Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Resenärer stiger ombord på pendeltåg

Kartläggning av funktionshinder i kollektivtrafiken

Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksystemet för personer med funktionsnedsättning. Kartläggningen omfattar forskningsöversikt, statistik och undersökningar. Uppdraget slutredovisas 29 mars 2019.

I november 2017 fattade riksdagen beslut om ett nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken och en ny inriktning för dess genomförande [1]. Målet är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.

För att nå det nationella målet inriktas genomförandet mot fyra områden: principen om universell utformning, befintliga brister i tillgängligheten, individuella stöd och lösningar för individens självständighet, och att förebygga och motverka diskriminering. De två första berör i hög grad det transportpolitiska området. Mot denna bakgrund har regeringen gett Trafikanalys i uppdrag att kartlägga funktionshinder i kollektivtrafiken [2].

WHO uppskattar andelen personer med funktionsnedsättning till ca 15 % av befolkningen [3], men det finns stor variation i skattningar, inom EU mellan 10 och 25 % [4]. Ett av skälen är att funktionsnedsättningar inte är en väldefinierad grupp. Det kan handla om motoriska, sensoriska, kognitiva och kommunikativa förmågor som påverkas av ålder, hälsa och andra faktorer.

För att hantera de avgränsningsproblem som präglar området omfattar kartläggningen flera underlag. Inledningsvis görs en genomgång av befintlig forskning och statistik på området. Därefter följer kontakter med regionala kollektivtrafikmyndigheter och utförare. Sist genomförs en bredare undersökning av orsaker till att resplaner ställs in, avbryts eller på andra sätt störs.

Uppdraget genomförs i samverkan med myndigheter och andra organisationer, bland andra Myndigheten för Delaktighet, Trafikverket, Transportstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk Kollektivtrafik, Transportföretagen och Konsumentverket.

Inom ramen för uppdraget planeras två publikationer. Först ett PM 15 oktober om jämförande statistik om resvanor bland personer med och utan funktionsnedsättning. Närmare undersöknings- och analysresultat om hinder i kollektivtrafiken följer i slutredovisningen den 29 mars 2019.

Länkar:

[1] Riksdagsbeslutet om nytt mål och inriktning för funktionshinderpolitiken.

[2] Regleringsbrevet 2018 avseende Trafikanalys.

[3] WHOs statistik om funktionsnedsättningar.

[4] Eurostats statistik om funktionsnedsättningar.
Avtal för upphandlad kollektivtrafik 2015


Den regionala kollektivtrafiken i Sverige är till stor del upphandlad. I den här rapporten sammanfattas länens upphandlade buss...

Yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar av bussförordningen


Ändringarna i bussförordningen syftar till att korrigera brister i marknadens funktionssätt för internationella busstransporter...

Om kollektivtrafikstatistiken vid Trafikanalys


Trafikanalys har tagit emot en skrivelse om att utveckla Trafikanalys kollektivtrafikstatistik tillsammans med kollektivtrafik­...