Flygtrafik vecka 30

""

 

Coronapandemins effekter syns allra tydligast för flyget. Vi använder som indikatorer för flygtrafiken antal inrikes landningar respektive antal utrikes starter och landningar sammantaget, på svenska flygplatser. Detta kallas nedan inrikes respektive utrikes flygningar. Inrikestrafiken med flyg har återhämtat sig en del och låg vecka 28 i år 48 procent lägre än motsvarande vecka 2019 (Figur 1). Utrikestrafiken var 78 procent lägre vecka 28 jämfört med samma vecka föregående år (Figur 2). Sammantaget minskade inrikes- och utrikestrafiken med 71 procent.

Dessutom minskade antal överflygningar i svenskt luftrum med 66 procent under vecka 28, jämfört med samma vecka 2019. Flygtrafiken har minskat i hela Europa. Vecka 28 var antalet flygningar i Europa 63 procent färre än samma vecka 2019 (Figur 3).

Figur 1. Antal flygningar i inrikes flygtrafik, per vecka år 2019 respektive 2020.
Källa: LFV (Luftfartsverket)

Figur 2. Antal flygningar i utrikes flygtrafik, per vecka år 2019 respektive 2020.
Källa: LFV (Luftfartsverket)

Figur 3 Antal flygningar i Europa, per vecka år 2019 respektive 2020.
Källa: Eurocontrol

Antal passagerare som passerar svenska flygplatser har minskat ännu mer än antalet flygningar. I inrikestrafiken minskade antalet passagerare med 93 procent i juni i år jämfört med juni 2019 och i utrikestrafiken minskade antal passagerare med 96 procent (Figur 4). Inrikes flygfrakt mätt i ton minskade med 78 procent i juni, medan utrikes flygfrakt till och från svenska flygplatser påverkats i mindre utsträckning, -14 procent (Figur 5).

 
Figur 4. Antal in- och utrikes passagerare som passerade svenska flygplatser. Procentuell skillnad per månad 2020 jämfört med samma månad 2019.
Källa: Transportstyrelsen

Figur 5. In- och utrikes flygfrakt (ton) som hanterades på svenska flygplatser. Procentuell skillnad per månad 2020 jämfört med samma månad 2018.
Källa: Transportstyrelsen
Anm.: På grund av svårigheter att samla in data om flygfrakt under 2019 jämförs 2020 här med samma månad 2018 (se vidare Källor och definitioner).

Flygtrafiken har med andra ord minskat dramatiskt i samband med coronapandemin och ligger sedan slutet av mars kvar på en extremt låg nivå. Under senare veckor med lättade restriktioner kan vi se en viss långsam återhämtning, främst inrikes. I vilken utsträckningen de flygningar som fortfarande sker är med mindre plan än vanligt, har vi inga uppgifter om. Vi har heller inga uppgifter om hur flygningar utvecklats uppdelat på passagerarflyg och fraktflyg.

Mer information