Fredrik Lindberg

Fredrik Lindberg
Kvalificerad statistiker (tjänstledig) Avdelningen för statistik

Räls Foto: Mostphotos

Förslag till Transportstyrelsens föreskrift om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg


Transportstyrelsen har gett Trafikanalys möjlighet att yttra sig över förslaget för ny föreskrift om olycks- och säkerhetsrappo...

Lastbil på bro

Kartläggning av gränsöverskridande godsflöden


Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att göra en översiktlig beskrivning av godsflöden till och från Sverige. Beskrivning...

Räls Foto: Mostphotos

Remiss: Utforskande utveckling grunddatadomän transportsystem


Trafikanalys har givits möjlighet att kommentera en remiss om ”Utforskande utveckling grunddatadomän transportsystem.” Trafikan...

Färdtjänst Foto:Alexander Farnsworth & Mostphotos

Färdtjänst och riksfärdtjänst 2021


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om färdtjänst och riksfärdtjänst under 2021.

Dubbelkopplat tåg

Punktlighet på järnväg 2022 kvartal 1


Publicering av statistiktabeller för punktligheten på järnväg under första kvartalet 2022.

Godsvagnar

Järnvägstransporter 2021 kvartal 4


Publicering av statistiktabeller om järnvägstransporter under fjärde kvartalet 2021.

Ankommande resenärer med tåg

Punktlighet på järnväg 2021


Tabeller och statistikblad om punktligheten på järnväg under 2021 publiceras.

Pendeltåg på Stockholms centra

Punktlighet på järnväg 2021 kvartal 4


Statistiktabeller och pressmeddelande om punktligheten på järnväg under det fjärde kvartalet 2021 publiceras.

Pendeltåg på Stockholms centra

Halverat resande på järnväg under andra kvartalet


Efter flera år med ökat järnvägsresande i Sverige innebar första halvåret 2020 en kraftig minskning. Minskningen var som störst...

Ankommande resenärer med tåg

Persontågens tillförlitlighet på en fortsatt hög nivå


Efter ett år med rekordhög tillförlitlighet har inledningen av 2020 fortsatt i samma spår. Nästan 94 procent av tågen var i tid...

Pendeltåg i sommarlandskap

Röjandekontroll av regional statistik om järnvägstransporter


Trafikanalys har regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att förbättra kunskapsunderlaget om järnvägstransporter med...

""

Försämrad punktlighet för persontågen första kvartalet


Under första kvartalet 2018 uppmättes persontågens tillförlitlighet till den lägsta nivån sedan mätningarna med måttet ”...

Tåg passerar station

Regeringsuppdrag om ökad kunskap om järnvägstransporter


Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om...

Godståg i trafik

Behov av statistik om godstågens tillförlitlighet — en förstudie


Trafikanalys har identifierat att det finns önskemål om att officiell statistik om godstågens tillförlitlighet utvecklas. Den...

Tåg i snö

Vart tredje tåg försenat eller inställt


Under 2015 blev vart tredje persontåg inställt eller försenat till sin slutstation. Av de 943 365 tåg som avgick kom bara 65...

Pendeltåg i sommarlandskap

Punktlighet på järnväg - en blivande del av Sveriges officiella statistik


"Punktlighet på järnväg" använder Trafikanalys som ett samlingsbegrepp för statistik om såväl tågens rättidighet som förseninga...

Tåg på bro i sommarlandskap

Förseningar i persontågstrafiken - mått och metoder


Trafikanalys ansvarar för den officiella statistiken om bland annat järnvägs-trafiken. Tågens förseningar ingår inte i denna...