverket)

Antal passagerare som passerar svenska flygplatser har minskat ännu mer än antalet flygningar. I inrikestrafiken i maj 2021, jämfört med ett "normalt" läge i maj 2020, minskade antalet passagerare med 84 procent. I utrikestrafiken minskade antalet passagerare med hela 90 procent. (Figur 3). Pandemin påverkade redan i mars 2020. Om passagerarutvecklingen i maj istället jämförs med extremläget under pandemin förra året, dvs. maj 2020, har antal inrikse och utrikes passagerare istället ökat kraftigt, med flera hundra procent.  

Figur 3. Antal in- och utrikespassagerare som passerade svenska flygplatser. Procentuell skillnad per månad januari 2020 – maj 2021. T.o.m. februari 2021 görs jämförelsen med samma månad året innan. Fr. o, m. mars 2021 görs jämförelsen med samma månad 2019.

Flygtrafiken har med andra ord minskat dramatiskt i samband med coronapandemin och ligger sedan slutet av mars 2020 kvar på en extremt låg nivå.

Frakt som går med flyg uppgick under 2020 till ungefär 132 000 ton, varav 73 procent till/från Europa, 26 procent till/från övriga världen och 1 procent inom Sverige. På grund av rapporteringsproblem finns inga jämförbara uppgifter om hur mycket frakt som gick med flyg under 2019 och tidigare år.

I januari–mars 2021 låg flygfrakten till/från Europa legat på ungefär samma nivå som motsvarande månader 2020, medan flygfrakten till/från övriga världen låg runt 25 procent lägre. (Figur 4). Flygfrakt till/från Europa ligger även i april - maj 2021 på 2020 års låga nivåer. Flygfrakten till/från övriga världen ökade i april 2021 med 112 procent och i maj med 45 procent. Detta är dock i jämförelse med de rekortlåga nivåer som gällde i pandemins inledning.

Flygfrakt går antingen med rena fraktflyg eller i ”belly” på passagerarplan. Pga pandemin finns idag väldigt få långflygningar med passagerarplan från Sverige och därmed är fraktkapaciteten begränsad. Mer gods än vanligt går därför med lastbil från Sveriges flygplatser till norra Europa, för vidare transport med flyg därifrån.

Inrikes flygfrakt är av väldigt begränsad omfattning (runt 1 procent av all flygfrakt). Inrikes flygfrakt låg i januari - mars 2021 60–70 procent lägre än år 2020. Inrikes flygfrakt mer än dubblerades i april 2021, jämfört med fjolårets låga nivå.

Figur 4. Mängd flygfrakt (ton) på samtliga svenska flygplatser. Procentuell skillnad per månad januari – maj 2021, jämfört med samma månad året innan.
Källa: Transportstyrelsen

Mer information


Yttrande över EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation. Förslaget är komplext och har dessutom...

Flygpassagerares rättigheter har inte efterlevts under pandemin


Europeiska revisionsrätten konstaterar att flygbolagen i de allra flesta fall kunnat undvika regler som kräver kontant återbeta...

Den flygande taxin är en realitet i städer inom fem år


Urbana luftfarkoster som utför taxi- och ambulanstjänster kommer att flyga över europeiska städer inom tre till fem år enligt...