Fredrik Lindberg

Fredrik Lindberg
Statistiker fredrik.lindberg@trafa.se 010-414 42 36 076-128 74 01 Utvärdering, nulägesanalys och statistik

""

Försämrad punktlighet för persontågen första kvartalet


Under första kvartalet 2018 uppmättes persontågens tillförlitlighet till den lägsta nivån sedan mätningarna med måttet ”...

""

Punktlighet på järnväg 2018 kvartal 3


Publicering av tabellverk om punktligheten på järnväg under det tredje kvartalet 2018.

Godsvagnar

Järnvägstransporter 2018 kvartal 2


Publicering av tabellverk Järnvägstransporter 2018 kvartal 2.

Tåg i rörelseoskärpa

Bantrafik 2017


Publicering av statistikblad och tabellverk för bantrafiken under 2017.

Resenärer stiger ombord på pendeltåg

Punktlighet på järnväg 2018 kvartal 2


Publicering av tabellverk om punktligheten på järnväg under andra kvartalet 2018.

Tåg passerar station

Järnvägstransporter 2018 kvartal 1


Publicering av tabellverk om järnvägstransporter under första kvartalet 2018.

Godsvagnar

Bantrafik 2017


Publicering av tabellverk om bantrafiken under 2017.

Resenärer stiger ombord på pendeltåg

Punktlighet på järnväg 2018 kvartal 1


Publicering av tabellverk för punktligheten på järnväg under första kvartalet 2018.

Tåg passerar station

Punktlighet på järnväg 2017


Publicering av tabellverk om punktlighet på järnväg under 2017.

Godståg i trafik

Järnvägstransporter 2017 kvartal 4


Publicering av statistik för järnvägstransporter 2017 under kvartal 4.

Tåg i rörelseoskärpa

Punktlighet på järnväg 2017 kvartal 4


Tabellverk med statistik för punktlighet på järnväg 2017 kvartal 4 publiceras.

Tåg passerar station

Regeringsuppdrag om ökad kunskap om järnvägstransporter


Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om...

Godståg i trafik

Behov av statistik om godstågens tillförlitlighet — en förstudie


Trafikanalys har identifierat att det finns önskemål om att officiell statistik om godstågens tillförlitlighet utvecklas. Den...

Godståg i trafik

Järnvägstransporter 2017 kvartal 3


Publicering av tabellverk Järnvägstransporter 2017 kvartal 3.

Vägtrafikskadade i sjukvården


Statistiken beskriver den årliga utvecklingen av antal svårt skadade personer i vägtrafikolyckor.

Tåg i snö

Vart tredje tåg försenat eller inställt


Under 2015 blev vart tredje persontåg inställt eller försenat till sin slutstation. Av de 943 365 tåg som avgick kom bara 65...

Bantrafik


Statistiken beskriver utvecklingen för järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Kommersiell linjetrafik på väg


Statistiken beskriver linjelagd kollektivtrafik som bedrivs av kollektivtrafikföretag i egen regi och på helt kommersiella...

Regional linjetrafik


Statistiken beskriver den regionala linjelagda kollektivtrafiken i landet, både den samhällssubventionerade och den kommersiell...

Punktlighet på järnväg


Statistiken beskriver utvecklingen av punktlighet i persontransporter på järnväg i Sverige. 

Järnvägstransporter


Statistiken beskriver huvuddragen i utvecklingen av järnvägstransporter.

Pendeltåg i sommarlandskap

Punktlighet på järnväg - en blivande del av Sveriges officiella statistik


"Punktlighet på järnväg" använder Trafikanalys som ett samlingsbegrepp för statistik om såväl tågens rättidighet som förseninga...

Tåg på bro i sommarlandskap

Förseningar i persontågstrafiken - mått och metoder


Trafikanalys ansvarar för den officiella statistiken om bland annat järnvägs-trafiken. Tågens förseningar ingår inte i denna...