Mats Viklund
Kvalificerad statistiker mats.wiklund@trafa.se 010-414 42 32 076-128 74 32 Avdelningen för statistik Mats har utvecklingsansvar för persontransportstatistik. Mats arbetar också med statistik om resvaneundersökningar (RES/RVU), postverksamhet, televerksamhet och luftfart. Mats sitter med i användarrådet för kollektivtrafikstatistik.

Mobiltelefon

Televerksamhet 2020


Publicering av tabeller och statistikblad om televerksamheten under 2020.

Fyllda postlådor

Postverksamhet 2020


Publicering av tabeller och statistikblad om postverksamhet 2020.

Buss vid bushållplats

Resvanor i Sverige 2020


Publicering av statistikblad, statistiktabeller och pressmeddelande för Resvanor i Sverige 2020.

""

Luftfart 2020


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om luftfarten under 2020.

Människor på tunnelbaneplattform utomhus

Förvärvsarbetandes tillgång till kollektivtrafik, bilinnehav och reskostnader


Resultaten från denna promemoria har utgjort ett av underlagen för huvudrapporten från Trafikanalys regeringsuppdrag om fördjup...

Fyllda postlådor

Postverksamhet 2019


Publicering av tabeller och statistikblad om postverksamhet 2019 och 2018.

Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos

Transportarbete i Sverige - om metoderna för att beräkna transportarbete


Den här promemorian innehåller en beskrivning av de metoder som används idag för att beräkna transportarbete för person- och...

Buss på stenbro

Kommersiell linjetrafik på väg


Publicering av tabeller och statistikblad om kommersiell linjetrafik på väg.

En buss

Regional linjetrafik 2018


Publicering av tabeller och statistikblad om regional linjetrafik.

Pendeltåg i sommarlandskap

Röjandekontroll av regional statistik om järnvägstransporter


Trafikanalys har regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att förbättra kunskapsunderlaget om järnvägstransporter med...

Förare läser på mobiltelefonen under färd

Förares användning av kommunikationsutrustning under färd


Trafikanalys har fått möjlighet att yttra sig över Transportstyrelsens rapport "Förares användning av kommunikationsutrustning...

Användarrådet för statistik om persontransporter


För att hålla kontakt med användarna av statistik har Trafikanalys användarråd. Där träffar vi statistikanvändare och diskutera...

Postverksamhet


Vår statistik om postverksamhet beskriver den svenska postsektorns infrastruktur, operatörer och volym.

Luftfart


Statistiken beskriver utvecklingen i den svenska luftfartssektorn utifrån trafik och transporter, infrastruktur, luftfartyg sam...

Resvanor


Trafikanalys ansvarar för den nationella resvaneundersökningen, RVU Sverige. Den handlar om människors dagliga resande, vid vil...

Televerksamhet


Vår statistik om televerksamhet beskriver den svenska telesektorns infrastruktur, operatörer, trafikvolym och ekonomi.