Per-Åke Vikman

Per-Åke Vikman
Kvalificerad utredare per-ake.vikman@trafa.se 010-414 42 04 076-128 74 13 Avdelningen för utvärdering och nulägesanalys

""

Remissvar på betänkandet Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering


Trafikanalys har anmodats att yttra sig om förslaget och vill ge följande kommentarer och synpunkter. Trafikanalys är en analys...

""

Remissvar på Naturvårdsverkets rapport med förslag till ändringar av Klimatrapporteringsförordningen


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över Naturvårdsverkets rapport med förslag till ändringar av Klimatrapporteringsförordn...

Händer på dator, ipad och telefon bredvid

Yttrande över betänkandet Analyser och utvärdering för effektiv styrning


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över betänkandet "Analyser och utvärdering för effektiv styrning" och har lämnat följand...

Äng i solnedgång

Yttrande över betänkandet Världens utmaning - världens möjlighet (SOU 2019:13)


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet "Världens utmaning - världens möjlighet" (SOU 2019:13) och har med...

Händer på dator, ipad och telefon bredvid

Yttrande över förslag till riktlinjer för vad som är officiell statistik


Trafikanalys har yttrat sig över förslag från SCB om riktlinjer för vad som är officiell statistik.

""

Om kollektivtrafikstatistiken vid Trafikanalys


Trafikanalys har tagit emot en skrivelse om att utveckla Trafikanalys kollektivtrafikstatistik tillsammans med kollektivtrafik­...

Lastbilar på väg

Nya dimensioner och vikter för vissa vägfordon


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över "Snabbremiss av komplettering till promemorian Nya dimensioner och vikter för vissa...

Händer på dator, ipad och telefon bredvid

Statistiska centralbyråns föreskrifter


Svar på remiss angående "Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2017:X) om utvärdering av den officiella statistikens...

En hand gör anteckningar

Ändringar i Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna råd


Svar på remiss angående "Föreskrift om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna råd (SCB-FS 2002:16) för...

Två kvinnor vid dator

Enklare för företag att lämna uppgifter


Trafikanalys är positiva till att medverka till att förenkla för företag som lämnar uppgifter till myndigheter.

En hand gör anteckningar

ROS-riktlinjerna "Begrepp, termer, rutiner kring revideringar"


Trafikanalys har beretts tillfälle att yttra sig över SCB:s förslag till ROS-riktlinjerna "Begrepp, termer och rutiner kring...

Planskild korsning vid Slussen

Metod för utvärdering av reformer på transportområdet


Trafikanalys har ett uppdrag att utvärdera föreslagna och genomförda åtgärder inom transportpolitiken. Enligt instruktionen ska...

Ankommande resenärer med tåg

Utbud av kollektivtrafik 2012


Trafikanalys följer genom flera undersökningar kollektivtrafikutbudet. Dessa undersökningar är huvudsakligen "Lokal och regiona...

En hand gör anteckningar

Förenklat och minskat uppgifts­lämnande


Trafikanalys är en av flera myndigheter som fick i uppdrag av regeringen att inom sitt verksamhetsområde kartlägga företagares...

Fronter på flera lastbilar

Analys av godstransporter


Trafikanalys presenterade, den 4 juni 2012 resultaten från regeringsuppdraget om att redovisa ett kunskapsunderlag och...

Brobygge

Skattefaktorer i transportsektorns samhällsekonomiska analyser


I Trafikanalys uppdrag ingår att arbeta med utveckling av trafikslagsövergripande utvärderingsmetoder. Samhällsekonomisk analys...