Jonna Tilegrim
Jurist (tjänstledig) Avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys Jonna arbetar med regelutveckling och analys av juridiska aspekter på transportpolitiska styrmedel.

Lastbilar på väg

Promemoria om utstationering och vägtransporter


Trafikanalys har anmodats lämna yttrande över Promemoria om utstationering och vägtransporter, Ds 2017:22.

Cyklister i trafik

Promemoria om cykelregler


Våren 2015 riktade riksdagen en tillkännagivande till regeringen i syfte att främja cykling. I det framfördes att regeringen bö...

Skepp i horisonten

Yttrande över Promemoria om Cabotage


Trafikanalys har yttrat sig över förslag i en promemoria om Cabotage. Syftet med förslagen i promemorian är att modernisera och...

Utsläpp från båtskorsten

Sjöfartsstödets effekter 2015


Denna rapport är en uppföljning av sjöfartsstödets effekter år 2015. Fokus ligger på de ekonomiska och finansiella effekterna h...

Timmerlastbilar lastas

En fältstudie om trygga och säkra uppställningsplatser


Trafikanalys regeringsuppdrag om trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken innefattar bland annat att genomföra e...

Händer på lastbilsratt

Trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken


Trafikanalys har på regeringens uppdrag genomfört en kartläggning av utbud och efterfrågan av trygga och säkra uppställningspla...

Händer på lastbilsratt

Trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken


Trafikanalys har på regeringens uppdrag genomfört en kartläggning av utbud och efterfrågan av trygga och säkra uppställningspla...

Fartyg

Sjöfartsstödets effekter 2014


Denna rapport är en uppföljning av sjöfartsstödets effekter år 2014. Fokus ligger på de ekonomiska och finansiella effekterna h...

Skepp i horisonten

Regelförenkling för sjöfarten


Trafikanalys ser positivt på regelutveckling som avspeglar faktiska förhållanden och behov inom sjöfarten och som syftar till a...

Skepp i horisonten

Arbetsmiljöreglering inom transportområdet


Rapporten Arbetsmiljö­­­reglering inom transport­­området syftar till att tydliggöra arbetsmiljöns plats inom transportpolitike...

Tåg på bro i sommarlandskap

Reglering av järnvägstransporter


Den så kallade järnvägstrafikutredningen föreslog i SOU 2014:26 att Sverige skulle tillträda protokollet av den 3 juni 1999 om...