Camilla Hållén

Camilla Hållén
Kvalificerad utredare camilla.hallen@trafa.se 010-414 42 21 076-128 74 12 Avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys

""

EU godkänner stöd till transportsektorn med anledning av coronapandemin


EU har under sommaren godkänt en mängd olika stöd från medlemsländerna till transportföretag, som en följd av coronapandemin.

Tåg på bro i sommarlandskap

Rådet stödjer kommissionens förslag om ett europeiskt järnvägsår 2021


Kommissionen föreslog i våras att år 2021 ska utses till ett europeiskt järnvägsår (”European Year of Rail”), i syfte att främj...

""

EU tecknar luftfartsavtal med Sydkorea


Den 25 juni undertecknade kommissionen och Sydkorea ett s.k. övergripande luftfartsavtal.

""

Koldioxidutsläppen från nya bilar fortsatte öka under 2019


EU:s miljöbyrå, EEA, har presenterat preliminär statistik som visar att koldioxidutsläppen från nya bilar ökade under 2019, för...

""

EU godkänner svensk skattebefrielse för biogas


Kommissionen beslutade den 30 juni att godkänna en förlängning till år 2030 av den befintliga svenska skattebefrielsen för...

Flygplansvinge

EU portar två pakistanska flygbolag


EU:s byrå för luftfartssäkerhet, EASA, beslutade den 30 juni att stoppa två pakistanska flygbolag från att flyga till unionens...

Flaggor utanför EU-parlamentet

Kommissionen bjuder in till samråd om strategi för hållbar och smart mobilitet


Under perioden 1 juli-23 september kan allmänhet och berörda aktörer komma med inspel till den ”strategi för hållbar och smart...

""

Malaysia anmäler EU till WTO för beslut att fasa ut palmolja till biobränsle


Malaysia har beslutat att anmäla EU till WTO för unionens planer på att sluta använda palmoljebaserade biobränslen till år 2030.

""

Kommissionen öppnar tre samråd för att utvärdera lagstiftningen kring passagerares rättigheter


Under perioden 3 juli-2 oktober pågår tre olika öppna samråd, där kommissionen vill samla in synpunkter på lagstiftningen kring...

""

Månadens överträdelseärenden: Flera medlemsländer följer inte reglerna kring passagerares rättigheter


Bland juli månads överträdelseärenden – d.v.s. kommissionens rättsliga åtgärder mot de medlemsländer som inte fullgör sina...

""

EU-parlamentets miljöutskott röstar för att inkludera sjöfarten i EU ETS


Den 7 juli röstade EU-parlamentets miljöutskott för att inkludera sjöfarten i EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS).

""

Kommissionen överväger förändringar i EU ETS med anledning av CORSIA – och vill ge flyget färre gratis utsläppsrätter


Inom kort kommer EU ETS-reglerna för flyget att behöva anpassas till införandet av det globala klimatstyrmedlet CORSIA. Den 3...

""

Kommissionen lanserar vätgasstrategi samt strategi för integrering av energisystem


Den 8 juli antog kommissionen en vätgasstrategi samt en strategi för integrering av energisystem. I de två strategierna ingår e...

Händer på lastbilsratt

Slutligt antagande av ”mobilitetspaketet”


Den 9 juli antog parlamentet det s.k. första mobilitetspaketet, som innehåller regler kring utstationering av lastbilsförare,...

""

Tyskland tar över som ordförande i EU – vill prioritera klimatsmart återstart av transportsystemet


Den 1 juli tog Tyskland över ordförandeskapet i EU efter Kroatien. När den tyska transportministern Andreas Scheuer presenterad...

Cyklister i trafik

Beneluxländerna uppmanar kommissionen att satsa på cykling i coronaåterhämtningen


Belgien, Nederländerna och Luxemburg har presenterat en plan för hur cykling skulle kunna utgöra ryggraden i EU:s arbete med...

""

Parlamentets miljöutskott vill se skarpare krav på NOX-tester för nya bilar


Den 14 juli röstade parlamentets miljöutskott för att skärpa kraven på de utsläppstester för kväveoxid som utförs vid verklig...

Båt lastar i hamn

Över 2 miljarder euro till europeiska transportprojekt – 64 miljoner till Sverige


Den 16 juli meddelade kommissionen att över 2 miljarder euro kommer att delas ut från den s.k. CEF-fonden (Connecting Europe...

Godsvagnar

Kommissionen godkänner Alstoms köp av Bombardier Transportation


Tågtillverkaren Alstom meddelade i februari i år att man hade för avsikt att köpa upp kanadensiska Bombardiers tågverksamhet...

Flygplansmotor

Kommissionen överväger reduktionsplikt för flyget


Den 5 augusti öppnade EU-kommissionen ett samråd för att samla in åsikter om åtgärder som driver fram alternativ till...

""

Yttrande över Naturvårdsverkets och Statskontorets rapporter ”Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet”


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över Naturvårdsverkets och Statskontorets rapporter ”Översyn av åtgärdsprogram för...

""

Transportkommissionären redovisar resultat från samråd om översyn av TEN-T


Den 23 juni höll transportkommissionär Adina-Ioana Vălean ett tal för ledamöterna i EU-parlamentets transportutskott. I talet...

""

Kommissionen granskar sammanslagningen av Fiat Chrysler och PSA


Den 17 juni beslutade EU-kommissionen att starta en fördjupad granskning av det planerade samgåendet mellan Fiat Chrysler och...

Bro

EU:s revisorer: Gränsöverskridande megaprojekt behöver genomföras snabbare för att optimera transporterna i Europa


Viktiga gränsöverskridande megaprojekt på transportområdet tar längre tid än väntat. Sex av åtta granskade infrastrukturer i...

Flygplansinteriör Foto Leif Ingvarson, Mostphoto

EU-domstolen: bitande flygpassagerare räknas som ”extraordinär omständighet”


I en dom som presenterades den 11 juni meddelade EU-domstolen att en flygpassagerares störande beteende kan utgöra en sådan...

Foto: Paul Wallén/Mostphotos

Kommissionen godkänner italienska skattenedsättningar till rederier som registrerar sina fartyg i Europa


Italien har sedan tidigare infört skatteförmåner för rederier som registrerar sina fartyg i Europa.

Avstängd väg vid olycka

EU klarar inte trafiksäkerhetsmål


Trafiksäkerheten på väg ökar i Europa, enligt nya siffror för 2019, men inte tillräckligt snabbt för att nå målet om att halver...

""

EASA certifierar första elflygplanet


EU:s flygsäkerhetsmyndighet, EASA, har för första gången typcertifierat ett elflygplan.

Flaggor utanför EU-parlamentet

EU:s vägpaket ett steg närmare


EU-parlamentets transportutskott har godkänt det kontroversiella vägpaketet som reglerar internationella lastbilstransporter oc...

""

EU tar ställning för lättnader i internationellt klimatregelverk för flyget


EU-rådet har kommit överens om att verka för en förändring av FN:s klimatstyrmedel för flyget, CORSIA, under ICAO:s pågående mö...

""

EU-länder efterlyser bättre internationella tågförbindelser


Tjugotre EU-länder, däribland Sverige, har skrivit under ett politiskt uttalande där de efterlyser en plattform som ska underlä...

Lätt lastbil på väg

EEA bekräftar: Koldioxidutsläppen från nya bilar och lätta lastbilar ökade år 2018


De genomsnittliga koldioxidutsläppen från bilar som nyregistrerades i EU, Storbritannien och på Island ökade under 2018, för...

