Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Transportpolitiska mål

Varje år följer Trafikanalys upp de transport politiska målen, enligt ett uppdrag från regeringen.

Sveriges transportpolitiska mål presenterades i propositionen Mål för framtidens resor och transporter (prop 2008/09:93) och antogs av Riksdagen 2009. Målen består av ett övergripande mål samt ett funktionsmål och ett hänsynsmål.

Funktionsmålet handlar om tillgängligheten ska utvecklas för medborgare och näringsliv. Hänsynsmålet beskriver hur transportsystemet ska utvecklas med avseende på trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Funktionsmålet och hänsynsmålet beskrivs närmare i en rad preciseringar.

Du kan ladda ner en översikt av transportpolitikens mål och preciseringar här.

Måluppföljningen ska spegla utvecklingen inklusive det senast föregående året. Därför baseras delar av rapporten på preliminära uppgifter och prognoser eller trendframskrivningar.

Trafikanalys baserar bedömningen på ett antal uppföljningsmått eller indikatorer. Dessa hämtas delvis från officiell statistik för transportområdet som Trafikanalys ansvarar för, men baseras också på uppgifter som inhämtas från andra myndigheter och statliga verk.

Transportpolitiska mål på regional och lokal nivå


Trafikanalys har låtit genomföra en översiktlig kartläggning av transportpolitiska målformuleringar på regional och kommunal...

Ny målstyrning för trafiksäkerheten


Trafikanalys har avrapporterat ett regeringsuppdrag där förslag lämnas till nya transportpolitiska preciseringar för...

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2017


Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de transportpolitiska...