""

Flygtrafik - uppdaterad 12 november 2021

Coronapandemins effekter syns allra tydligast för flyget. Vi använder som indikatorer för flygtrafiken antal inrikes landningar respektive antal utrikes starter och landningar sammantaget, på svenska flygplatser. Detta kallas nedan inrikes respektive utrikes flygningar.

Flygtrafiken i Sverige har återhämtat sig en del från bottennivån i början av pandemin, även om nivån fortfarande är väldigt låg jämfört med innan coronapandemin.

Inrikestrafiken vecka 42, 2021 låg fortfarande 34 procent lägre än motsvarande vecka 2019 (Figur 1). 

Utrikestrafiken har återhämtat sig mest under andra halvan av 2021, men ligger alltjämt kvar på låga nivåer, vecka 42 var skillnaden jämfört med 2019 -45 procent (Figur 2). Bottennoteringen för utrikesflyget inträffade under vecka 15 2020 (april) då nedgången var 91 procent. I september och oktober 2021 (vecka 36 – 42) är dock flygets omfattning betydligt över den extraordinärt låga nivån 2020.

Antal överflygningar i svenskt luftrum minskade med 34 procent under vecka 42, jämfört med samma vecka 2019. Flygtrafiken har minskat i hela Europa, men i något mindre utsträckning än i Sverige. Vecka 42 var antalet flygningar i hela Europa 27 procent färre än samma vecka 2019.

Antal passagerare som passerar svenska flygplatser har minskat ännu mer än antalet flygningar. I inrikestrafiken i september 2021, jämfört med ett ”normalt” läge i september 2019, minskade antalet passagerare med 59 procent. I utrikestrafiken minskade antalet passagerare med 62 procent. (Figur 3) Pandemin påverkade flyget redan i mars 2020. Om passagerarutvecklingen i september istället jämförs med extremläget under pandemin förra året, dvs. september 2020, har antal inrikes och utrikes passagerare istället ökat kraftigt, med 73 respektive 157 procent.  

Flygtrafiken har med andra ord minskat dramatiskt i samband med coronapandemin och även om en återhämtning skett under det andra halvåret ligger volymerna fortfarande kvar på enlåg nivå.

Frakt som går med flyg uppgick under 2020 till ungefär 132 000 ton, varav 73 procent till/från Europa, 26 procent till/från övriga världen och 1 procent inom Sverige. På grund av rapporteringsproblem finns inga jämförbara uppgifter om hur mycket frakt som gick med flyg under 2019 och tidigare år.

Flygfrakt till och från länder utanför Europa drabbades hårdast när pandemin inleddes. I april 2020 sjönk fraktad godsmängd med 62 procent i förhållande till månaden innan till rekordlåga nivåer. Flygfrakten till och från länder utanför Europa har sedan dess långsamt återhämtat sig och ligger under september 2021 på runt 90 procent av nivåerna precis innan pandemin i början på 2020.

Flygfrakten till och från europeiska flygplatser har med några undantag i januari och i juli 2021, i stället visat en stabil utveckling under pandemin. Om vi jämför perioden under pandemin (april 2020 – september 2021) med perioden precis innan pandemin (januari 2020 – mars 2020) är fraktad godsmängd till och från europeiska flygplatser i genomsnitt 6 procent högre.

September 2021 blev den bästa månaden för utrikes flygfrakt hittills under pandemin med ungefär 13 000 ton flugen frakt.

Flygfrakt går antingen med rena fraktflyg eller i ”belly” på passagerarplan. På grund av pandemin finns idag väldigt få långflygningar med passagerarplan från Sverige och därmed är fraktkapaciteten begränsad. Mer gods än vanligt går därför med lastbil från Sveriges flygplatser till norra Europa, för vidare transport med flyg därifrån.

Inrikes flygfrakt är av väldigt begränsad omfattning (runt 1 procent av all flygfrakt).


Arlanda flygplats - en plan för framtiden

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över utredningen Arlanda flygplats - en plan för framtiden. Utredarens uppdrag var att ta...

Styrmedel för luftfartens klimatomställning

Trafikanalys har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag med analyser och förslag till styrmedel som leder till...

Frankrike vill se ett förbud mot privata jetflyg

Avslöjanden om förmögna människors resor med privatjet och dess utsläpp har lett till kraftiga reaktioner i Frankrike. Frankrik...