Uppställning av flygplan

EU-kommissionen uppdaterar flygsäkerhetslistan – 96 flygbolag nu svartlistade


Kommissionen har uppdaterat sin ”svarta lista” över flygbolag som inte är välkomna i det europeiska luftrummet på grund av...

""

Samordningsuppdraget om omställningen av transportsektorn är avslutat


Energimyndigheten har under åren 2016–2019 haft i uppdrag att tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys,...

""

Yttrande över SOU 2019:63 Mer biogas! För ett hållbart Sverige


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över betänkandet ”Mer biogas! För ett hållbart Sverige” (SOU 2019:63). Nedan följer våra...

Lagrade varor

Hur kan e-handelns transporter effektiviseras?


Krav på e-handelsföretag att redovisa klimatpåverkan från olika fraktalternativ och stöd konsumenterna att välja mer hållbara...

Lagrade varor

Analys av e-handelns transportmönster


E-handel har potential att leda till mindre trafikvolymer och minskad energianvändning för transporter, om inköpsresor med bil...

Lagrade varor

Uppdrag att analysera de transporter som genereras av e-handel


Trafikanalys slutredovisar ett regeringsuppdrag om att analysera transporter som genereras av e-handel.   Läs mer om uppdraget...

Lagrade varor

Uppdrag att analysera transporter som genereras av e-handel


Trafikanalys redovisar en del av ett regeringsuppdrag om att analysera transporter som genereras av e-handel. Uppdraget ska...

Europaparlamentet

Nya EU-parlamentet på plats


Den 2 juli inledde avgående talman Antonio Tajani det nya EU-parlamentets femåriga mandatperiod. Det nya parlamentet består av...

Ursula von der Leyen

Tysk försvarsminister föreslås som ny kommissionsordförande


EU:s stats- och regeringschefer har enats om ett förslag till fördelning av ”toppjobben” inom EU. Mest intresse har förslaget...

Utsläpp från båtskorsten

Kommissionen publicerar siffror över koldioxidutsläpp från sjöfarten i Europa


Kommissionen har publicerat siffror över utsläppen från nästan 11 000 fartyg som trafikerade europeiska vatten under 2018....

""

E-handelns transporter ska analyseras


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att analysera de transporter som genereras av e-handel.

Flygplats

Revisionsrapport: EU:s lagstiftning främjar modernisering av flygledningstjänsten, men mycket av EU-finansieringen hade inte behövts


Europeiska revisionsrätten har utvärderat EU:s arbete med införandet av SESAR, ett program för att harmonisera och modernisera...

Tåg i rörelseoskärpa

Ny studie om kriterier för gröna järnvägsinvesteringar


Den växande marknaden för gröna obligationer, särskilt inom området klimatsmarta transporter, kan leda till att en betydande...

Lätt lastbil

Koldioxidutsläppen från nya lätta fordon ökade under 2018


De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya lätta fordon i EU låg under 2018 väl under de aktuella utsläppsmålen, enligt...

Flaggor utanför EU-parlamentet

Toppmöte misslyckas med att nå konsensus om klimatneutralitet till 2050


Vid EU-toppmötet 20-21 juni diskuterade EU:s stats- och regeringschefer ett förslag från kommissionen om att anta ett mål om at...

Flygplansvinge

Fler röster höjs inom EU för ökad beskattning av luftfarten


Tanken om att öka beskattningen av luftfarten, av klimatskäl, vinner allt mer gehör bland EU:s medlemsstater. I juni anordnade...

""

Ny EU-rapport om transporternas externa kostnader


Kommissionen har publicerat en rapport, utförd av konsultbolaget CE Delft, om internalisering av transportsystemets externa...

Trafikolycka skylt

Kommissionen presenterar indikatorer för uppföljning av trafiksäkerheten i EU


Kommissionen har publicerat en lista över resultatindikatorer (”key performance indicators”) som ska användas för att följa...

""

Kommissionen godkänner Tysklands stöd till rening av dieselfordon i städer


Tyskland planerar att införa ett stöd, omfattande totalt 431 miljoner euro, som ska användas för att eftermontera teknik som ka...

Vägavgift

Tyskland fälls i EU-domstolen för diskriminerande vägtullar


De vägtullar som Tyskland antog 2015 är olagliga då de i praktiken bara betalas av utländska fordonsägare. Det konstaterar...

""

Medlemsländernas energi- och klimatplaner otillräckliga, enligt kommissionen


För första gången har alla EU-länder skickat in utkast på sina tioåriga klimat- och energiplaner till kommissionen, så att den...

""

Kommissionen presenterar lagförslag rörande utsläppstester – denna gång i en mer transparent process


Kommissionen har presenterat ett lagförslag om s.k. överensstämmelsefaktorer för utsläpp av kväveoxider vid tester av nya fordo...

Bro

Rådet antar nya regler om upphandling av rena fordon, om koldioxidkrav för tunga fordon och om minskad byråkrati för sjöfarten


Den 13 juni antog rådet slutgiltigt ett antal nya eller reviderade förordningar och direktiv som rör transporter, och där...

Elbil som laddas

EU bjuder in till samråd om hållbara batterier


Kommissionen planerar ny lagstiftning för att göra Europa till en global ledare när det gäller att tillverka och använda hållba...

Flaggor utanför EU-parlamentet

Elektronisk godstransportinformation en av många punkter på agendan vid transportministrarnas rådsmöte


Den 6 juni träffades EU:s transportministrar för att diskutera ett stort antal transportrelaterade frågor. Under mötet tog man...

""

Kommissionen uppmanar Sverige att fortsätta investera i hållbara transporter


Varje år gör kommissionen en analys av medlemsländernas budgetförslag och planer på makroekonomiska och strukturella reformer....

Uppställning av flygplan

Utsläppen från flyget inom EU ETS ökade med 3,9 procent förra året


EU-kommissionen har publicerat siffror som visar att växthusgasutsläppen från flyget inom EU:s handelssystem för utsläppsrätter...

Europaparlamentet

Efter EU-valet: Ett mer splittrat parlament utan tydlig majoritet - men med framgångar för gröna och liberaler


I slutet av maj hölls som bekant val till EU-parlamentet i alla medlemsländer. Valdeltagandet blev det högsta på tjugo år, och...

Godsvagnar

Europeisk webbportal för järnvägsanläggningar lanserad


I början av juni lanserades en europeisk webbportal, Rail Facilities Portal, med kartor över och information om anläggningar fö...

Elbil laddar

Ny fond ska finansiera investeringar i ren energi för bl.a. transporter


EU-kommissionen, Europeiska investeringsbanken och den privata investeringsfonden Breakthrough Energy Ventures (med Bill Gates...

""

Kommissionen fastslår nya prestationsmål för flygtrafiktjänster i Europa


Kommissionen har fastslagit s.k. prestationsmål på EU-nivå för unionens flygtrafiktjänster. Målen gäller under perioden...

Flygplansvinge

EU tecknar luftfartsavtal med Kina


Kommissionen har tecknat två flygrelaterade avtal med Kina, där det ena rör säkerhetsfrågor, och det andra är ett s.k....

Planskild korsning

166 miljoner euro i stöd till transportforskning inom Horisont 2020


Tjugonio nya transportrelaterade forsknings- och innovationsprojekt har tilldelats totalt 166 miljoner euro i stöd från EU:s...

