Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Magnus Johansson

Magnus Johansson

Kvalificerad utredare (tjänstledig) Analys och granskning

Två kvinnor vid dator

Indata till de nationella svenska person- och godstrafikmodellerna för prognosår 2030


Denna PM sammanfattar och samlar det arbete och de dokument som tagits fram under uppdragets genomförande. Först återfinns den...

Kvinna vid dator och telefon i handen

Indata till person- och godstrafikmodellerna


I denna PM beskrivs översiktligt större delen av det indata som Trafikanalys ansvarar för och bidrar med till modellarbetet i...

Papper och penna

Utveckling förvaltning och tillämpning av prognos- och analysverktyg


Den 1:a april 2010 omorganiserades de svenska transportmyndigheterna. Enligt Kommittédirektiv Dir 2009:75 skulle ”verksamheter...

Godståg i trafik

I samgodsmodellens kölvatten - att följa arbetet med modellutveckling


Trafikanalys har bett VTI ta fram en rapport som kan ligga till grund för vårt fortsatta arbete med uppdraget att kontinuerligt...

Snabbtåg i Kina

Transportmodeller i ett internationellt perspektiv 2011


Redovisning av uppdraget att följa den internationella utvecklingen avseende modeller för samhällsekonomiska analyser samt...

Personer på möte sett genom fönster

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2011


Redovisning av Trafikanalys uppföljning av Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska analyser 2011.

Händer på lastbilsratt

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2012


Redovisning för 2012 av Trafikanalys kontinuerliga uppföljning av Trafikverkets arbete med att utveckla modeller.

Kvinna läser på en ipad

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2013


Trafikanalys arbete tar fasta på Trafikverkets organisation, förvaltning och utförda arbeten 2013 samt planerat arbete kommande...

Utsläpp från båtskorsten

Godstransportprognos för svenska TEN-T hamnar


Trafikanalys har lämnat synpunkter på förslaget till Godstransportprognos för svenska TEN-T hamnar.  Utgångspunkten för...

Utsikt över strand från förarsätet

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2014


Trafikanalys har regeringens uppdrag att kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomi...

Personer på möte sett genom fönster

Prognos och faktisk utveckling inom trafiken


En central fråga för planering och utveckling av trafik och infrastruktur är hur Sveriges framtida transportbehov ser ut, likso...

Pojke på tåg

Trafikverkets trafikslagsövergripande plan


Trafikverket kommer den 1 april 2016 med en trafikslagsövergripande plan för utveckling av metoder, modeller och verktyg för...

Vit lastbil på en väg

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2015


Trafikanalys redovisar Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser för år 2015.

En hand gör anteckningar

Underlag till rapport 2016:2


PM till Rapport 2016:2 - Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2015.

Kvinna vid dator och telefon i handen

Underlag till Rapport 2017:4


PM till Rapport 2017:4 - Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2016. Trafikanalys har enligt sin...

Två lastbilar på väg

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2016


Trafikanalys har regeringens uppdrag att kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomi...