Flygtrafik vecka 33

""

 

Coronapandemins effekter syns allra tydligast för flyget. Vi använder som indikatorer för flygtrafiken antal inrikes landningar respektive antal utrikes starter och landningar sammantaget, på svenska flygplatser. Detta kallas nedan inrikes respektive utrikes flygningar.

Flygtrafiken i Sverige har återhämtat sig en del från bottennivån i början av pandemin. Inrikestrafiken låg vecka 33 i år 59 procent lägre än motsvarande vecka 2019 (Figur 1). Motsvarande för utrikestrafiken var 71 procent lägre (Figur 2). Sammantaget minskade inrikes- och utrikestrafiken med 67 procent. Dessutom minskade antal överflygningar i svenskt luftrum med 60 procent under vecka 33, jämfört med samma vecka 2019. Flygtrafiken har minskat i hela Europa. Vecka 33 var antalet flygningar i Europa 51 procent färre än samma vecka 2019 (Figur 3).  

Figur 1. Antal flygningar i inrikes flygtrafik, per vecka år 2019 respektive 2020.
Källa: LFV (Luftfartsverket)

Figur 2. Antal flygningar i utrikes flygtrafik, per vecka år 2019 respektive 2020.
Källa: LFV (Luftfartsverket)

Figur 3. Antal flygningar i Europa, per vecka år 2019 respektive 2020.
Källa: Eurocontrol

Antal passagerare som passerar svenska flygplatser har minskat ännu mer än antalet flygningar. I inrikestrafiken minskade antalet passagerare med 79 procent i juli i år jämfört med juli 2019 och i utrikestrafiken minskade antalet passagerare med 90 procent (Figur 4). Antal passagerare till eller från Europa minskade med 89 procent, medan minskningen till eller från övriga världen var 93 procent.

Figur 4. Antal in- och utrikespassagerare som passerade svenska flygplatser. Procentuell skillnad per månad 2020 jämfört med samma månad 2019.
Källa: Transportstyrelsen

Inrikes flygfrakt mätt i ton minskade med 65 procent i juli, medan utrikes flygfrakt till eller från svenska flygplatser påverkats i mindre utsträckning, -11 procent (Figur 5).

Figur 5. In- och utrikes flygfrakt (ton) som hanterades på svenska flygplatser. Procentuell skillnad per månad 2020 jämfört med samma månad 2018.
Källa: Transportstyrelsen
Anm: På grund av svårigheter att samla in data om flygfrakt under 2019 jämförs 2020 här med samma månad 2018 (se vidare Källor och definitioner).

Det kan påpekas att antal ton gods med flygfrakt till eller från Europa var 66 procent högre i juli i år jämfört med juli 2018. Samtidigt minskade mängden gods med flygfrakt till övriga världen med 67 procent. En möjlig förklaring är att flygbolagen under coronapandemin har bytt upplägg för hur de bedriver flygfrakt. En ytterligare möjlig förklaring är att handelsmönstren förändrats. Flygtrafiken har med andra ord minskat dramatiskt i samband med coronapandemin och ligger sedan slutet av mars kvar på en extremt låg nivå. Under de senaste veckorna med lättade restriktioner har det skett en viss om än långsam återhämtning.

Mer information