""

Kommissionen antar regler om drift av drönare


Den 24 maj antog kommissionen nya regler i syfte att säkerställa att den ökande trafiken med drönare sker på ett tryggt och...

Händer på lastbilsratt

Mer aerodynamiska lastbilar tillåts på europeiska vägar från september 2020


Parlamentet och rådet har beslutat om ett datum – 1 september 2020 – då lastbilar med längre förarhytter med bättre aerodynamik...

Uppställning av flygplan

EU:s säkerhetslagstiftning på luftfartsområdet är på rätt väg


Kommissionen har publicerat utvärderingar av två förordningar på luftfartsområdet.

X2000 tåg kommer till Stockholm

Kommissionen antar regler för driftskompatibilitet, tillgänglighet och minskat buller inom järnvägen


Kommissionen har antagit regler om driftskompatibilitet på järnvägen, tillgänglighet till tåg för personer med nedsatt rörlighe...

Elbil som laddas

Finansieringen av Northvolts batterifabrik på plats – Europeiska investeringsbanken bidrar med 350 miljoner euro


Den 12 juni meddelade det svenska företaget Northvolt att man har säkrat finansieringen för sin planerade batterifabrik i...

""

Läckt rapport visar på effekter av slopat skatteundantag för flygbränsle


En rapport som beställts av kommissionen, och som nu har läckt till media, visar att flygets klimatpåverkande utsläpp skulle...

""

Slutligt godkännande av nya säkerhetsregler för drönare och civil luftfart


I november 2017 nådde förhandlare från rådet respektive parlamentet en preliminär överenskommelse om ett lagförslag från...

""

Fördjupning - Nya regler för sociala rättigheter och sund konkurrens på vägarna


Under 2017 och 2018 har EU-kommissionen presenterat ett stort antal lagstiftnings- och policyförslag som tillsammans går under...

Fronter på flera lastbilar

Slutligt godkännande av regler för övervakning och rapportering av nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning


Både rådet och parlamentet har nu slutgiltigt godkänt en ny förordning om övervakning och rapportering av nya tunga fordons...

Lätt lastbil på väg

Skilda meningar om koldioxidkrav för nya lätta fordon


För tillfället pågår förhandlingar i både rådet och parlamentet om det förslag till framtida koldioxidkrav för nya lätta fordon...

""

Långdragna energiförhandlingar äntligen i mål


I över ett år har förhandlingar pågått om tre olika lagförslag som kommissionen presenterade i sitt lagstiftningspaket om energ...

Flygplansmotor

Kommissionen uppdaterar lista över förbjudna flygbolag


Kommissionen har uppdaterat den s.k. flygsäkerhetslistan, som listar alla flygbolag som inte anses uppfylla internationella...

Pendeltåg på Stockholms centra

Kommissionen presenterar handlingsplan för att förhindra och hantera terroristattacker mot järnvägen


Den 13 juni presenterade kommissionen en handlingsplan som ska förbättra säkerheten för tågpassagerare och tågpersonal inom EU....

Cyklist på cykelväg

EU överväger retroaktiva strafftullar på kinesiska elcyklar


Kinesiska elcyklar kan komma att beläggas med strafftullar på närmare 200 procent av importpriset. Tullarna föreslås även tas u...

Lastning av container på fartyg

Rådet tar ställning till förslag om avfallsmottagning i hamnar


Den 16 januari antog kommissionen en europeisk plaststrategi , som ett led i omställningen till en mer cirkulär ekonomi. I...

""

Rådet tar ställning till nya regler för mer rättvis konkurrens inom luftfarten


Den 7 juni ställde sig rådet bakom stora delar av ett lagförslag från kommissionen, som går ut på att säkerställa en rättvis...

Vägavgift

Rådet ställer sig bakom nya regler för elektroniska vägtullsystem


Rådet har ställt sig bakom kommissionens förslag till nya regler för elektroniska vägtullsystem. Förslaget presenterades av...

Rondell uppifrån

Kommissionen föreslår ökade medel till CEF-fonden samt utökning av TEN-T:s stomnät


Som en del av EU:s kommande långtidsbudget för perioden 2021–2027 föreslår kommissionen att Fonden för ett sammanlänkat Europa...

Cyklist på cykelväg

EU överväger retroaktiva strafftullar på kinesiska elcyklar


Kinesiska elcyklar kan komma att beläggas med strafftullar på närmare 200 procent av importpriset. Tullarna föreslås även tas u...

""

Parlamentet godkänner nya regler om lastbilsförares arbetsvillkor och om rättvisa konkurrensvillkor på vägarna


I maj 2017 presenterade kommissionen det s.k. mobilitetspaketet ”Europe on the road” . I paketet ingick bl.a. tre lagstiftnings...

""

Parlamentet kräver ny lagstiftning för att motverka fusk med mätarställningar


I ett tidigare nummer av Europeisk utblick har vi rapporterat om att EU-parlamentets transportutskott vill att kommissionen ska...

""

Europeiska städer ansluter sig till Urban Air Mobility Initiative – välkomnas av kommissionen


Geneve och Hamburg har gått med i det EU-stödda initiativet Urban Air Mobility (UAM), och flera europeiska städer är på gång. U...

""

Parlamentets transportutskott röstar för skärpningar av kommissionens förslag till nytt eurovinjettdirektiv


I maj 2017 presenterade kommissionen ett förslag till revidering av det s.k. eurovinjettdirektivet (1999/62/EG). Det idag...

""

Kommissionen föreslår uppdaterade regler för utbildning och certifiering av sjöfolk


Kommissionen har föreslagit en uppdatering och förenkling av reglerna för utbildning och certifiering av sjöfolk. Syftet med...

Flygplansmotor

Svenska regeringen inleder dialog med kommissionen om Nextjet


Regeringen undersöker möjligheterna att få undantag från EU:s upphandlingsregler för att snabbt få igång flygtrafiken till...

Nya bilar i rad

Slutligt godkännande av nya regler för typgodkännande och marknadsövervakning av nya motorfordon


Europeisk Utblick har tidigare rapporterat om kommissionens förslag till nya regler för typgodkännande av och marknadstillsyn...

""

Många transportrelaterade ärenden i maj månads regelöverträdelsebeslut


EU-kommissionen har redovisat sina samlade beslut under maj månad rörande medlemsstaters överträdelser av olika EU-bestämmelser...

Fronter på flera lastbilar

Kommissionen presenterar en tredje omgång förslag inom mobilitetspaketet – inklusive utsläppsnormer för tunga lastbilar


Kommissionen lanserade i maj 2017 ett s.k. mobilitetspaket, kallat ”Europe on the move”, innehållande en mängd lagförslag och...

""

Slutligt godkännande av nationella utsläppskrav för sektorer utanför ETS


Europeisk Utblick har tidigare rapporterat om kommissionens förslag till förordning för att begränsa de nationella utsläppen av...

""

EU-domstolen avslår skadeståndskrav från EU-medborgare om fordonsutsläpp


EU-domstolen har avslagit en skadeståndsansökan som skickats in av en grupp om ca 1 500 EU-medborgare (de flesta från Frankrike...

Bil på en väg på natten

Transportsektorn i fokus vid förhandlingar om direktiv för energieffektivisering


Förhandlingarna fortsätter mellan parlamentet och rådet om innehållet i det kommande energieffektiviseringsdirektivet. En centr...

""

Kommissionen presenterar sitt förslag till ny långtidsbudget för EU


Den 2 maj presenterade EU-kommissionen sitt förslag till flerårig budgetram för EU för åren 2021–2027. Det är tydligt i...

""

Rapport bedömer ekonomiska förutsättningar för nationella databaser rörande vägtrafikövervakning


EU-parlamentets transportutskott har låtit några forskare ta fram en rapport om de ekonomiska förutsättningarna (inkl. direkta...

""

EU-kommissionen presenterar europeisk strategi för artificiell intelligens


Den 25 april presenterade kommissionen en strategi för artificiell intelligens, AI. Strategin är tredelad och syftar till att ö...

""

Parlamentets transportutskott vill se ny lagstiftning för att motverka fusk med mätarställningar


Runt 5 till 12 procent av alla begagnade bilar som säljs inom EU:s medlemsstater har manipulerade vägmätare, som visar fel...

""

Koldioxidutsläpp från nya personbilar ökade


Enligt preliminära data som publicerats av Europeiska miljöbyrån (EEA) ökade utsläppen från nya bilar i EU med 0,4 procent unde...

""

Parlamentet godkänner nya regler för typgodkännande och marknadsövervakning av nya motorfordon


Som en följd av Dieselgate presenterade EU-kommissionen i januari 2016 ett förslag till nya regler för typgodkännande av och...

""

EU-domstolen: Flygresenärer ska ersättas även vid vild strejk


Den 17 april kom EU-domstolen med sin dom i ett mål där man prövat om flygbolag måste kompensera sina passagerare för försening...

""

Parlamentet godkänner ny förordning med nationella utsläppskrav för sektorer utanför ETS


I juli 2016 presenterade kommissionen ett förslag till förordning för att begränsa de nationella utsläppen av växthusgaser unde...

Elbil som laddas

Parlamentet godkänner krav på laddinfrastruktur i nya byggnader


I november 2016 presenterade EU-kommissionen ett förslag till nytt direktiv om byggnaders energiprestanda. I förslaget finns kr...

Skepp i horisonten

EU-rapport visar på goda effekter av svaveldirektivet


Den 1 januari 2015 skärptes kraven på svavelhalten i marint bränsle i Östersjön, Engelska kanalen och Nordsjön då direktiv...

Lastning av container på fartyg

IMO beslutar om klimatmål för sjöfarten - välkomnas av EU-kommissionen


Medlemsländerna i FN:s sjöfartsorganisation IMO för första gången enats om ett klimatmål för den internationella sjöfarten, som...

""

Regelförslag om gränsöverskridande paketleveranstjänster godkända av rådet och parlamentet


I maj 2016 presenterade kommissionen ett förslag till en förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Förslaget ska,...

Händer på lastbilsratt

Rådet antar kommissionens förslag till uppdaterade regler för utbildning av lastbils- och bussförare


  I februari 2017 presenterade EU-kommissionen ett förslag till revidering av direktivet (2003/59/EG) om grundläggande kompeten...

""

EEA: Rätt utformade skatter och styrmedel påverkar fordonsval


Europeiska miljöbyrån (EEA) har undersökt koldioxidutsläppen från nya bilar i olika medlemsländer, och hur detta korrelerar med...

Flaggor utanför EU-parlamentet

EU-domstolen: Fritt fram för medlemsstater att förbjuda Uber Pop


Frankrike har tidigare antagit en ny lag som innebär att Ubers appbaserade peer-to-peer-tjänst Uber Pop i praktiken ses som...

""

Långt kvar till EU:s 2020-mål om trafiksäkerhet på väg


Den 10 april presenterade EU-kommissionen ny statistik över antalet dödade i vägtrafiken under 2017. Statistiken visar på en...

Flaggor utanför EU-parlamentet

Rådet och parlamentet fortsatt oense om klimatmål för 2050


Den 26 april ska rådet, parlamentet och kommissionen hålla en andra omgång s.k. trepartssamtal om kommissionens förslag till...

Vägarbete

Regeringen tillstyrker svenska ansökningar för transportprojekt till EU:s fond för ett sammanlänkat Europa


Den 5 april meddelade den svenska regeringen att man har beslutat att tillstyrka elva ansökningar om medfinansiering av...

""

Utsläppen från flyget i EU ETS ökade med drygt 6 procent under 2017


Den 3 april presenterade EU-kommissionen preliminära utsläppsdata för de verksamheter som omfattas av EU:s system för handel me...

Flygplansmotor

Kommissionen samråder om flygplatsavgifter


I den luftfartsstrategi som EU-kommissionen presenterade år 2015 angavs att man planerar att se över direktivet (2009/12/EG) om...

""

EU:s myndighet för datasäkerhet varnar för risker med 5G


EU:s nätverks- och informationssäkerhetsbyrå, ENISA, varnar för stora datasäkerhetsrisker vid ett införande av 5G-teknologi....

Godståg i trafik

EU-kommissionen bjuder in till samråd om bullerdifferentierade banavgifter


EU-kommissionen ser just nu över systemet för bullerdifferentierade banavgifter på järnvägen. Regler kring detta finns i...

Fronter på flera lastbilar

Ambitiös överenskommelse om övervakning och rapportering av tunga fordons koldioxidutsläpp


Representanter för parlamentet och rådet har träffat en preliminär överenskommelse om kommissionens förslag till förordning om...

Flygplansvinge

Parlamentets transportutskott beslutar om nya regler för schysstare konkurrens inom luftfarten


Den 20 mars ställde sig EU-parlamentets transportutskott bakom ett lagförslag från kommissionen, som går ut på att säkerställa ...

Godsvagnar

Sverige föreslår förlängning av stomnätskorridor till Norrland och Norge


EU-kommissionen genomför just nu en revidering av de TEN-T-nätverkets stomnätskorridorer. I samband med detta föreslår den...

Brobygge

EU-revisorer: OPS-finansierade infrastrukturprojekt har stora brister


Europeiska revisionsrätten har analyserat tolv infrastrukturprojekt som genomförts i EU under perioden 2000-2014, och som har...

Flygplansmotor

Kommissionen startar samråd om de gemensamma reglerna för EU-lufttrafikföretag


Kommissionen har påbörjat en utvärdering, som kommer att följas av en konsekvensbedömning och en eventuell översyn, av förordni...

""

EU-parlamentariker irriterade över långsam Dieselgate-process


För drygt ett år sedan presenterade en särskild kommitté inom EU-parlamentet en rapport där man sa att Dieselgate-skandalen...

""

EU-parlamentet röstar för modernisering av fortbildningen för professionella förare


I februari 2017 presenterade EU-kommissionen ett förslag till revidering av direktivet (2003/59/EG) om grundläggande kompetens...

Flaggor utanför EU-parlamentet

EU-kommissionen redovisar mars månads beslut om medlemsstaternas överträdelser av EU-regler


EU-kommissionen har redovisat sina samlade beslut under mars månad rörande medlemsstaters överträdelser av olika EU-bestämmelse...

Uppställning av flygplan

EU-kommissionen välkomnar ICAO:s förslag till regelverk för CORSIA


Medlemsländerna i den internationella luftfartsorganisationen ICAO har beslutat att införa ett globalt, marknadsbaserat...

""

ABC om styrmedel


För att uppnå de transportpolitiska målen krävs styrmedel. En av Trafikanalys huvuduppgifter är att granska, analysera, följa u...

""

Låsta positioner vid inledande trepartssamtal om förnybartdirektivet


 – men ny tysk regering och läckt rapport kan ändra läget Den 27 februari startade trepartssamtalen (mellan rådet, parlamentet...

""

Revideringen av EU:s utsläppshandelssystem får slutligt godkännande


Det sista steget i processen att reformera EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS, togs den 27 februari då ministrarna i rådet gav...

Vägarbete

Rapport om innovativ finansiering av infrastruktur presenterad


TEN-T-koordinatörerna Kurt Bodewig och Carlo Secchi har presenterat en rapport för EU-parlamentet om innovativa lösningar för a...

Lastbilar på väg

Flera medlemsstater skeptiska till ett förbud mot palmolja


Som vi tidigare har rapporterat röstade EU-parlamentet i januari för att förbjuda palmolja i biodrivmedel från år 2021. Enligt...

""

Transportutskottet välkomnar kommissionens strategi för uppkopplad och automatiserad mobilitet


Den 20 februari röstade EU-parlamentets transportutskott om EU-kommissionens strategi för ”samverkande intelligenta...

Tussilago

Kommissionen överväger högre mål för förnybar energi


Kommissionen har låtit Internationella byrån för förnybar energi (IRENA) ta fram en rapport som bedömer möjligheterna att på et...

""

Kommissionen presenterar utvärdering av Connecting Europe Facility


EU-kommissionen har publicerat en halvtidsutvärdering av EU:s fond för europeiska infrastrukturprojekt, Connecting Europe...

Elbil som laddas

Steg tas mot etablering av batteritillverkning i Europa


Europeiska Investeringsbanken, EIB, meddelade den 12 februari att de har beslutat att låna ut motsvarande 517 miljoner kr till...

Lastning av container på fartyg

Hearing om Brexits effekter på sjöfarten


Den 20 februari anordnar EU-parlamentets transportutskott en hearing om Brexits påverkan på sjöfarten, inklusive rederier och...

""

EU-kommissionen och parlamentet starkt kritiska efter avslöjanden om avgastester på apor och människor


Den 5 februari hölls en debatt i EU-parlamentet om ”multinationella företags manipulation av vetenskaplig forskning”, som en...

""

Socialdemokrater i EU-parlamentet vill se 40 procent lägre koldioxidutsläpp från nya lätta fordon till 2030


Den socialdemokratiska partigruppen i EU-parlamentet (S&D) vill att koldioxidutsläppen från nya lätta fordon i unionen ska mins...

Flygplansmotor

Brittiska bolag varnar för stora störningar som en följd av Brexit


Flyget är en sektor som är hårt reglerad, och därmed särskilt känslig för vad som beslutas – eller inte beslutas i Brexit-förha...

""

Yttrande över EU-kommissionens förslag till nya CO2-krav för lätta fordon


Trafikanalys står bakom det förslag som framförts av myndigheterna inom det s.k. SOFT-uppdraget om att Sverige bör verka för...

""

EU kan grusa Storbritanniens förhoppningar om att få stanna i EASA


Storbritannien kan komma att uteslutas ur den europeiska flygsäkerhetsorganisationen EASA, som en följd av Brexit. Det kan leda...

Flaggor utanför EU-parlamentet

EU-kommissionen redovisar januaris beslut om medlemsstaters överträdelser av EU-regler


EU-kommissionen har redovisat sina samlade beslut under januari månad rörande medlemsstaters överträdelser av olika...

Båt lastar i hamn

EU-kommissionen föreslår nytt direktiv om avfallsmottagning i hamnar


Den 16 januari antog kommissionen en europeisk plaststrategi , som ett led i omställningen till en mer cirkulär ekonomi.

Avstängd väg vid olycka

EU-kommissionen om nationella strategier för trafiksäkerhet på väg


I sitt senaste nyhetsbrev om trafiksäkerhet på väg ger EU-kommissionen råd till medlemsländerna om hur man kan utforma effektiv...

Europaparlamentet

EU-parlamentet beslutar om mål för förnybar energi och energieffektivisering till 2030


Den 17 januari röstade EU-parlamentet om kommissionens förslag till revideringar av två olika befintliga direktiv; direktivet f...

Lätt lastbil

Rapport från EEA: Tillverkare av lätta fordon uppfyller CO2-utsläppskraven för 2016


Alla tillverkare av personbilar och lätta lastbilar klarar sina specifika CO2-utsläppskrav för 2016, baserat på de fordonsteste...

Snabbtåg i Kina

Rapport: Vad innebär Kinas planer på en ny ”sidenväg” för EU:s transportsystem?


EU-parlamentets transportutskott har låtit ta fram en studie om Kinas planer på en ny ”sidenväg” för godstransporter mellan Asi...

Flaggor utanför EU-parlamentet

EP:s miljöutskott yttrar sig om ändringsförslagen till Eurovinjettdirektivet


Kommissionen lämnade i maj ett förslag till revidering av Eurovinjettdirektivet. Europaparlamentets miljöutskott (ENVI) föreslå...

Lastbilar på väg

EU siktar på palmoljefria transporter 2021


En bred uppslutning har bildats i EU-parlamentet bakom förslaget till utfasning och totalförbud av palmolja i biobränslen till...

""

Enhetliga regler för drönare


EU:s medlemsländer har godkänt en översyn av EU:s förordning om luftfartssäkerhet (EASA-förordningen) som del i arbetet med den...

Cyklister i trafik

Kommissionen undersöker kinesisk export av elcyklar


EU-kommissionen har inlett en undersökning om huruvida kinesiska exporter av elcyklar gynnas av alltför stora statliga...

Lastbilar på väg

Medlemsländer enas om system för redovisning av utsläpp från lastbilar


Medlemsländerna tillstyrker kommissionens förslag om att ett system för övervakning och redovisning av koldioxidutsläpp och...

Flaggor utanför EU-parlamentet

EU:s framtida energipolitik


En överenskommelse om EU:s framtida energipolitik ska vara inom räckhåll enligt regeringen. På årets sista möte i EU:s råd för...

""

Flygets undantag från utsläppshandeln förlängs till 2023


En stor majoritet i EU-parlamentet röstade den 12 december för att anta lagstiftningen som undantar flygningar till eller från...

""

Typgodkännande av fordon: EU får nya befogenheter


Företrädare för EU-parlamentet och medlemsländerna har kommit överens om ett förslag till lagstiftning för att reformera...

Flaggor utanför EU-parlamentet

Sociala villkor på dagordningen


EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE) diskuterar sociala villkor inom transportsektorn under transportmini...

Flygplansvinge

Det gemensamma europeiska luftrummet levererar inte ännu


Det gemensamma europeiska luftrummet, Single European Sky (SES), är ett EU-initiativ som syftar till att öka effektiviteten i...

Brobygge

EU utlyser medel för utvecklingen av transportinfrastrukturen


EU-kommissionen utlyser över 1 miljard euro som ska fördelas till 39 projekt i EU:s medlemsstater som bidrar till att utveckla ...

Godsvagnar

Initiativ för mer effektiva och mer hållbara transporter


Ett nytt europeiskt nätverk - Vital Nodes - ska arbeta för att förbättra godstransporter över urbana knutpunkter.

Resenärer stiger ombord på pendeltåg

Plattform för lika möjligheter i transportsystemet


Bara 22 procent av alla anställda inom transportsektorn i EU är kvinnor. Det säger EU:s transportkommissionär Violeta Bulc som...

Brobygge

Finansieringsutmaningar i delningsekonomin


Europaparlamentets utskott för transport och turism  (TRAN)  kommer att presentera en studie om hur investeringar i...

