Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Jonna Tilegrim

Jonna Tilegrim
Jurist jonna.tilegrim@trafa.se 010-414 42 37 076-128 74 31 Analys och granskning Jonna arbetar med regelutveckling och analys av juridiska aspekter på transportpolitiska styrmedel. Hon arbetar också med sjöfartens konkurrenskraft och sjöfartsstöd.

Skepp i horisonten

Copenhagen Economics: Svensk sjöfarts konkurrenssituation


Globalt sett har det senaste decenniet präglats av en stark sjöfartskonjunktur. I takt med detta har svenska rederier växt, båd...

Fartyg

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2013


Trafikanalys har regerings uppdrag att följa den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation och utvärdera effektern...

Ett lastfartyg

Sjöfartsstödets effekter 2011 och 2012


Denna rapport är en uppföljning av sjöfartsstödets effekter åren 2011 och 2012.

Båt på isigt hav

Sjöfartsstödets effekter 2013


Rapporten inleds med en beskrivning av sjöfartsstödets utformning, dess villkor och utvecklingen av stödet i termer av utbetald...

Ett skepp

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2015


Utifrån tillgänglig statistik konstaterar Trafikanalys att det svenska fartygsregistret fortsätter att förlora i konkurrenskraf...

Tåg på bro i sommarlandskap

Reglering av järnvägstransporter


Den så kallade järnvägstrafikutredningen föreslog i SOU 2014:26 att Sverige skulle tillträda protokollet av den 3 juni 1999 om...

Skepp i horisonten

Arbetsmiljöreglering inom transportområdet


Rapporten Arbetsmiljö­­­reglering inom transport­­området syftar till att tydliggöra arbetsmiljöns plats inom transportpolitike...

Skepp i horisonten

Regelförenkling för sjöfarten


Trafikanalys ser positivt på regelutveckling som avspeglar faktiska förhållanden och behov inom sjöfarten och som syftar till a...

Fartyg

Sjöfartsstödets effekter 2014


Denna rapport är en uppföljning av sjöfartsstödets effekter år 2014. Fokus ligger på de ekonomiska och finansiella effekterna h...

Hamn på vintern

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2016


Trafikanalys nya rapport visar hur förutsättningarna för sjöfart i Sverige har utvecklats inom områden som skatter och regelver...

Händer på lastbilsratt

Trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken


Trafikanalys har på regeringens uppdrag genomfört en kartläggning av utbud och efterfrågan av trygga och säkra uppställningspla...

Händer på lastbilsratt

Trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken


Trafikanalys har på regeringens uppdrag genomfört en kartläggning av utbud och efterfrågan av trygga och säkra uppställningspla...

Timmerlastbilar lastas

En fältstudie om trygga och säkra uppställningsplatser


Trafikanalys regeringsuppdrag om trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken innefattar bland annat att genomföra e...

Utsläpp från båtskorsten

Sjöfartsstödets effekter 2015


Denna rapport är en uppföljning av sjöfartsstödets effekter år 2015. Fokus ligger på de ekonomiska och finansiella effekterna h...

Skepp i horisonten

Yttrande över Promemoria om Cabotage


Trafikanalys har yttrat sig över förslag i en promemoria om Cabotage. Syftet med förslagen i promemorian är att modernisera och...

Skepp i horisonten

Konkurrenssituationen för svensk sjöfart


Många insatser pågår och har genomförts för att gynna svensk sjöfart, men ännu ses inget trendbrott i utvecklingen för den...

Cyklister i trafik

Promemoria om cykelregler


Våren 2015 riktade riksdagen en tillkännagivande till regeringen i syfte att främja cykling. I det framfördes att regeringen bö...

Lastbilar på väg

Promemoria om utstationering och vägtransporter


Trafikanalys har anmodats lämna yttrande över Promemoria om utstationering och vägtransporter, Ds 2017:22.