Container lastning FotoMostPhotos


Trafikanalys slutredovisar det fleråriga regeringsuppdraget att utvärdera den nationella godstransportstrategin. Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2022.


Uppdrag att utvärdera strategi för godstransporter

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att löpande följa upp och utvärdera arbetet med att genomföra den nationella...