Bil som tankas

Finansiering för infrastruktur för gröna bränslen


Inom ramen för en handlingsplan för utveckling av en transeuropeisk infrastruktur för alternativa bränslen, lägger kommissionen...

Detalj på ny bil

Självkörande fordon och effekter på de transportpolitiska målen


Det finns ett stort intresse för självkörande fordon i samhället och förväntningarna på ökad trafiksäkerhet och bättre...

Flygplansmotor

FN:s flygorgan har fastställt hållbarhetskriterier för flygbränslen


Den Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) har kommit överens om hållbarhetskriterier för klassificering av...

Europaparlamentet

Två publika utfrågningar i transportutskottet


Europaparlamentets utskott för transport och turism (TRAN) anordnar två utfrågningar 22 november, båda kan följas per livestrea...

Militär lastbil på väg

Militära transporter ska underlättas


Kommissionen och EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik vill vidta fler åtgärder för att förbättra...

""

Kommissionen presenterade direktiv för fordonsutsläpp


EU-kommissionen har den 8 november presenterat sitt lagförslag med nya riktvärden för koldioxidutsläpp från nya fordon, som ska...

X2000 tåg kommer till Stockholm

EU-kommissionen kan skrota frivilligt system för minskning av järnvägsbuller


År 2015 infördes förordningen om avgiftsuttag för buller, den EU-förordningen som ger en rättslig ram för att införa...

Lastning av container på fartyg

Nytt arbetsprogram för Horisont 2020


EU-kommissionen har meddelat ett nytt arbetsprogram för Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation....

""

Transportområdets digitalisering tema för årets Europeiska Transportforum i Bryssel


Under årets Europeiska Transportforum i Bryssel har företrädare för EU tillsammans med företrädare för transport- och...

Uppställning av flygplan

Preliminär överenskommelse om förlängning av bestämmelser för luftfart


EU-parlamentet och EU-rådet har nått en preliminär överenskommelse om en förordning för att förlänga de nu gällande...

""

Europeiska dagen utan dödsolyckor i trafiken


EU-kommissionen uppmärksammar succén inom hela EU för trafiksäkerhetskampanjen EDWARD, som står för European Day Without A Road...

Elbil som laddas

EU-högnivåmöte om elbilsbatterier


En europeisk allians för elbilsbatterier lanserades 11 oktober under ett högnivåmöte som Maroš Šefčovic, kommissionär för...

Flygplansvinge

Kommissionen publicerar utvärderingar av Shift2Rail och SESAR


Kommissionen har i två delrapporter utvärderat de offentlig-privata samarbetena SESAR (Single European Sky ATM Research) och...

Europaparlamentet

Gradvis utfasning av konventionella biodrivmedel i transportsektorn del i EU:s uppdaterade förnybartdirektiv


Kommissionens förslag om att fasa ut konventionella, så kallade första generationens biodrivmedel inom transportområdet väcker...

Tåg passerar station

Genomförande av det gemensamma signalsystemet för EU:s järnvägar dröjer


Det europeiska trafikstyrningssystemet för järnväg (ERTMS) ska ersätta de olika järnvägssignalsystem som finns idag och...

""

EU-kommissionen uppmanar medlemsländer att använda fjärranalys för övervakning av fordonsutsläpp


Så kallade Remote Sensing Devices (RSD) är mätverktyg som är fasta eller mobila enheter vid vägkanten och som automatiskt mäter...

X2000 tåg kommer till Stockholm

EU-kommissionen uppdaterar tågresenärers rättigheter


EU-kommissionen uppdaterar de europeiska bestämmelserna gällande konsumentskydd för tågresor. Det befintliga regelverket antogs...

Hand på en bilratt

EU-kommissionär: Dieselteknologin tillhör det förflutna


I en intervju med nyhetssajten EUobserver uttrycker industrikommissionären Elzbieta Bienkowska att det, även två år efter...

Bro

EU-kommissionen lanserar nytt online-verktyg för innovationsanalyser


TRIMIS (Transport Research and Innovation Monitoring and Information System) är ett nytt stödverktyg för att kartlägga nya...

Flickor på buss

European Mobility Week 16-22 september


Den europeiska kampanjveckan för hållbart resande i städer, European Mobility Week, pågår i år mellan 16 och 22 september.

Vägarbete

Fonden för strategiska investeringar utvidgas och förlängs


Rådet och parlamentet har nått en överenskommelse om kommissionens förslag att utvidga, förlänga och förstärka den europeiska...

Europaparlamentet

Tal av kommissionens ordförande om tillståndet i EU


Den 13 september höll EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt årliga tal om tillståndet i unionen. Talet behandlad...

""

Ny studie om växthusgas inom transportsektorn


EU-parlamentets transportutskott har publicerat en ny studie som klargör att behovet av att minska transportrelaterade...

""

Parlamentsbeslut om fortsatt undantag från ETS för externa EES-flygningar


Europaparlamentet har röstat för en förlängning av det rådande undantaget från EU:s utsläppshandel (ETS) för flygningar till...

Flygplansvinge

Brittisk transportsektor orolig för Brexit-konsekvenser


Företrädare för den brittiska transportnäringen befarar allvarliga konsekvenser av att förhandlingarna om Storbritanniens utträ...

Europaparlamentet

EU-kommissionen publicerar industripolitisk strategi


Den industripolitiska strategi som kommissionsordförande Jean-Claude Juncker flaggade för i sitt tal om tillståndet i EU har nu...

Flera par fötter som går på golv

EU-parlamentet fattar beslut om den europeiska tillgänglighetslagen


EU-parlamentet har röstat om kommissionens förslag till en europeisk tillgänglighetslag (”European Accessibility Act”, EAA)....

Europaparlamentet

Resultat från fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF


INEA, det organ som hanterar EU:s infrastruktur- och forskningsprogram för transport, energi och telekommunikationer, har gjort...

""

Tuffare utsläppstester för personbilar träder i kraft 1 september


Från och med den 1 september 2017 måste nya bilmodeller i EU klara nya och mer tillförlitliga utsläppstester i både verklig...

Händer på dator, ipad och telefon bredvid

Delningsekonomi på användarnas villkor


Trafikanalys har inga invändningar mot utredningen om användarna i delningsekonomin men vill dock lämna ett antal mer specifika...

Elbil som laddas

Stöd till ladd- och tankstationer för alternativa drivmedel i Tjeckien


EU-kommissionen har godkänt att Tjeckien inför ett statligt stöd på 44,5 miljoner euro för uppförande av laddnings- och...

Ett skepp

Licenskrav för fartygsåtervinning uppskjutet


EU-kommissionen har bestämt sig för att i nuläget inte lägga fram något förslag till licenssystem för att främja en mer...

Flygplansvinge

EU-parlamentet vill tidsbegränsa undantaget från ETS för utomeuropeiska flygningar


I dagsläget ingår luftfarten i det europeiska utsläppshandelssystemet ETS. Undantag görs dock för flygningar till eller från...

Elbil som laddas

Sverige uppfyller inte kraven


EU-kommissionen tar varje månad beslut rörande medlemsstaters överträdelser av olika EU-bestämmelser. Bland juli månads ärenden...

""

EU-kommissionär varnar för förbud mot dieselbilar


I ett brev till medlemsländernas transportministrar, daterat 17 juli, uppmanar kommissionären Elzbieta Bienkowska medlemsländer...

""

Utredning av påstådd kartell bland tyska fordonstillverkare


EU-kommissionens undersöker påstådd kartell bland tyska biltillverkare.

