Mats Wiklund

Mats Viklund
Kvalificerad statistiker mats.wiklund@trafa.se 010-414 42 32 076-128 74 32 Utvärdering, nulägesanalys och statistik Mats har utvecklingsansvar för persontransportstatistik. Mats arbetar också med statistik om resvaneundersökningar (RES/RVU) och kollektivtrafik. Mats sitter med i användarrådet för kollektivtrafikstatistik.

Buss på stenbro

Kommersiell linjetrafik på väg


Publicering av tabeller och statistikblad om kommersiell linjetrafik på väg.

En buss

Regional linjetrafik 2018


Publicering av tabeller och statistikblad om regional linjetrafik.

Pendeltåg i sommarlandskap

Röjandekontroll av regional statistik om järnvägstransporter


Trafikanalys har regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att förbättra kunskapsunderlaget om järnvägstransporter med...

Buss vid bushållplats

Regional linjetrafik 2017


Publicering av tabellverk om regional linjetrafik.

Buss på stenbro

Kommersiell linjetrafik på väg


Publicering av tabellverk om kommersiell linjetrafik på väg.

Färdtjänstbil

Färdtjänst och riksfärdtjänst 2017


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om färdtjänst och riksfärdtjänst under 2017.

Förare läser på mobiltelefonen under färd

Förares användning av kommunikationsutrustning under färd


Trafikanalys har fått möjlighet att yttra sig över Transportstyrelsens rapport "Förares användning av kommunikationsutrustning...

Användarrådet för statistik om persontransporter


För att hålla kontakt med användarna av statistik har Trafikanalys användarråd. Där träffar vi statistikanvändare och diskutera...

Resvanor


Trafikanalys ansvarar för den nationella resvaneundersökningen, RVU Sverige. Den handlar om människors dagliga resande, vid vil...

Kommersiell linjetrafik på väg


Statistiken beskriver linjelagd kollektivtrafik som bedrivs av kollektivtrafikföretag i egen regi och på helt kommersiella...

Regional linjetrafik


Statistiken beskriver den regionala linjelagda kollektivtrafiken i landet, både den samhällssubventionerade och den kommersiell...