Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Transportpolitiska mål

Varje år följer Trafikanalys upp de transport politiska målen, enligt ett uppdrag i myndighetens instruktion från regeringen.

Sveriges transportpolitiska mål presenterades i propositionen "Mål för framtidens resor och transporter" (prop 2008/09:93) och antogs av Riksdagen 2009. Målen består av ett övergripande mål samt ett funktionsmål och ett hänsynsmål.

Funktionsmålet handlar om tillgängligheten ska utvecklas för medborgare och näringsliv. Hänsynsmålet beskriver hur transportsystemet ska utvecklas med avseende på trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Funktionsmålet och hänsynsmålet beskrivs närmare i en rad preciseringar.

Du kan ladda ner en översikt av transportpolitikens mål och preciseringar här.

Måluppföljningen ska spegla utvecklingen inklusive det senast föregående året. Därför baseras delar av rapporten på preliminära uppgifter och prognoser eller trendframskrivningar.

Trafikanalys baserar bedömningen i måluppföljningen på ett antal mått eller indikatorer. Dessa hämtas delvis från officiell statistik för transportområdet som Trafikanalys ansvarar för, men baseras också på uppgifter som inhämtas från andra myndigheter och statliga verk.

Nedan hittar du genomförda uppföljningar och andra rapporter som relaterar till måluppföljningen.

Fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen


Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att redovisa en fördjupad uppföljning för de transportpolitiska målen. Detta som ett...

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2018


Trafikanalys har ett löpande uppdrag att varje år redovisa en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande til...

Transportpolitiska mål på regional och lokal nivå


Trafikanalys har låtit genomföra en översiktlig kartläggning av transportpolitiska målformuleringar på regional och kommunal...