Utsläpp från båtskorsten

EU-kommissionen håller allmänna samråd


EU-kommissionen har startat två transportrelaterade allmänna samråd, som är öppna för alla att delta i.

""

Bedömer tysk dieselöverenskommelse


EU-kommissionen ska bedöma om tysk dieselöverenskommelse är tillräcklig.

""

EU-domstolen avvisar beslut att inte ge skattenedsättning


I en dom från den 22 juni meddelar EU-domstolen att det var fel av svenska Energimyndigheten att, i ett beslut från 2013, neka...

Elbil som laddas

Kritik till energiministrar


EU:s energikommissionär kritiserar energiministrar för låga ambitioner gällande laddningsinfrastruktur.

Ett lastfartyg

Certifiering av ombordpersonal på inre vattenvägar


Förhandlingspersoner från EU-parlamentet har kommit överens med det maltesiska ordförandeskapet om gemensamma regler för...

Båt lastar i hamn

Studie om miljödifferentierade hamnavgifter


Konsultföretaget COGEA har på uppdrag av EU-kommissionen undersökt möjligheterna att använda EU-gemensamma, miljödifferentierad...

Äng i solnedgång

EU måste göra mer för att minska problemen med förorenad luft


EU:s medlemsländer måste kraftigt öka sina ansträngningar att komma till rätta med utsläppen av viktiga luftföroreningar, om ma...

""

EU-kommissionen vill ge 2,7 miljarder euro till infrastrukturprojekt


EU-kommissionen har föreslagit att investera 2,7 miljarder euro i 152 olika transportinfrastrukturprojekt.

Uppställning av flygplan

Medlemsländerna överens om att fortsätta undanta flygresor till och från EU från utsläppshandel


EU:s medlemsländer har kommit överens om att, i enlighet med kommissionens förslag, fortsätta undanta s.k. externa EES-flygning...

""

Överenskommelser om nya säkerhetsregler för passagerarfartyg


Den 15 juni nåddes en preliminär överenskommelse mellan EU-parlamentets förhandlare och det maltesiska ordförandeskapet om...

Bro

EU-kommissionen bjuder in till samråd om säker väginfrastruktur


Kommissionen har för avsikt att revidera två direktiv som rör väginfrastrukturens säkerhet; direktiv 2008/96/EG om förvaltning ...

Äng i solnedgång

Parlamentet röstar för skärpningar av kommissionens förslag till klimatreglering


EU-parlamentet har röstat för skärpningar av kommissionens förslag om ansvarsfördelning för minskningar av växthusgasutsläpp fr...

Europaparlamentet

EU-kommissionen redovisar beslut om medlemsstaters överträdelser av EU-regler


EU-kommissionen har redovisat sina samlade beslut under juni månad rörande medlemsstaters överträdelser av olika EU-bestämmelse...

Vägavgift

Transportministrarna välkomnar kommissionens mobilitetspaket, men vill ha mer flexibilitet kring vägavgiftsregler


På transportrådets möte den 8 juni diskuterades EU-kommissionens förslag till ”mobilitetspaket”, innehållande åtta olika...

""

EU-kommissionen presenterar förslag för mer öppna och sammankopplade luftfartsmarknader


EU-kommissionen har presenterat ett åtgärdspaket för att ”främja öppna och sammankopplade luftfartsmarknader”, som en del i...

Europaparlamentet

EU kritiserar Trumps beslut att lämna Parisavtalet, och söker närmare klimatsamarbete med Kina


USA:s president Donald Trump har som bekant meddelat att USA kommer att dra sig ur Parisavtalet. I ett gemensamt uttalande...

Flygplansvinge

Eu:s utsläpp av växthusgaser från transportsektorn ökar för andra året i rad


EU:s miljöbyrå EEA har publicerat statistik som visar att EU:s utsläpp av växthusgaser ökade med 0,5 procent under 2015.

""

EU-kommissionen presenterar omfattande paket för ”ren, konkurrenskraftig och sammanlänkad mobilitet”


EU-kommissionen har presenterat ett omfattande paket för en modernisering av transport och vägtrafik i medlemsländerna. I en...

Personbil på landsväg

Parlamentets miljöutskott röstar för skärpningar av förslag till klimatreglering


EU-parlamentets miljöutskott har röstat för skärpningar av kommissionens förslag om ansvarsfördelning för minskningar av...

""

EU:s medlemsländer enas om tuffare regler för godkännande av fordon


Den 29 maj träffades EU-ländernas konkurrensministrar för bl.a. anta en slutgiltig förhandlingsposition rörande nya regler för...

Flygplansvinge

Beslut om forskningsstöd till 39 olika projekt inom smarta, gröna och integrerade transporter


39 olika transportforskningsprojekt kommer att få sammanlagt drygt 230 miljoner euro i stöd via EU:s forskningsprogram Horizon...

Lastbilar på väg

EU-parlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder mot social dumpning inom vägtrafiksektorn


EU-parlamentet har enats om en resolution som innehåller en mängd krav på EU-kommissionens kommande policypaket för...

Flygplan i solnedgång

Stöd till hamnar och regionala flygplatser kräver inte längre statsstödsgodkännande


EU-kommissionen har beslutat att medlemsstaterna inte längre behöver ansöka om godkännande från EU-kommissionen för att ge stöd...

Hand på en bilratt

Medlemsländerna i huvudsak överens om nya regler för typgodkännande av personbilar


EU:s medlemsstater har nått en överenskommelse om nya regler för typgodkännande av personbilar, trots motstånd från Tyskland oc...

Taxi

EU-domstolens generaladvokat: Uber är ett transportföretag


En av EU-domstolens generaladvokater säger i ett utlåtande från den 11 maj att Uber är ett transportföretag, inte ett företag s...

Vägavgift

Kommissionen överväger att skrota tidsbaserade vägavgifter


EU-kommissionen kommer sannolikt att föreslå att vägavgifter i EU ska baseras på avstånd istället för tid, och att fordon med...

Elbil som laddas

Oenighet i parlamentets transportutskott angående mål för försäljning av elfordon


EU-parlamentets transportutskott sammanträdde 3-4 maj, och fick då bl.a. besök av transportkommissionär Violeta Bulc, som...

""

Strategisk plan för hur transportsektorn ska bli fossilfri


Transportsektorn behöver ställas om för att bli fossilfri. Det berör alla delar av samhället, och handlar om att genom styrmede...

""

EU-kommissionen redovisar beslut om medlemsstaternas överträdelser av EU-regler på transportområdet


EU-kommissionen har redovisat sina samlade beslut under april månad rörande medlemsstaters överträdelser av olika EU-bestämmels...

Båt lastar i hamn

EU investerar 22 miljoner euro i energi- och transportinfrastrukturprojekt


EU:s medlemsländer har godkänt kommissionens förslag att investera 22,1 miljoner euro i sju projekt som ska bidra till utveckli...

""

Koldioxidutsläppen från nya bilar i Europa minskade långsammare under 2016


Koldioxidutsläppen per kilometer från nya bilar som säljs inom EU fortsatte att minska under 2016, men i en långsammare takt än...

Färja

EU-parlamentets transportutskott ställer sig bakom kommissionens förslag till uppdaterade säkerhetsregler för passagerarfartyg


EU-kommissionen har tidigare presenterat ett förslag till uppdatering av dagens regler rörande säkerhet för passagerarfartyg....

Händer på lastbilsratt

EU-parlamentet anordnade hearing om ökad jämställdhet i transportsektorn


Den 11 april anordnade EU-parlamentet en öppen hearing där man tillsammans med EU-kommissionen samt privata och offentliga...

""

Dieselgate


EU-parlamentet ratar idé om en europeisk vägmyndighet i ljuset av dieselgate-skandalen.

""

Palmolja i biobränslen


EU-parlamentet kräver åtgärder mot import och användning av ohållbar palmolja i biobränslen.

""

Autonoma fordon


EU-kommissionen aviserar satsningar på autonoma fordon.

Flygplan i solnedgång

Förbud mot bärbara datorer i flygplanskabiner kan skapa nya säkerhetsrisker


Den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten EASA har uttryckt oro över en ökad risk för bränder i lastutrymmet på passagerarplan.

""

Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle


Trafikanalys har lämnat in ett yttrande över promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och...

Flygplats

Cyberattacker mot luftfarten


Cyberhot mot luftfarten håller snabbt på att bli ett problem för flygbolag, flygplanstillverkare och myndigheter enligt...

Avstängd väg vid olycka

Liten minskning av antalet dödade i vägtrafiken


EU-kommissionen har publicerat statistik över trafiksäkerheten på vägarna i EU-området under 2016.

Hand på en bilratt

Tyska vägavgifter bryter mot EU:s diskrimineringsregler enligt EU-parlamentet


Tysklands planerade vägavgiftssystem för personbilar kommer att diskriminera utländska förare, säger EU-parlamentet i en...

Flygplats

Europeiska kommissionen ger ut riktlinjer om flygpassagerares rättigheter


Europeiska kommissionen har publicerat ny information om vilken roll privata organisationer har i processen där medborgarna kan...

Flygplats

Externa EES-flygningar i EU ETS


EU-kommissionen bedömer att en återgång till att inkludera externa EES-flygningar i EU ETS skulle äventyra utformningen och...

Man vid bil med motorhuven uppe

EU-parlamentets miljöutskott vill se ett slut för palmolja i biodiesel år 2020


I en rapport som antogs den 9 mars uppmanar ENVI (EU-parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet)...

Vit lastbil på en väg

Polen motsätter sig arbetsregler för lastbilschaufförer


Polen motsätter sig Europeiska kommissionens förslag om ändrade regler för lastbilschaufförernas arbetsvillkor när de färdas i...

Öresundsbron

Malmö och Stockholm finalister i Europeanmobilityweek Award respektive SUMP


Malmö är tillsammans med Lissabon och Skopje finalister i Europeanmobilityweek Award. Malmö har nominerats för sitt arbete med...

Utsläpp från båtskorsten

För låg ambition i omförhandlingen av EU:s utsläppsrätter


Europaparlamentet har slagit fast sin ståndpunkt om handeln med utsläppsrätter, vilken innebär att förslaget att reduktionsfakt...

Planskild korsning

1 miljard euro till infrastruktursatsningen


Europeiska kommissionen har lanserat ett nytt finansieringsprojekt för infrastruktur.

""

23 medlemsstater har för dålig luftkvalitet


Luftkvaliteten i Europa är hälsofarlig i inte mindre än 130 städer i 23 av de 28 medlemsstaterna enligt Europeiska kommissionen.

Elbil som laddas

Europas energiövergång på god väg


Moderniseringen av EU:s ekonomi och övergången till en koldioxidsnål era är på gång enligt den andra rapporten om tillståndet i...

Buss vid bushållsplats

Paris rullar ut förarlösa bussar i kampen mot föroreningar och trängsel


Paris har lanserat sina första förarlösa elektriska pendelbusservice, med sikte på att minska såväl trängsel som föroreningar.

Händer på lastbilsratt

Tuffare regler för den tunga yrkestrafiken


Lastbilsförare och fackföreningar kräver att Europeiska kommissionen stänger kryphålen som möjliggör att godsleveranser inom...

Utsikt över strand från förarsätet

Antonio Tajani ny talman i Europaparlamentet


Den italienske europaparlamentarikern Antonio Tajani har valts till ny talman i Europaparlamentet.

Hand och kartbok

Andra generationens TEN-T korridor - arbetsplaner godkända


Den andra generationens arbetsplaner från de 11 europeiska koordinatorerna som blev godkända i december 2016 finns nu...

""

EUs beslut om biobränsle får kritik


När Europeiska kommissionen presenterade sitt förslag till Ren energi i november 2016 fick man stark kritik från biobränsleindu...

Flygplan i solnedgång

EU reviderar ETS


Efter att ICAO (Internationella civila flygorganisationen) i oktober enats om ett globalt marknadsbaserat instrument för...

Uppställning av flygplan

Ministerrådet enades om ståndpunkt om flygsäkerhet och säkerhet för passagerarfartyg


Översynen av säkerhetsbestämmelser för den civila luftfarten innehåller ett nytt mandat för Europeiska byrån för flygsäkerhet,...

Elbil som laddas

Europeiska kommissionen vill se en ökad produktion av uppkopplade bilar


Nya bilmodeller bör ha digital teknik som kan minska bränslekostnader och öka trafiksäkerheten enligt EU:s strategi om...

Rondell uppifrån

Kommissionär Bulc presenterar plan för en europeisk marknad för drönartjänster


På en konferens i Warszawa presenterade kommissionär Bulc en plan för att skapa en europeisk marknad för drönartjänster.

Vit lastbil på en väg

Överträdelser i november inom transport och rörlighet


Europeiska kommissionen väcker talan mot Polen vid EU-domstolen på grund av det polska systemet som kräver tillstånd för vissa...

Skepp i horisonten

Globalt system för växthusgasrapportering inom sjöfarten och begränsning av svavel


EU välkomnar Internationella sjöfartsorganisationens, IMO (International Maritim Organisation), antagande av ett system för att...

""

Sverige 2:a på EU:s resultattavla för transporter 2016


EU:s resultattavla för transporter är en jämförelse över medlemsstaternas resultat i 30 olika kategorier som omfattar alla...

Hamn på vintern

Europeiska revisionsrätten dömer ut EU-investeringar i hamnar


En tredjedel av EU:s investeringar i hamnar, såsom kajer, dockor och vågbrytare mellan år 2000 och 2013 var oändamålsenliga och...

Hand på en bilratt

Ny ansökningsomgång inom Horisont 2020


Tre utlysningar inom Horisont 2020 har öppnat inom områdena "Mobilitet för tillväxt", "Automatiserad vägtransport" och...

Cykelväg

Europeiska trafikantveckan


Den europeiska trafikantveckan äger rum mellan den 16 och 22 september 2016.

Flygplats

Certifiering av flygplatssäkerhetsutrustning


I ett led att stärka säkerhetsunionen föreslår Europeiska kommissionen ett EU-certifieringssystem för utrustning avsedd för...

Elbil som laddas

Nationell strategi för en fossilfri transportsektor


Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet....

Fronter på flera lastbilar

Böter för kartelldeltagande


Lastbilstillverkare åläggs 2,93 miljarder euro i böter för kartelldeltagande.

Bil som tankas

Övergång till ekonomi med låga koldioxidutsläpp


Kommissionen har lagt fram ett åtgärdspaket för att snabba på övergången till låga koldioxidutsläpp inom alla delar av EU:s...

Cykelväg

Nya tjänster för delad mobilitet


De senaste åren har en mängd nya tjänster för delad mobilitet dykt upp på transportmarknaden, samtidigt som etablerade tjänster...